Leder i Dansk Folke­parti, Pia Kjærs­gaard, mener det ikke er noen baga­tell at en prest i den danske folke­kirke bevi­se­lig har løyet om hva som skjedde da poli­tiet tok seg inn i Bror­son kirke på Nørre­bro.

Videoen som avi­sen B.T. la ut i hel­gen viser at de sce­ner som pres­ten Per Rams­dal skild­ret, utspant seg tre kvar­ter etter at poli­tiet hadde ankom­met ste­det. Rams­dal har ikke bare pyn­tet på his­to­rien, han har bevisst løyet.

– Desværre ser det ud til, at Per Rams­dal er typen, for hvem det intet bety­der at lyve, hvis det sker i det, han selv opfat­ter som en højere sags tje­neste. Men han slip­per alt for let fra, at han direkte har kom­pro­mit­te­ret poli­ti­ets hæder­lig­hed og arbejds­me­to­der i sine saf­tige beskri­vel­ser af kamp­klædte og vol­de­lige betjente. De elen­dige for­kla­rin­ger, han har afgi­vet til B.T. og Radio­avi­sen, er direkte pin­lige, siger Pia Kjærs­gaard i presse­med­del­sen.

ANNONSE

Sam­ti­dig mener hun at Rams­dal med sin beskri­velse af aktio­nen har for­søgt at opildne til had og uro mod poli­tiet i en bydel, hvor poli­tiet i for­ve­jen har svære arbejds­vil­kår.

– At Køben­havns bis­kop ikke for længst er skre­det ind over for sogne­præs­ten – alle­rede da han udnyt­tede sin egen kirke til at give de afviste ira­kere husly – er mig en gåde, men den afgå­ende bis­kop Erik Nor­man Svend­sen lader desværre til at være langt mere opta­get af at få et pænt efter­mæle end af at passe sit arbejde, siger Pia Kjærs­gaard.

Det kan virke som om det er ok å lyve hvis det skjer i den gode saks tje­neste. Da heter det kan­skje ikke løgn en gang.

Præs­ten bør und­skylde

Løg­nerne

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629