Norske nærings­livs­le­dere og ana­ly­ti­kere tror ikke på dom­me­dag. Alt vil vende til­bake til det nor­male, til det egent­lige. Men hva hvis det er noe langt mer fun­da­men­talt som gir etter? Det spørs­må­let sit­ter langt inne.

Det er noe ved det norske som skyr de prins­pielle spørs­mål. Det meste lig­ger innen­for det hånd­ter­bare, prak­tiske plan.

Rik­tig­nok brin­ger avi­sene dom­me­dags­pro­fe­tier av folk som George Soros. Det gir en frys­ning, men hel­ler ikke mer.

Det offi­si­elle Vi greier ikke helt ta bud­ska­pet inn over seg. Har­vard-pro­fes­sor Ken­neth Rogoff advarte mot å bli ren­te­nist under NHOs års­kon­fe­ranse. Han syn­tes hel­ler ikke 3000 mil­li­ar­der var mye pen­ger. Også det kan bli borte.

Finans­avi­sen har et inter­vju med Robert A Hau­gen som spår en krise av bibelske pro­por­sjo­ner.

– Kata­stro­fen kom­mer. Det blir en kata­strofe av bibelske, episke pro­por­sjo­ner, sier Robert A. Hau­gen til Finans­avi­sen.

Han viser til en graf fra den ame­ri­kanske sen­tral­ban­ken Federal Reserves (Fed) avde­ling i St. Louis over utvik­lin­gen i ame­ri­kanske ban­kers inn­skudd i sen­tral­ban­ken utover mini­mums­kra­vet.

Fra nær null i flere tiår har disse inn­skud­dene skutt i været siden sep­tem­ber 2008, og lig­ger nå på 1600 mil­li­ar­der dol­lar, til­sva­rende over 9400 mil­li­ar­der kro­ner.

Ikke penge­tryk­king ennå
Robert A. Hau­gen argu­men­te­rer med at det er først når disse pen­gene i ste­det lånes ut i mar­ke­det at Fed vir­ke­lig tryk­ker pen­ger og penge­meng­den sky­ter i været.

Med ban­ke­nes kreditt­mu­lit­pli­ka­tor vil penge­meng­den øke med 16.000 mil­li­ar­der dol­lar hvis alt kom­mer i omløp, hev­der pro­fes­so­ren over­for avi­sen.

– Infla­sjo­nen vil skyte i været og dol­la­ren og aksjer stupe. Det blir verre enn i 2008, sier han.

Wal­ter Rus­sel Mead går dypere. Han ser tegn til at tiden da alt ord­net seg, er over. Vi er på vei mot den første kri­sen som er glo­bal. Det gamle bygg­ver­ket er ikke i stand til å hånd­tere utford­rin­gene, og hvem skal lage nye reg­ler?

ANNONSE

One of the rea­sons I laun­ched this blog was a sense that the world is moving fas­ter than our thought about the world. The newly fluid inter­na­tio­nal lands­cape in places like the Middle East, the acce­le­ra­ting dis­in­te­gra­tion of the eco­no­mic under­pin­nings of the blue social model, the increas­ing effect of tech­no­lo­gical pro­gress on white col­lar as well as blue col­lar emp­loy­ment and incomes through auto­ma­tion and outsourcing, the col­lapse of pub­lic faith in estab­lish­ments and elites in so much of the world: these dra­ma­tic and fun­da­men­tal changes require a re-exa­mi­na­tion of some basic assump­tions and the recon­struc­tion of many of the basic insti­tu­tions of both US and glo­bal society.
It appears that while inves­tors panic quickly and head for the exits at the first sign of trouble, many poli­ti­ci­ans, jour­na­lists and social thin­kers go to sleep when the fire alarms begin to ring. The success of the West in estab­lish­ing a solid set of social, poli­ti­cal and eco­no­mic insti­tu­tions and poli­cies after World War Two was so durable that we came to believe that the arran­ge­ments made then would last fore­ver, and that furt­her change would be slow and evo­lu­tio­nary rat­her than quick and dis­rup­tive.
The success of cen­tral banks and govern­ments at reining in infla­tion, eas­ing reces­sions and achie­ving soft lan­dings in the 1980s and 1990s furt­her reas­su­red us that while there were some pro­blems and dan­gers here and there, our house stood on firm foun­da­tions and was struc­tu­rally sound.
I still hope the old house can weather one more storm, but it is clear that we can no lon­ger take that for gran­ted. The ground under the foun­da­tions is wash­ing away; the wind threa­tens to rip off the roof, and cracks are appea­ring in load bea­ring walls. Soo­ner rat­her than later we are going to have to rede­sign and rebuild.
Finan­cial mar­ket crashes come and go; the world may spin back into reces­sion or the eco­nomy may wob­ble for a bit and then sta­bi­lize. But we’ve had a glimpse into the abyss; in Europe, in Asia and in the Ame­ri­cas some of our most fun­da­men­tal insti­tu­tions and social poli­cies are going to have to change.

