USA skal ha bestemt seg for å boi­kotte Dur­ban-II kon­fe­ran­sen i Geneve i april, sier en senior­kilde innen FN-sys­te­met til Haa­retz. USA skal ha del­tatt i en for­be­re­dende runde og opp­levd at de ikke hadde inn­fly­telse: et doku­ment ble bare verre. Med slike utsik­ter øns­ker ikke USA å delta.

Det kan bli beklem­mende for bla. Norge, som øns­ker å være i dia­log. USA fant ut at det ikke var mulig. De ble ikke hørt.

A U.S. dele­ga­tion took part in neg­o­tia­tions this month on sum­mit. Refer­ring to the con­tent of draft reso­lu­tions for­mu­lated during the pre­pa­ra­tions, the source said that during neg­o­tia­tions “a bad docu­ment became worse,” promp­ting the U.S. to end its affi­lia­tion with the con­fe­rence.

The U.S. deci­ded the final docu­ment that will be pro­du­ced by the con­fe­rence is “not sal­vage­able,” anot­her offi­cial said.

Cri­tics of the April con­fe­rence, say Arab nations will use it as a forum to bash Israel and charge that the draft docu­ment will limit free­dom of reli­gion and speech.

ANNONSE

Last week, Haa­retz learned that the draft reso­lu­tions for the con­fe­rence branded Israel as an occupy­ing state that car­ries out racist poli­cies. They refer to “the plight of Pale­sti­nian refugees and other inha­bi­tants of the Arab occu­pied ter­ri­to­ries,” appa­rently meaning Israel itself.

The senior UN source told Haa­retz that the U.S. ended its con­tact with the nations that draf­ted the reso­lu­tions, which will be voted on during the sum­mit. The Ame­ri­cans did not want a draft reso­lu­tion reite­ra­ting the deci­sions of the first Dur­ban sum­mit, held in 2001, to be brought to a vote, the source said.

They also insis­ted that no coun­try would be spec­i­fi­cally men­tio­ned by name in any reso­lu­tion and even objected to an ini­tia­tive by Mus­lim countries to ratify a law ban­ning cri­ti­cism of any reli­gion in the media, the source added.


U.S. to boycott Dur­ban 2 sum­mit on racism

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • pelayo.myopenid.com

  USA trek­ker seg fra FN-kon­fe­ranse om rasisme – Fryk­ter kri­tikk av Israel” heter det i Dag­bla­det:
  http://www.dagbladet.no/2009/02/27/nyheter/usa/rasisme/5074935/

 • thorr

  Idag er jeg en Ame­ri­ka­ner!

 • JaegerJ

  Takk USA! Naa mang­ler det bare at norske medier kla­rer aa frem­stille USA som sma­a­ra­sis­tisk – det til tross for hud­far­gen til den nylig valgte ame­ri­kanske pre­si­den­ten.

 • Nyx

  Sni­kis­la­mi­se­ring og Dur­ban II

  Regje­rin­gens for­søk på å snik-inn­føre blas­femi­pa­ra­gra­fen som en ny rasisme­pa­ra­graf, var jo et for­slag som gikk ut på det samme som Orga­ni­sa­sjo­nen av Islamske Sta­ter (OIC) nå vil kreve gjen­nom­ført på Dur­ban II-kon­fe­ran­sen i Geneve nå i april. Så her har jo da regje­rin­gen for­sku­tert inn­fø­rin­gen av den delen av sha­ria­ret­ten, om det nå er regje­rin­gens for­be­re­delse til sin del­ta­kelse på denne kon­fe­ran­sen eller ikke. 

  Her er litt om impli­ka­sjo­nen på CNN’s Lou Dobbs med Chris­to­pher Hitch­ens, om hvor­dan dette da vil gjøre sha­ria­ret­ten gjel­dene i vest­lige land:

  The Uni­ted Nations Anti-Blasphemy Reso­lu­tion aims to cur­tail speech that offends reli­gion, spec­i­fi­cally Islam. Cri­tics, reli­gious groups and free speech advo­cates say the reso­lu­tion is spre­ad­ing Sha­ria law to the Western world. Chris­to­pher Hitch­ens joined Lou.”
  http://www.youtube.com/watch?v=Ji-qdC5zYd4

 • uglen.myopenid.com

  @ Nyx: Reso­lu­sjo­nen, som alle­rede er ved­tatt, er ikke bin­dende for med­lems­lan­dene, men den tje­ner som en slags full­makt til å hånd­heve strenge lover mot blas­femi og reli­gions­kri­tikk. I enkelte land blir det å dis­ku­tere kvin­ners ret­tig­he­ter reg­net som blas­femi.
  Denne reso­lu­sjo­nen er ille nok, men enda verre blir det når Men­neske­retts­rå­det (UNHRC) ved­tar sin kon­ven­sjon i april (Dur­ban II), med eller mot Nor­ges stemme.
  Og alt dette er ledd i OIC’s aksjons­plan (sak­set fra canada.com):

  Pas­sage of the reso­lu­tion is part of a 10-year action plan the 57-state Orga­niza­tion of Isla­mic Con­fe­rence laun­ched in 2005 to ensure “renais­sance” of the “Mus­lim Ummah” or com­mu­nity.

  While the cur­rent reso­lu­tion is non-bin­ding, Pakistan’s Ambas­sador Masood Khan reminded the UN’s Human Rights Coun­cil this year that the OIC ulti­mately seeks a “new instru­ment or con­ven­tion” on the issue. Such a measure would impose its terms on sig­na­tory sta­tes.

 • grace