Tror ikke himmelen faller ned

Hans Rustad

Norske nærings­livs­le­dere og ana­ly­ti­kere tror ikke på domme­dag. Alt vil vende til­bake til det nor­male, til det egent­lige. Men hva hvis det er noe langt mer fun­da­men­talt som gir etter? Det spørs­må­let sit­ter langt inne.

Det er noe ved det norske som skyr de prins­pielle spørs­mål. Det meste lig­ger innen­for det hånd­ter­bare, prak­tiske plan.

Rik­tig­nok brin­ger avi­sene domme­dags­pro­fe­tier av folk som George Soros. Det gir en frys­ning, men hel­ler ikke mer.

Det offi­si­elle Vi greier ikke helt ta bud­ska­pet inn over seg. Harvard-professor Ken­neth Rogoff advarte mot å bli ren­te­nist under NHOs årskon­fe­ranse. Han syn­tes hel­ler ikke 3000 mil­li­ar­der var mye pen­ger. Også det kan bli borte.

Finans­avi­sen har et inter­vju med Robert A Hau­gen som spår en krise av bibelske proporsjoner.

- Kata­stro­fen kom­mer. Det blir en kata­strofe av bibelske, episke pro­por­sjo­ner, sier Robert A. Hau­gen til Finansavisen.

Han viser til en graf fra den ame­ri­kanske sen­tral­ban­ken Federal Reser­ves (Fed) avde­ling i St. Louis over utvik­lin­gen i ame­ri­kanske ban­kers inn­skudd i sen­tral­ban­ken utover minimumskravet.

Fra nær null i flere tiår har disse inn­skud­dene skutt i været siden sep­tem­ber 2008, og lig­ger nå på 1600 mil­li­ar­der dol­lar, til­sva­rende over 9400 mil­li­ar­der kroner.

Ikke penge­tryk­king ennå
Robert A. Hau­gen argu­men­te­rer med at det er først når disse pen­gene i ste­det lånes ut i mar­ke­det at Fed vir­ke­lig tryk­ker pen­ger og penge­meng­den sky­ter i været.

Med ban­ke­nes kre­ditt­mu­lit­pli­ka­tor vil penge­meng­den øke med 16.000 mil­li­ar­der dol­lar hvis alt kom­mer i omløp, hev­der pro­fes­so­ren over­for avisen.

- Infla­sjo­nen vil skyte i været og dol­la­ren og aksjer stupe. Det blir verre enn i 2008, sier han.

Wal­ter Rus­sel Mead går dypere. Han ser tegn til at tiden da alt ord­net seg, er over. Vi er på vei mot den første kri­sen som er glo­bal. Det gamle bygg­ver­ket er ikke i stand til å hånd­tere utford­rin­gene, og hvem skal lage nye regler?

One of the rea­sons I laun­ched this blog was a sense that the world is moving fas­ter than our thought about the world. The newly fluid inter­na­tio­nal lands­cape in places like the Middle East, the acce­le­ra­ting dis­in­te­gra­tion of the eco­no­mic under­pin­nings of the blue social model, the increas­ing effect of tech­no­lo­gical pro­gress on white col­lar as well as blue col­lar emp­loy­ment and inco­mes through auto­ma­tion and outsourcing, the col­lapse of pub­lic faith in estab­lish­ments and eli­tes in so much of the world: these dra­ma­tic and fun­da­men­tal chan­ges require a re-examination of some basic assump­tions and the recon­struc­tion of many of the basic insti­tu­tions of both US and glo­bal society.
It appears that while inves­tors panic quickly and head for the exits at the first sign of trouble, many poli­ti­ci­ans, jour­na­lists and social thin­kers go to sleep when the fire alarms begin to ring. The success of the West in estab­lish­ing a solid set of social, poli­ti­cal and eco­no­mic insti­tu­tions and poli­cies after World War Two was so durable that we came to believe that the arran­ge­ments made then would last fore­ver, and that furt­her change would be slow and evo­lu­tio­nary rat­her than quick and dis­rup­tive.
The success of cen­tral banks and govern­ments at reining in infla­tion, eas­ing reces­sions and achie­ving soft lan­dings in the 1980s and 1990s furt­her reas­su­red us that while there were some pro­blems and dan­gers here and there, our house stood on firm foun­da­tions and was struc­tu­rally sound.
I still hope the old house can weather one more storm, but it is clear that we can no lon­ger take that for gran­ted. The ground under the foun­da­tions is wash­ing away; the wind threa­tens to rip off the roof, and cracks are appea­ring in load bea­ring walls. Soo­ner rat­her than later we are going to have to rede­sign and rebuild.
Finan­cial mar­ket crashes come and go; the world may spin back into reces­sion or the eco­nomy may wob­ble for a bit and then sta­bi­lize. But we’ve had a glimpse into the abyss; in Europe, in Asia and in the Ame­ri­cas some of our most fun­da­men­tal insti­tu­tions and social poli­cies are going to have to change.

Panic?
WALTER RUSSELL MEAD

- Kata­stro­fen kom­mer Det blir verre enn i 2008, mener Robert A. Hau­gen, som har vært pro­fes­sor ved tre ame­ri­kanske uni­ver­si­te­ter.
DN.no
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.