Varsler humanitær krise i Daraa

Hans Rustad

Situa­sjo­nen i den syriske byen Daraa er bru­tal under­tryk­kelse, og nå også en begyn­nende huma­ni­tær krise.

Daraa har 75.000 innbyggere.

Sol­da­ter ryk­ket inn og kut­tet kom­mu­ni­ka­sjon, strøm og skjøt i fil­ler vann­tan­kene på hus­ta­kene. Sol­da­tene har slått en jern­ring rundt byen og slip­per ingen ut eller inn. Selv ikke innen­for byen tør folk bevege seg nå. De drepte lig­ger i gatene og stin­ker. Ingen tør hente dem av frykt for snikskyttere.

Snik­skyt­terne hev­des å være ira­nere som ikke bryr seg om de sky­ter syrere.

En måle­stokk på hvor blo­dig og hard under­tryk­kel­sen nå er:

On Fri­day, 34 people were kil­led there when thou­sands of pro­te­sters from nearby vil­la­ges, in a show of soli­darity, descen­ded on the town, which is in a largely agri­cul­tural region known as the Houran that is knit by exten­ded clan loyal­ties. Some orga­nizers said the pro­te­sters, car­ry­ing olive bran­ches and white she­ets to sig­nal their peace­ful­ness, were try­ing to break the siege and deli­ver food and water. Security for­ces fired at them any­way, in some of the worst car­nage since the upri­sing began.

Hva skjer med sol­da­tene som sky­ter på ube­væp­nede sivile som kom­mer med mat og vann til innbyggerne?

Lør­dag mor­gen gikk hæren og sik­ker­hets­styr­ker til aksjon mot Omari-moskeen, som har vært et sym­bol på pro­test. Det skjedde i en regel­rett mili­tær aksjon.

The military’s cap­ture of the Omari Mos­que was anot­her sign of its deter­mi­na­tion to crush dis­sent in a town that has become a sym­bol of the six-week upri­sing against the govern­ment of Pre­si­dent Bashar al-Assad, who inheri­ted power from his fat­her in 2000.

After deploy­ing rein­for­ce­ments of four tanks and 20 armo­red per­son­nel car­riers to Dara’a at dawn, the mos­que was shelled, then taken by sol­di­ers, who clo­sed it to worshi­pers, acti­vists and resi­dents said. Sni­pers took up positions on top of the mos­que, and heli­cop­ters drop­ped parat­ro­opers on its grounds, wit­nes­ses said.

Seks men­nes­ker ble drept under stor­min­gen av mos­keen. Blant dem søn­nen til mos­ke­ens reli­giøse leder. Han ble ikke drept under flukt, eller mot­stand. Han ble drept da sol­da­tene kom for å se etter faren. Hjemme.

Faren, sheikh Ahmed Siasna, var for tre uker siden med­lem av en dele­ga­sjon som fikk møte pre­si­dent Bashar al-Assad for å fore­slå reformer.

Nå er søn­nen drept og faren arrestert.

At least six people were kil­led at the mos­que and elsewhere, they said. Among them was the son of the mosque’s preacher, who was shot when security for­ces ente­red his house look­ing for his father.There was a report that the preacher, Sheik Ahmed Siasna, was arrested later, though that could not be con­fir­med. He was among a dele­ga­tion that had met with Mr. Assad three weeks ago to discuss poten­tial reforms in aut­ho­ri­ta­rian Syria

Syrian For­ces Seize Mos­que That Was Uprising’s Symbol
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.