Panic?
WALTER RUSSELL MEAD

– Kata­stro­fen kom­mer Det blir verre enn i 2008, mener Robert A. Hau­gen, som har vært pro­fes­sor ved tre ame­ri­kanske uni­ver­si­te­ter.
DN.no

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • perma

  Dette er erger­lig. Vi kunne ha bygd opp Norge med infra­struk­tur på linje med Japan. Vi kunne ha kjøpt de beste hodene i ver­den og fått uni­ver­si­te­ter og forsk­nings­in­sti­tu­sjo­ner i topp­klas­sen. Det kunne blitt gitt skatte­let­tel­ser for å til­trekke seg akku­rat de bran­sjene en øns­ket. Pri­vate for­muer kunne vært bygd opp for å sikre et nasjo­nalt eier­skap av pro­du­skjons­mid­lene. I ste­den skal alt sat­ses på aksje­spe­ku­la­sjon for å finan­siere et folke­trygd­sys­tem som uan­sett ikke er bære­kraf­tig på sikt.

  • Max_­Mi­nus

   … og hva har hindret dere? Kan det ha noe med ‘norske ver­dier’ som mis­un­nelse skjult som ‘rett­fer­dig­het og omfor­de­ling’ å gjøre, eller er det kun pga. ned­prio­ri­te­rin­ger fore­tatt av de folke­valgte mon tro. Vi hus­ker dog Jens ved val­get i 2009: ‘En krone mindre i skatt er en krone mindre til eldre­om­sorg og skole’. Det var ikke snakk om ‘en krone mindre til regn­skog­fond, livs­opp­hold for nye lands­menn og kri­ging i fjerne land”, så prio­ri­te­rin­gen var tyde­lig nok.
   Ja jeg synes også det er mer enn erger­lig å se hvor­dan ‘fel­les­ska­pets’ mid­ler og once-in-a-life­time sjan­ser slø­ses bort på feel­good-pro­sjek­ter med neg­a­tiv nåverdi mens infra­struk­tu­ren for­fal­ler, men det er nok en følge av valg som fler­tal­let har tatt skal du se.

 • ARVEVOLDEN

  Katastrofe,dommedag,ragnarokk –.

  Det er uan­sett mere alvor “nu,” enn når revy­vi­sen med refren­get “Det er mye dej­lig dep­pre­sjon i det,”ble for­fat­tet.

  Man kan inn­imel­lom more seg med observasjoner,av mer humo­ris­tisk karak­ter.
  Ex.: Over­skrift i Heg­nar online d.d.:”Bankene må stille mere opp for Hel­las.”
  (Nær­mest som en naiv skoles­til-om vi bare ble litt snil­lere med hverandre,så ble ver­den et bedre sted for alle.)Er det en sports­jour­na­list som har vært på ferde?

  Apro­pos sport.:Nå kan div. EU orga­ner ha rota det til for sports­py­ra­mi­dene:
  En pubeier i GB har kjøpt greske Tv sig­na­ler med engelsk fotball,og sendt dem på sin pub.Hvilket gav høy bot,som nå kan /skal oppheves.Den grense­løse han­del skal også kunne gjelde slikt.Hva da med fot­ball­spil­lere til x antall milloioner?Morsomt per­spek­tiv.

  Så,helt lokalt:SV skal ha lede­ren i bydels­ut­val­get på Sagene,i kamp med Ap –og i alli­anse med Høyre.
  Man får admi­ni­strere så godt det går.

  Sym­pto­mene på for­vir­ring ‚og at gamle loja­li­te­ter ikke len­ger gjelder,kunne kan­skje få noen og env­her til å komme ut fra Bunkersen(e.) 

  Noen må skaffe til­veie ordent­lige kart.Ellers kan de fysiske bun­ker­sene komm til heder(Om ikke vær­dig­het ) igjen.

 • impe­ra­tor

  …og hvem skal lage nye reg­ler?”

  Løs­nin­gen er regio­nal – sivi­li­sa­to­riske fri­han­dels­blok­ker-  hel­ler enn glo­bal. Ves­ten må rein­du­stria­li­se­res.
  Og gamle kos­ter – Bar­roso, Delors, Jag­land, Gore & Clin­ton, San­ter, Prodi – skal ikke lage de reg­lene. Nye må til.

  Fælt å tenke på at en kol­laps som blir et hel­vete for mil­lio­ner av men­nesker er det som kre­ves  for å bli kvitt disse mega­lo­mane gal­nin­gene.

  • Space­man_­Spiff

   Jeg er ganske sik­ker på at Bar­roso, Jag­land osv kom­mer til å fore­slå at det er FN som lager nye reg­ler…  og da enda mer glo­ba­li­se­ring.

