Det er ved å stif­tes en kris­ten tanke­smie. Nav­net er “Ska­per­kraft”, og arbei­det har pågått et års tid. Venstre­si­den får kon­kur­ranse.

Noe skjer på den kon­ser­va­tive verdifron­ten. Civita er libe­ra­lis­tisk i verdi og inn­vand­rings­spørs­mål. Det blir de kristne som step­per inn og fyl­ler tom­rom­met. Hvis de evner å bryte med kon­ven­sjo­nelle opp­fat­nin­ger og ram­mer. Inter­es­sant nok leg­ger inte­rim­sty­ret vekt på entre­pre­nør­skap, krea­ti­vi­tet på det øko­no­miske områ­det.

– Jeg tror en slik tanke­smie vil fylle et vik­tig behov. Det hand­ler om å være tyde­lig i offent­lig­he­ten med gode og gjen­nom­tenkte bidrag i en bredde av spørs­mål ut fra klas­sisk kris­ten tenk­ning, utdy­per leder av inte­rims­sty­ret, Espen Otto­sen over­for Dagen. 

Sam­ti­dig pre­si­se­rer Otto­sen, som ellers er infor­ma­sjons­le­der i Misjons­sam­ban­det, at det er vik­tig å få frem i offent­lig­he­ten per­soner som ikke nød­ven­dig­vis inne­har sen­trale posi­sjo­ner i menig­he­ter eller orga­ni­sa­sjo­ner.

ANNONSE

For­uten Otto­sen består sty­ret av føl­gende per­soner:
Her­mund Haa­land, orga­ni­sa­sjons­an­svar­lig i Norsk Fami­lie­øko­nomi
Robert Erland­sen, admi­ni­stre­rende direk­tør i verdi­pa­pir­fore­ta­ket OX Norge
Karo­line Grosås Nordbø, stu­dent ved Han­dels­høg­sko­len BI

Tente på ideen

Ifølge Haa­land er Otto­sen og Erland­sen blant de opp­rin­ne­lige idé­ha­verne. Otto­sen selv har tenkt tan­ken i flere år. Haa­land for sin del tente på ideen da han ble inn­budt til å være med.

– Det er nå 60 per­soner som står bak ini­tia­ti­vet, men vi vil ikke offent­lig­gjøre nav­nene før stif­tel­ses­da­gen, som sann­syn­lig­vis blir den 28. april, sier Haa­land til Dagen.

Klart for kris­ten tanke­smie

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629