Pas­tor Jere­miah Wright har de siste dagene gitt flere inter­vjuer der han gjen­tar noen av de eks­treme stand­punk­tene som vakte opp­sikt. Han sier at det kan godt være AIDS er skapt av den ame­ri­kanske regje­ring for å utrydde svarte. Barack Obama rea­gerte idag med sinne og skuf­felse.

Opp­ta­kene av reve­rende Wrights utta­lel­ser kos­tet Obama en hel del. Han måtte kjempe for å gjen­vinne til­lit. Han holdt i den for­bin­delse den vik­tige talen i Phi­ladel­phia om rase og under­stre­ket at han ikke delte Wrights syn på USA og Israel. Han sa det ikke var den Wright han kjente.

Wright har lig­get lavt en måneds tid, men gjen­tar nå noen av de samme stand­punk­tene, uten blyg­sel.

After weeks of stay­ing out of the pub­lic eye while cri­tics lam­bas­ted his ser­mons, Wright made three pub­lic appea­ran­ces in four days to defend him­self. The for­mer pas­tor of Tri­nity Uni­ted Church of Christ in Chi­cago has been com­ba­tive, pro­vi­ding color­ful com­men­tary and fee­ding the story Obama had hoped was dying down.

ANNONSE

On Mon­day, Wright cri­ti­cized the U.S. govern­ment as impe­ria­list and stood by his sugge­stion that the Uni­ted Sta­tes invented the HIV virus as a means of geno­cide against minori­ties. “Based on this Tuskegee expe­ri­ment and based on what has hap­pe­ned to Afri­cans in this coun­try, I believe our govern­ment is capable of doing any­thing,” he said. 

Wright anty­det også at Obama for syns skyld måtte ta avstand fra ham, men at det var “poli­tics”. Der­med la han dob­bel sten til byr­den.

And per­haps even worse for Obama, Wright sug­ge­sted that the church con­gre­gant secretly concurs.

If Sena­tor Obama did not say what he said, he would never get elected,” Wright said. “Poli­ti­ci­ans say what they say and do what they do based on electa­bi­lity, based on sound bites, based on polls.”

Det gjorde at Obama denne gang måtte gå kraf­ti­gere ut, og ta avstand fra Wright som per­son, noe han i første omgang ikke gjorde. Obama sa han først idag ble klar over hvor gra­ve­rende saken var. Det kan ha vært kost­bare timer.

I am out­ra­ged by the com­ments that were made and sadde­ned by the specta­cle that we saw yester­day,” Obama told repor­ters at a news con­fe­rence.
..
Obama stated flatly that he doesn’t share the views of the man who offi­ci­a­ted at his wed­ding, bap­tized his two daugh­ters and been his pas­tor for 20 years. The title of Obama’s second book, “The Audacity of Hope,” came from a Wright ser­mon.

What became clear to me is that he was pre­sen­ting a world view that con­tra­dicts who I am and what I stand for,” Obama said. “And what I think par­ti­cu­larly ange­red me was his sugge­stion somehow that my pre­vious den­un­cia­tion of his remarks were somehow poli­ti­cal pos­turing. Any­body who knows me and any­body who knows what I’m about knows that I am about try­ing to bridge gaps and I see the com­mo­na­lity in all people.”
..
On Tues­day, Obama sought to dis­tance him­self furt­her from Wright.

I have been a mem­ber of Tri­nity Uni­ted Church of Christ since 1992, and have known Reve­rand Wright for 20 years,” Obama said. “The per­son I saw yester­day was not the per­son that I met 20 years ago.”

Obama said he heard that Wright had given “a per­for­mance” and when he watched news accounts, he rea­lized that it more than just a case of the for­mer pas­tor defen­ding him­self.

His com­ments were not only divi­sive and destruc­tive, I believe they end up giving com­fort to those who prey on hate,” Obama said. “I’ll be honest with you, I hadn’t seen it” when reac­ting initi­ally on Mon­day, he said.

Men når Obama sier at han ikke kjente denne siden ved Wright, kan kri­ti­kerne vise til opp­ta­kene av tid­li­gere pre­ke­ner. De kan spørre om det er noe feil med døm­me­kraf­ten til Obama. Om den først våk­ner når det ram­mer ham selv.


Obama says he’s out­ra­ged by for­mer pastor’s com­ments

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • erik

    Så hele talen hans på Yout­ube. Essen­sen av det han sa ble selv­føl­ge­lig ikke nevnt i “main­stream” media.For kon­tro­ver­si­elt. Han kom med endel inter­es­sante poenger.Men det mest kon­tro­ver­si­elle han sa var at rase­for­skjel­ler eksis­te­rer. Men at denne “anner­le­des­he­ten” er positiv.Han nevnte blant annet at svarte og hvite har for­skjel­lige måter å bruke hjer­nen på…Han sier at det er en facto-for­skjell på bruk av hjernehalvdelene.Svarte må munt­lig for­tel­les ting høyre­hjerne­bark (minne), mens hvite kan lære logiske slut­nin­ger fra et objekt (venstre)dvs lese ting og så ta lær­dom – bruke sine kog­ni­tive evner til å slutte ting fra en teori… Han sier også at svarte i Afrika.. lærte å memo­rere sita­ter og tra­di­sjo­ner.. og kunne sitere his­to­rie i dagevis…OK, men enhver sivi­li­sa­sjon må ha et skrift­språk for å få frem­skritt som folke­slag.

    Der­som han har rett, betyr dette: Afrika vil for­bli det tapte kon­ti­nent. Man vil aldri få dyk­tige inge­ni­ø­rer, viten­skaps­folk, mate­ma­ti­kere o.l. de vil mangle de essen­si­elle kva­li­te­ter – kognitiv/logisk slut­ning kan kun gjø­res med ven­ste hjerne­halv­del. Man kan være flink i sosio­logi, samfunnslære,“urban stu­dies” og afri­kansk his­to­rie – men uten bruk av den mate­ma­tiske delen av hjer­nen kan ikke noe sam­funn bli vel­lyk­ket.