I 2006 under­teg­net den rødgrønne regje­rin­gen en avtale med Indo­ne­sia om at Norge skulle bidra med rundt 6 mil­li­ar­der kro­ner der­som Indo­ne­sia på sin side stan­set ned­hugst av regn­sko­gen.

Hvor­dan står det så til i Indo­ne­sia?

Nylig ble det pub­li­sert en rap­port som viser at avsko­gin­gen pågår for fullt i Indo­ne­sia, og at lan­det i peri­oden 2005–2010 er en av de ver­ste miljø­syn­derne når det gjel­der avsko­ging.

For øvrig kan det nev­nes at på Trans­pa­rency Inter­na­tio­nals Cor­rup­tion Per­cep­tions Index har Indo­ne­sia i åre­vis blitt reg­net som ett ver­dens mest kor­rupte land.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Space­man_­Spiff

  Er det noen som tror Sol­heim vil holde på pen­gene av den grunn?? Nope! Det går mot jul og hva er vel bedre enn å være jule­nisse med andres pen­ger?

 • 7grace

  Noen som vet om Norge alle­rede har betalt?
  Eller om der fin­nes noen som føl­ger utvik­lin­gen?
  Sol­heim har sagt han har slut­tet å være naiv (vedr. bistand) – kan­skje han er man­nen å rette noen spørs­mål til i denne saken også?

  • Cod­far­mer

   Under klima­mø­tet i Køben­havn for noen år siden ble Sol­heim inter­vjuet (av TV2 eller NRK, hus­ker ikke helt). Den (som all­tid) brå­kjekke Sol­heim slapp på sitt vis katta ut av sek­ken med sin utta­lelse om “ny øko­no­misk ver­dens­or­den”. Und­ret litt over hva hans egen våte drøm hadde på klima­mø­tet å gjøre. Før det gikk opp for meg at det hadde med kjøp av klima­kvo­ter og… mas­sive penge­inn­sat­ser å gjøre.   Øko­no­miske over­fø­rin­ger. Glo­bal utjev­ning. Opp­finn­somme måter å drive u-hjelp på. Sol­heim har ikke lært noe, eller fått resul­ta­ter av 40 år med u-hjelp til Afrika, men vil like­vel finne nye områ­der for samme opp­skrift.

   • 7grace

    yes 🙂
    klimamøter/avtaler/lover ser ut til å ha mye mer med tvun­gen omfor­de­ling av mid­ler å gjøre, enn det å gjøre noe for klima. en “skjult” form for bistand.
    vår stats­mi­nis­ter måtte f.ex. ta pri­vat­fly, til tross for 17 mulige avgan­ger, til siste klima­kon­fe­ranse. 
    i min noe enkle ver­den sier dette for­holds­vis mye om eget selv­bilde.

    og – nes­ten beta­gende med kom­bi­na­sjo­nen SV´er og “ny øko­no­misk ver­dens­or­den”. 
    intet snev av høyre # venstre.
    her taler makt­men­nesker. herre­ten­kende ideo­lo­ger.
    alt pent inn­pak­ket i mor god­hjerta-sprog­bruk.

 • mafla1975

  Vel, avta­len med Indo­ne­sia ble vel inn­gått i 2010 (?). Og såvidt jeg kan huske inn­gikk Indo­ne­sias mise­rable sta­ti­stikk mht avsko­ging i begrun­nel­sen for avta­len. Norske myn­dig­he­ter var mao kjent med den sta­ti­stik­ken det refe­re­res til her. 

  Og når det gjel­der kor­rup­sjon: Den norske støt­ten skal styres av en inter­na­sjo­nalt aner­kjent og solid finan­sie­rings­in­sti­tu­sjon. Det er etab­lert gode meka­nis­mer for å hånd­tere even­tu­elle mis­tan­ker om kor­rup­sjon.

  Det hadde vært inter­es­sant å høre dine for­slag til glo­bale miljø­til­tak Arild Nordby. 

  • 7grace

   Hei – takk for info – og flott med meka­nis­mer for å over­våke støt­ten.
   Vet du noe mer? Fun­ker det?

  • Guest

   1.“Vel, avta­len med Indo­ne­sia ble vel inn­gått i 2010 (?)”
   Dette er rett og slett urik­tig når det gjel­der inten­sjons­av­tale, som ble fast­stilt i 2006. At Indo­ne­sia har latt det skure og gå og kla­get på avtale­teks­tens ende­lige ord­lyd til mai 2010 før de under­teg­net en avtale som umid­del­bart ble kri­ti­sert fordi den inne­holdt alt­for mange “hull” gjør ikke saken bedre.

   2. Intet­si­gende bab­bel fylt med følel­ses­la­dete hurra-ord som “aner­kjent”, “solid”, “gode meka­nis­mer” gid­der jeg ikke kom­men­tere.

   3. Inter­na­sjo­nale miljø­til­tak? Det er ikke vår for­plik­telse.
   Videre er det grovt umo­ralsk av norske poli­ti­kere å grafse til seg pen­gere fra norske bor­gere for så å øse dem ut til svin­de­l­pro­sjek­ter som dette i kor­rup­sjons­sta­ten Indo­ne­sia.

   • mafla1975

    Ad punkt 1: Det første avsnit­tet i din kom­men­tar er fort­satt feil slik det står nå. Kan du sende en link som viser inten­sjons­av­ta­len slik den forelå i 2006? Og hvor­for skulle det auto­ma­tisk være ille­gi­timt av Indo­ne­siske myn­dig­he­ter å være opp­tatt av utfor­min­gen av ord­ly­den i en slik avtale­tekst?

    Ad punkt 2: Deg om det. Jeg synes hel­ler ikke det er sti­mu­le­rende å dis­ku­tere med noen som er så unøy­ak­tig med fakta som selve kom­men­ta­ren din tyder på. 

    Ad punkt 3: “Grovt umo­ralsk.” “Grafse til seg”. “Øse dem ut”. “Svin­de­l­pro­sjek­ter.” “Kor­rup­sjons­sta­ten.” Så banalt.