UK: Politiet dekket over voldelig kampanje for å islamisere bydel

Nina Hjerpset-Østlie

Mus­li­mer og homo­file ankla­ger poli­tiet for å dekke over en vol­de­lig og tru­ende kam­panje for å isla­mi­sere den inn­vand­rer­tette London-bydelen Tower Ham­lets, skri­ver And­rew Gil­li­gan i The Telegraph.

Ofre for kam­pan­jen for­tel­ler at poli­tiet i byde­len Tower Ham­lets har igno­rert eller baga­tel­li­sert utbrudd av hat­kri­mi­na­li­tet og under­trykt bevis som impli­se­rer mus­li­mer som gjer­nings­menn, av frykt for rasismebeskyldninger.

Påstan­dene kom­mer sam­ti­dig som fire mus­li­mer fra Tower Ham­lets fikk en feng­sels­dom på mini­mum 19 år for over­fall på den lokale reli­gions­læ­re­ren fordi han under­viste mus­limske jenter.

The Tele­graph har avdek­ket mer enn et dusin andre til­fel­ler i Tower Ham­lets, hvor både mus­li­mer og ikke-muslimer har blitt truet eller mis­hand­let for atferd som ansees som brudd på fun­da­men­ta­lis­tisk islams “normer”.

Et av ofrene, Moham­med Mon­zur Rahman, for­tel­ler at han ble del­vis blind og fikk skul­de­ren ut av ledd som følge av at han ble angre­pet av en mobb fordi han røkte offent­lig under den mus­limske høy­ti­den rama­dan i 2010.

- To gut­ter stop­pet meg på gaten og spurte hvor­for jeg røykte, sier han. - Jeg fort­satte bare, og før jeg visste ordet av det hop­pet ett dusin gut­ter på meg. Det neste jeg hus­ker er at jeg våk­net opp på sykehuset.

- Han anmeldte det til poli­tiet, men de sa bare at de ikke kunne opp­spore noen og at det ikke var noen vit­ner, sier Ansar Ahmed Ullah, en lokal anti-ekstremist, som ga råd til Rahman etter over­fal­let. - Men det er CCTV (over­våk­nings­ka­me­raer) i den gaten, og den er full av butik­ker og folk.

Lærere på flere lokale sko­ler har for­talt The Tele­graph at de føler seg pres­set av lokale mus­limske eks­tre­mis­ter, som har iverk­satt kam­pan­jer gjen­nom både for­eldre og ele­ver - og i ett til­felle gjen­nom en annen lærer - for å inn­føre obli­ga­to­risk bruk av hijab for mus­limske jen­ter. - Det var orkest­rert, sier en lærer. - Atmo­sfæ­ren ble eks­tremt ube­ha­ge­lig, med kon­stant ver­bal aggre­sjon fra både barn og noen for­eldre mot skole­le­del­sen pga dette.

I 2010 tok en lærer ved Big­land Green barne­skole, Nicholas Kafou­ris, byrå­det til arbeids­ret­ten da han mente han var blitt tvun­get ut av job­ben sin fordi han kla­get på at mus­limske ele­ver var enga­sjert i rasis­tisk og anti­se­mit­tisk mob­bing, samt ga uttrykk for at de støt­tet ter­ro­risme. Kafou­ris tapte saken, men sko­len inn­røm­met at til­ta­kene mot enkelte ele­vers opp­før­sel hadde vært util­strek­ke­lige. Antall over­fall på lærere som resul­te­rer i utvis­ning har mer enn dob­let seg fra 190 til­fel­ler i 2007/8 til 383 i 2008/9 i Tower Ham­lets, selv om ikke alle over­fal­lene nød­ven­dig­vis er raserelatert.

Tower Ham­lets‘ homo­file er blitt et mål for eks­tre­mis­tene. Homo­fiendt­lig kri­mi­na­li­tet har økt med 80 pro­sent i byde­len siden 2007/8, og med 21 pro­sent bare det siste året - i en periode hvor det ble regist­rert en liten ned­gang i samme type kri­mi­na­li­tet i Lon­don som helhet.

