Dramatisk undergraving av tysk politis arbeid

Hans Rustad

En ny rap­port for­tel­ler om at tysk politi får sta­dig større pro­ble­mer med å hånd­heve lov og orden. Vold og van­da­lisme er bare en liten del av det. Ofte dreier det seg om at en stor folke­mengde hind­rer poli­tiet i å utføre arbei­det sitt, som kan være alt fra en par­ke­rings­bot og ordens­for­styr­relse til mer alvor­lige forhold.

Poli­tiet må gi etter for mob­ben, og mob­ben får demon­strert sin makt og at det er den som bestem­mer. I vir­ke­lig­he­ten ska­pes det da lov­løse områ­der. Slik er det flere ste­der i store tyske byer, og det føl­ger som oftest de inn­vand­rer­tette områdene.

Vol­den hen­ger sam­men med fyll og rus, og poli­tiet er blitt et hat­sym­bol. Det gjør job­ben risi­ka­bel, og bedre blir det ikke av at over­ord­nede ofte lar fot­fol­ket få ta ansva­ret hvis situa­sjo­ner kom­mer ut av kon­troll. Det gjør poli­tiet i mar­ken uvil­lige til å gripe inn. Slik sprer lov­løs­he­ten seg.

Nach einer neuen Unter­suchung des Lande­s­kri­mi­nalamts Nordrhein-Westfalen wur­den 2010 im Wes­ten fast 2000 Poli­zis­ten von Angrei­fern im Dienst ver­letzt. Rund 85 Proz­ent der Opfer waren Strei­fen­beamte, und mehr als drei Vier­tel der zumeist männ­lichen Täter hat­ten get­run­ken oder andere Dro­gen genommen.

Rundt 2.000 politi­folk ble ska­det i tje­neste bare i 2010, og mer enn tre­fire­de­ler av de mann­lige gjer­nings­men­nene hadde druk­ket eller tatt stoff.

Det hand­ler såle­des om en blan­ding av inn­fødte tys­kere, og utlen­din­ger, som lever et aso­si­alt liv. Den samme mik­sen så vi i Stor­bri­tan­nia under bran­nene og plynd­rin­gen i august.

Det er en økning i volds­bru­ken mot poli­tiet på 60 pro­sent fra 2005-2009.

In Großstäd­ten hatte dem­nach jeder zweite Täter, der auf Ord­n­ungs­hü­ter los­geht, aus­län­dische Wurzeln. Und das Motiv war in jedem drit­ten Fall Hass auf Polizei und Staat, wie die ver­letz­ten Beam­ten vermuteten.

I stor­by­ene hadde 50 % av gjer­nings­men­nene uten­landsk bak­grunn. Moti­vet var i hvert tredje til­felle hat mot politi og øvrig­he­ten, mener politifolkene.

Poli­tiet får lide

Politi­til­lits­mann Ret­ting­haus sier at jus­tis­myn­dig­he­tene må våkne og ta tak i for­bry­terne. Men i rea­li­te­ten er det ofte politi­fol­kene som får pro­ble­mer når situa­sjo­ner kom­mer ute av kon­troll. Da heter det at det er poli­tiet som har latt situa­sjo­nen eska­lere. De som star­tet brå­ket ankla­ger poli­tiet og for­lan­ger muli­gens erstat­ning. Betjen­te­nes over­ord­nede er uvil­lig til å støtte dem, og resul­ta­tet er at det er poli­tiet ute i mar­ken som får ta støy­ten. Får man for mange bemerk­nin­ger på rulle­bla­det om at man har vært i situa­sjo­ner som har eska­lert, får det kon­se­kven­ser for kar­rie­ren. Resul­ta­tet er politi­folk som ser en annen vei, sier rapporten.

Die Jus­tiz muss end­lich aufwachen und das Straf­maß bei die­sen Delik­ten aus­schöp­fen”, sagt Polizei­gewerk­schaf­ter Ret­ting­haus. In der Rea­lität aber würde die Schuld für die Gew­alt hin­ter­her oft den Beam­ten zuge­schrie­ben, die die Situa­tion ange­blich hät­ten eska­lie­ren las­sen. Und der eigent­liche Aggres­sor zeigte dann häu­fig auch noch die Poli­zis­ten an und ver­langte mög­licher­weise Scha­den­ser­satz. Zudem wür­den die Kol­le­gen von ihren Vor­gesetz­ten mit die­sen Belas­tun­gen oft völ­lig alleine gelassen.

Das ist ein­fach nur noch absurd”, empört sich der DPolG-Landesvorsitzende.

“Je spä­ter die Nacht, desto größer der Wahnsinn”

The bru­ta­lity with which colle­a­ges are now con­fronted on an almost daily basis,” says Erich Ret­ting­haus, regio­nal chair­man of the North Rhine-Westphalia branch of the Ger­man police trade union, “has dra­ma­ti­cally escalated”.

…Stu­dies by the Kri­mi­no­lo­gischen For­schung­sin­sti­tuts Nie­der­sach­sen (KFN) [Cri­mi­no­lo­gical Rese­arch Insti­tute of Lower Saxony], in which more than 20,000 offi­cers par­ti­ci­pa­ted, revealed that the num­ber of seriously inju­red police offi­cers increased by at least 60 per cent between 2005 and 2009. In major cities, accor­ding to the same source, every second per­pe­tra­tor who attacked a law enfor­ce­ment offi­cer was of for­eign ori­gin. And in one out of every three cases, the motive sus­pec­ted by the offi­cers was hatred for the police and the state.

…“The spi­ral of vio­lence is tur­ning ever fas­ter,” noted the offi­cer from Düs­sel­dorf; the “measure of what is bea­rable” had long since been sur­passed. His sub­or­di­na­tes now regu­larly faced being “bea­ten, kicked and having bott­les thrown at them,” as well as being spat on, insulted and threate­ned with death.

The sup­po­sed guar­di­ans of order have for a long time been degra­ded to the role of “extras in a drun­ken tou­rism expe­ri­ence”, in which it is pos­sible to start a fight with them with impu­nity. Espec­ially among “young immi­grants”, “mixing it with cops” has become the order of the day at week­ends. Respect for offi­ci­als: no sign of it. In the gene­ral chaos of such a situa­tion – often offi­cers are con­fronted by hund­reds of people – most attack­ers can flee unpunished.

Popu­lar sport: star­ting a fight with the police

In city dist­ricts like Berlin-Wedding or Duisburg-Marxloh it has almost become a popu­lar sport to pick on the police. There it is mostly young immi­grants who keep the law busy. Police cars are ambus­hed with sto­nes and glass bott­les. Simple deploy­ments for par­king inf­ringe­ments and dis­tur­ban­ces of the peace can evolve into major inci­dents because the offi­cers become surrounded.

Jus­tice must finally wake up and punish these cri­mes to the full extent of the law,” says police trade union offi­cial Ret­ting­haus. In rea­lity, how­e­ver, the blame for the vio­lence is often placed later on the offi­cers them­sel­ves, who allegedly cau­sed the situa­tion to escalate. And the actual aggres­sor then often files a com­plaint against the police and claims damages.

New Immi­grant Sport in Ger­many: Attack­ing the Police

tips via snaphanen.dk
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.