Cen­ter for Isla­mic Plu­ra­lism i Wash­ing­ton har front mot wahha­bisme, og for en åpen, tole­rant islam. En av lederne, Step­hen Schwartz, under­stre­ker at den nye radi­ka­lis­men er et moderne feno­men, inspi­rert av tota­li­tære beve­gel­ser i mel­lom­krigs­ti­den. Schwartz er sær­lig opp­tatt av hva han kal­ler den tredje jihad – den poli­tiske jihad repre­sen­tert ved Det mus­limske bror­skap.

Unfor­tu­nately, the poli­ti­cal jihad of the Mus­lim Brot­her­hood, replacing mili­tary means, has fooled some Western com­men­ta­tors into sup­port for the jihad of the bal­lot over the bul­let, with argu­ments for Western accom­mo­da­tion of the Brot­her­hood as well as the disastrous wel­come gran­ted Hamas in the 2006 Pale­sti­nian gene­ral election. The prin­ciple of a third, poli­ti­cal jihad is also visible in radi­cal Isla­mist agi­ta­tion in some Western countries, inclu­ding the demand for intro­duc­tion of sha­ria law in Bri­tain. While there are dif­fe­ren­ces in tac­tics between the Mus­lim Brot­her­hood, al Qaeda, and Iran’s pre­si­dent Mahmoud Ahma­dine­jad, their aim–a puri­fi­ca­tio­nist Isla­mic state–remains iden­ti­cal.

Schwartz kor­ri­ge­rer: Anti­se­mit­tisme var ikke utbredt i et land som Egypt tid­li­gere. Han site­rer Matt­hias Kün­tzel og hans bok om jihad og anti­se­mit­tisme

But Kün­tzel makes seve­ral impor­tant points that will be unfa­mi­liar to many Western rea­ders. One is that the Mus­lim Brotherhood’s hos­ti­lity to Jews was novel in Egypt, which had a his­tory of good rela­tions among Jews, Mus­lims, and Chris­ti­ans. Anot­her point is that, notwith­stan­ding broad Pale­sti­nian Arab oppo­sition to Zio­nism, many vil­lage shei­khs in today’s West Bank oppo­sed anti-Jewish cam­paigns in the 1920s and sig­ned petitions favo­ring increas­ing Jewish immi­gra­tion.

ANNONSE

Ny forsk­ning viser at mange pale­sti­nere ikke øns­ket å slåss med våpen i hånd mot jødene i 1948.

In dea­ling with this issue Kün­tzel cites the impor­tant work of Hillel Cohen in Army of Sha­dows: Pale­sti­nian Col­la­bo­ra­tion with Zio­nism, 1917–1948, which has just appea­red in Eng­lish. Cohen’s book is a trea­sury of data sug­ge­s­ting new approa­ches to the his­tory of Arab-Jewish rela­tions. His work is epito­mized by one stun­ning dis­closure: In 1947–48, while the Grand Mufti al-Hus­seini and others cal­led for Arab war against the new state of Israel, Pale­sti­nian “Arabs were in no hurry” to join the battle: “Only a minority of Arabs were involved in offen­sive acti­vities,” wri­tes Cohen. “This unwil­ling­ness to fight was fre­quently butt­ressed by agreements with Jews in nearby sett­le­ments.” The main Arab lea­der in Baqa al-Gha­r­biya, for example, offe­red a peace agreement to the Jewish sett­le­ments in his district–and Baqa today is home to the Al-Qasemi Aca­demy, a Mus­lim school and col­lege orga­nized on the spi­ri­tual prin­cip­les of Sufism.

Dra­wing, like Kün­tzel, on offi­cial sources, Cohen reveals a sub­stan­tial Mus­lim record of coope­ra­tion with Jewish immi­grants to Pale­stine.

Exe­cutive Direc­tor Schwartz, “The Third Jihad,” on Matt­hias Kün­tzel and other aut­hors, The Weekly Stan­dard, issue of April 28, 2008

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • ultron.myopenid.com

  Hans Rustad:
  Ny forsk­ning viser at mange pale­sti­nere ikke øns­ket å slåss med våpen i hånd mot jødene i 1948.

  Det fin­nes en del belegg for å tro at det fan­tes langt bedre for­hold for pro­gres­sive og libe­rale i mus­limske land før andre ver­dens­krig enn det er i dag. Men i ste­det for den sårt til­trengte moder­ni­se­rin­gen som burde ha fulgt i kjøl­van­net av det Otto­manske rikets fall og avskaf­fel­sen av kali­fa­tet, har den mus­limske ver­den iste­det fått frem­veks­ten av den reak­sjo­nære wahha­bis­men, som sam­men med inn­fly­tel­sen fra nazis­men har bidratt til å skape den moderne isla­mis­men. Dette tota­li­tære åket er det som i dag under­tryk­ker flere titalls mil­lio­ner men­nesker, med til dels åpen støtte fra Euro­pas auto­ri­tære eli­ter som i dag føler seg sterke nok til å kaste vrak på vest­lige fri­hets­idea­ler i full offent­lig­het.

 • ultron.myopenid.com

  Hans Rustad:
  Ny forsk­ning viser at mange pale­sti­nere ikke øns­ket å slåss med våpen i hånd mot jødene i 1948.

  Det fin­nes en god del belegg for å tro at det fan­tes langt bedre for­hold for pro­gres­sive og libe­rale i mus­limske land før andre ver­dens­krig enn det er i dag. Men i ste­det for den sårt til­trengte moder­ni­se­rin­gen som burde ha fulgt i kjøl­van­net av det Otto­manske rikets fall og avskaf­fel­sen av kali­fa­tet, har den mus­limske ver­den iste­det fått frem­veks­ten av den reak­sjo­nære wahha­bis­men, som sam­men med inn­fly­tel­sen fra nazis­men har bidratt til å skape den moderne isla­mis­men. Dette tota­li­tære åket er det som i dag under­tryk­ker flere titalls mil­lio­ner men­nesker, med til dels åpen støtte fra Euro­pas auto­ri­tære eli­ter som i dag føler seg sterke nok til å kaste vrak på vest­lige fri­hets­idea­ler i full offent­lig­het.