De psykiatrisk sakkyndige har konkludert med at Anders Behring Breivik var utilregnelig både under og etter 22/7.

Statsadvokaten leste konklusjonen på presseonferansen:

Observanden var psykotisk under handlingen

Observanden var psykotisk da vi intervjuet ham.

De gir ham diagnosen paranoid schizofreni.

De går inn på hans grandiose vrangforestillinger, at han mener seg utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, og at han er utvalgt til å frelse nasjonen.

Han har opplyst at han har begått drapene av kjærlighet til sitt folk.

Han karakteriserer seg selv som den mest perfekte ridder etter annen verdenskrig.

Mer ville ikke statsadvokat Holden si om og fra rapporten som er på hele 243 sider. Den vil ikke bli offentliggjort.

Hvert tredje år skal retten ta den dømtes tvungne innleggelse til vurdering: den skal vurdere om pasienten fortsatt er en fare for omgivelsene. Bruken av reaksjonsformen kan vare livet ut, så lenge den dømte representerer en fare for samfunnet.

Statsadvokat Inga Bejer Engh: en psykotisk person kan ikke dømmes til fengselstraff. Han kan heller ikke dømmes til forvaring. Vedkommende har da en så alvorlig psykisk lidelse at det ikke er forsvarlig å dømme ham til fengsel. Prinsippet om at en utilregnelig person ikke kan straffeforfølges, har vi hatt helt siden middelalderen. Utilregnelige lovbrytere som har begått alvorlig kriminalitet, kan dømmes til noe som kalles tvungent psykisk helsevern. Dvs. at de dømmes til tvunget opphold i psykiatrien og om nødvendig for resten av livet.

Bakgrunnen for dette er at vi som samfunn har behov for å beskytte seg mot sinnslidende kriminelle. Dersom konklusjonen blir at ABB er utilregnelig, vil vi i hovedforhandlinger be retten avsi en dom om tvungen helsevern. Verdt å få med seg at innholdet i den forestående hovedforhandling ikke vil bli berørt av en rettssak. Son i enhver sak må domstolen avgjøre om ABB har begått de handlinger som påtalemakten hevder. Eneste forskjell vil være at statsdvokat ikke kan påstå straff eller forvaring, men vil be retten avsi dom om tvungen behandling.

Og at hans organisasjon Knights Templar vil overta makten i Europa, og han antyder at han vil bli fremtidig regent i Norge.

De sakkyndige omtaler og beskriver ABBs tanker om å gjennomføre avlsprosjekter på nordmenn og organisere dem i reservater.

De to sakkyndige er samstemte om konklusjonen og det er heller ikke vært uenighet om premissene, sa statsadvokat Stein Holden.

Mer ville ikke Holden si om rappporten som er på 243 sider, den mest omfattende i norsk rettshistorie. Den vil ikke bli offentliggjort.

I Helse Sør Øst er det 111 sinnslidende kriminelle, rundt 50 % er kjent skyldig i drap eller forsøk på drap. De er innlagt på sikkerhetsavdelinger ved psykiatriske sykehus i Norge.

Innholdet i reaksjonsformen: den domstolen som avsier en dom om tvunget helsevern bestemmer ikke innholdet i behandlingen. Det er den legen som er faglig ansvarlig for en domfelt som gjør det. Av det følger at legen også må bestemme sikkerhetsnivået rundt den dømte. I ivurderingen som legen skal ta, så plikter legen å ta hensyn til samfunnets behov for beskyttelse.

Hvilke muligheter har påtalemyndigheten til å føre kontroll med sikkerheten: dersom den falige legen vurderer å overføre en domfelt fra en lukket til en mer åpen avdeling, så kan ikke legen gjøre dette uten samtykke fra påtalemyndigheten. Dersom det skulle oppstå uenighet, så bringes spørsmålet inn for sykehusets kontrollkommisjon.