 • skogssti

  Vi er mitt inne i en sys­tem­krise. Kan­skje er den plan­lagt, det er ikke godt å si. Men de som sty­rer dette er ikke dumme, de vet utmer­ket godt hva de hol­der på med. Selv­sagt er grå­dig­het et vik­tig motiv. Men er det det eneste moti­vet?
  De fleste av oss har jo ikke pei­ling på det som fore­går i
  finans­ver­de­nen, vi skjøn­ner ikke hva deri­va­ter og lig­nende finan­si­elle
  “instru­men­ter” er og hvilke kon­se­kven­ser denne nær­mest okkulte
  finans­prak­si­sen har for ver­dens­øko­no­mien. Folk flest blir foret med svada og tom­prat. Vi har alle et stort behov for vok­sen­opp­læ­ring:
  Max Kei­ser : Nobody Works On Wall­street:
  http://youtu.be/wwVjmYtkKiY

  Per­son­lig tror jeg at Norge vil komme ganske dår­lig ut av denne kri­sen, selv om vi har oljen som opp­back­ing av vår valuta. Oljen sel­ges jo i dol­lar, og USA vil aldri til­late Norge å selge olje i
  en annen valuta. Dess­uten vil olje­pri­sen synke, etter­som dol­la­ren syn­ker
  i verdi, dvs dol­la­rens kjøpe­kraft redu­se­res. Norge er nå omtrent det eneste lan­det i Europa som ikke har en gull­be­hold­ning. Hvor­for? Hvor­for nek­ter AP å revur­dere for­valt­nin­gen av olje­fon­det, hvor­for nek­ter de å kjøpe gull? Hvem er det egent­lig som sty­rer olje­fon­det? Hvor­for spilles det bort i et fal­lende aksje­mar­ked og på råtne stats­ob­li­ga­sjo­ner. HVor­for bru­ker vi ikke nasjo­nal­for­muen til beste for lan­det, infra­struk­tur osv? Hvor stor inn­fly­telse har feks Gold­man Sachs, og hvor mange mil­li­ar­der har de mel­ket ut av olje­fon­det? En nasjo­nal gull­be­hold­ning er jo ikke en inves­te­ring, men en for­sik­ring. Sett at det i kjøl­van­net av krisa blir en eller annen inter­na­sjo­nal valuta­re­form der det kre­ves en gull­dek­ning på la oss si 25 pro­sent. Hva skal Norge gjøre da? 

 • Beli­sa­rius

  Dette hand­ler om per­sep­sjon – og ja det er en reell krise. 

  Bank­ve­se­net i EU for­står ikke egen sta­tus, like lite som US bank­sys­tem gjorde det før sub-prime­kri­sen.
  Nasjo­nal sta­ti­stikk er upre­sis både pga ernor­mi­te­ten av å samle in nok kva­li­ta­tivt gode nok data, uenig­het om hvilke sta­tis­tiske model­ler som skal bru­kes i ana­ly­sen av data, og at poli­ti­kerne tar avgjø­rel­ser på hvilke model­ler som skal bru­kes (og som pas­ser poli­tisk), noen må skjære igjen­nom når byrå­kra­tene er uenig.
  EU har en rekke syd­lige rad­sta­ter hvor øko­no­mien ikke kan måles. F.eks har Hel­las en øko­nomi hvor ca 40% reg­nes som grå.

  EU hol­des sam­men ved lov­na­den om vel­stand, egent­lig at det er mulig å berike seg på tys­ker­nes bekost­ning uten egen inn­sats, og myten om den rasjo­nelle tjenestemann/kvinne. Den siste kate­go­rien befin­ners seg høyst sann­syn­lig kun i Tysk­land, Sve­rige og Dan­mark, men de to siste tel­ler ikke.

  Vår for­ret­nings­elite ser dette med “tyske” øyne, dette vil ordne seg, vi har kon­troll og man­da­ri­nene er rasjo­nelle.

  Dette vil høyst sann­syn­lig­vis ikke ordne seg, og det å lukke øynene gjør mulig­he­ten for at en neg­a­tiv sort svane opp­står ut fra Taleb sine kri­te­ria: skjel­den, eks­trem virk­ning og retrosepktiv for­ut­sig­bar.

 • Pepsy

  Her er noen fil­mer man kan for­lyste seg med sam­ti­dig som uroen fort­set­ter:

  – The Road
  – Melancho­lia
  – 28 days after
  – 12 mon­keys   
  – The day after 
  – The Quiet Earth 
  – Deli­ca­tes­sen
  – Wall-E (for barna)

 • ytto

  off topic:amerikanske  anti mis­si­ler base blir sta­sjo­net på spansk ter­ro­to­rium nå,kontrere irans  aggrevisism._bbc world serics  kl 22 31 i dag