I 2010 stor­met en mobb på 30 unge mus­li­mer inn på den lokale homse­pu­ben, og slo og mis­hand­let pubens kli­en­tell. Mange blant pubens kli­en­tell for­tel­ler The Tele­graph at de er blitt angre­pet og tra­kas­sert av lokale mus­limske ung­dom­mer. I 2008 ble en 20 år gam­mel stu­dent, Oli Hems­ley, per­ma­nent lam fra nak­ken og ned etter at han ble over­falt av en gruppe unge mus­li­mer uten­for puben. Bare èn av Hems­leys over­falls­menn er blitt pågre­pet og fengslet.

Selv under møter i bydels­rå­det har frem­tre­dende til­hen­gere av Tower Ham­lets kon­tro­ver­si­elle, direkte­valgte ord­fø­rer, Lut­fur Rahman - eks­klu­dert fra Labour pga hans for­bin­delse med islamsk fun­da­men­ta­lisme - dre­vet en mål­ret­tet kam­panje mot homo­file byråds­med­lem­mer med homo­fo­biske utrop og trus­ler fra tilskuerplass.

Leder for Labour, Josh Peck, ble møtt av “dyre­ly­der” og rop som “una­tur­lige hand­lin­ger!” da han reiste seg for å tale. Tory-leder Peter Golds ble gjen­tatte gan­ger kalt “fru Golds” og “soper”.

Golds for­tel­ler: “Hvis det hadde skjedd på en fot­ball­sta­dion, så ville det ført til arresta­sjo­ner. To gan­ger har jeg kla­get til poli­tiet, men har ikke hørt noe. En kol­lega fra Labour ven­tet i tre timer på politi­sta­sjo­nen før han ble for­klart at ingen­ting ville bli gjort. Poli­tiet er redde for å bli beskyldt for isla­mo­fobi. Et annet Labour-byrådsmedlem sa at Met [poli­tiet] nå er det nøy­ak­tig mot­satte av hva det må ha vært i 1970, med en full­sten­dig mang­lende inter­esse når hvite men­nes­ker inn­le­ve­rer kla­ger på tra­kas­se­ring og hat.”

I februar 2011 duk­ket det opp dusin­vis av klistre­mer­ker i Tower Ham­lets som siterte kora­nen, erklærte byde­len for “homse­fri sone” og påpekte at “Allah er alvor­lig når det gjel­der straff”.

The Tele­graph har fått opp­lys­nin­ger om at en stor mengde av disse klistre­mer­kene ble fun­net på en ung mus­limsk mann under en rutine­mes­sig ran­sa­king. Etter råd fra stats­ad­vo­ka­ten ble han imid­ler­tid løs­latt uten til­tale. Poli­tiet hadde også over­våk­nings­bil­der av en uiden­ti­fi­sert mus­limsk ung­dom som satt opp de aktu­elle klistre­mer­kene på den lokale tog­sta­sjo­nen, men nek­tet i flere uker å offent­lig­gjøre bildene.

Den homo­file men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pe­ren Peter Tatch­ell, sier: “Poli­tiet sa at ingen fikk lov til å snakke offent­lig om dette fordi de ikke ønsket å gjøre det mus­limske sam­fun­net opp­rørt. Vi har vel­dig klart påpekt for­skjel­len mel­lom det mus­limske sam­fun­net som hel­het og disse spe­si­elle fun­da­men­ta­lis­tene, og at poli­tiet ikke ville gå offent­lig ut med hva de visste er en abso­lutt skam.”

I begyn­nel­sen av april ble CCTV-opptakene ende­lig ble offent­lig­gjort og den skyl­dige ble raskt iden­ti­fi­sert som 18 år gamle Moham­med Has­nath. I for­rige uke erklærte han seg skyl­dig i til­ta­len om for­styr­relse av offent­lig ro og orden, og fikk en bot på 100 pund. Jack Gil­bert fra den homo­file inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen Rain­bow, mener at en det burde vært tatt ut en mer alvor­lig til­tale: - De aller fleste i mil­jøet opp­levde mate­ria­let som tru­ende, men poli­tiet var ikke vil­lige til å aksep­tere det som en trus­sel, sier han.

Under inter­es­ser på egen Face­bo­ok­side opp­gir Has­nath Kha­lid Yasin, en hat­pre­di­kant som beskri­ver jøder som “skitt” og tar til orde for drap på homo­file. Yasin [som lør­dag holdt tale for Islam Net i Oslo, og skal tale ved uni­ver­si­te­tet i Agder i regi av Mus­limsk Union 14. juni. Min anm.] har holdt tale i Tower Ham­lets‘ mest frem­tre­dende mus­limske insti­tu­sjon, East Lon­don Mos­que, minst fire gan­ger siden 2007. Selv om mos­kèen hev­der å være mot­stan­dere av eks­tre­misme, dis­kri­mi­ne­ring og vold, har den vært vert­skap for dusin­vis av hat-, ekstremisme- og ter­ror­pre­di­kan­ter, samt vert­skap for en “Finn homsen-konkurranse”.

Samme uke som mos­kèen sendte ut en presse­mel­ding som for­dømte de anti-homofile klistre­mer­kene, var mos­kèen vert­skap for en galla­mid­dag med Uth­man Lateef, en annen kjent, homo­fo­bisk hatpredikant.

East Lon­don mos­kèen er kon­trol­lert av den fun­da­men­ta­lis­tiske grup­pen Islamsk Forum i Europa (IFE), som beskri­ver seg selv som dedi­kert til å endre “selve infra­struk­tu­ren i sam­fun­net, dets insti­tu­sjo­ner, dets kul­tur, dets poli­tiske orden og dets verdi­grunn­lag … fra uvi­ten­het til islam”.

IFEs koor­di­na­tor for sam­funns­re­la­terte saker, Azad Ali, er også for­mann i Det mus­limske sik­ker­hets­fo­rum, en orga­ni­sa­sjon som er offi­si­elt aner­kjent av poli­tiet som deres fremste for­bin­delse i det mus­limske mil­jøet. - Dette for­hol­det kan kan­skje for­klare poli­ti­ets unn­fal­len­het, sier Peter Golds. IFE har også nære for­bin­del­ser med Tower Ham­lets‘ ord­fø­rer, Lut­fur Rahman.

Det fin­nes ingen bevis for at noen moskè offi­si­elt har vært involvert i noen volds­hand­lin­ger eller trus­ler. Men i en e-post bru­ker, ifølge The Tele­graph, IFE-aktivisten Abu Talha nav­net på grup­pen for å true en lokal mus­limsk kvinne som drev et dating-byrå.

Jeg ber deg venn­lig om å stoppe disse akti­vi­te­tene som går mot islams lære,” skrev han. “La meg minne deg på at jeg har et stort nett­verk av brødre og søstre som ville være vil­lige til å hjelpe meg å ta dette videre … Hvis du ikke har ombe­stemt deg innen i mor­gen … så star­ter kam­pan­jen.” Dating-byrået er nå stengt og kvin­nen har for­latt området.

- Det har vært en gra­divs økning i slike angrep, det er sik­kert, sier Ahmed Ullah, mens en tals­mann for Metro­po­li­tan Police sier: “Når en påstand om kri­mi­na­li­tet blir lagt frem for oss, under­sø­ker vi det kor­rekt. Vi vil all­tid av kri­mi­na­li­tet er laget for oss, under­sø­ker vi rik­tig. Vi vil all­tid ta handle i for­hold til hat­kri­mi­na­li­tet i sam­svar med, og innen­for ram­men av, loven”.

The Tele­graph: Police ‘covered up’ vio­lent cam­paign to turn Lon­don area ‘Islamic’
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.