Debatten som ikke var noen debatt

Dag Myhre

Jeg var på debat­ten 4/4 på Lit­te­ra­tur­hu­set der tema var: Er ara­berne klare for demokrati?

En skulle tro at når pro­gram­le­derne stil­ler et slikt spørs­mål ville de legge vekt på å invi­tere panel­del­ta­gerne som hadde noe ulikt syn. Iste­det invi­terte de tre del­ta­gere som alle hadde menin­ger som trygt lå innen­for det poli­tisk kor­rekte.
Som en sa etter møtet: “Dette var jo ingen debatt, men en sam­tale mel­lom menings­fel­ler.” Er det vir­ke­lig umu­lig å finne en norsk intel­lek­tu­ell som ikke tror at de mus­limske mas­sene er klare for folkestyre?

Netissa Nagulp fra Egypt hadde selv­sagt bare godt å si om sitt folk. Tor­bjørn Jag­land snak­ket som til en skole­klasse på videre­gå­ende. Han fikk seg også til å si at bren­ning av Koran var en like avskye­lig hand­ling som dra­pene på de norske sivile og alle de andre ofrene for opp­rø­ret i Afgha­ni­stan etter bren­nin­gen. Snakk om sam­men­lig­ning! En sym­bolsk bren­ning av en bok sam­men­lig­nes i grov­het og avsky med mord på uskyl­dige men­nes­ker som ikke hadde noe med dette å gjøre og var i lan­det for å hjelpe til.

På den måten lega­li­se­rer Jag­land for­bu­det mot reli­gions­kri­tikk i mus­limske land. For noen år siden, på et tv pro­gram ble Bibe­len kas­tet og brent av Otto Jes­per­sen. Hørte vi da noen kjente poli­ti­kere rope opp om “avskye­lige hand­lin­ger”? Var det noen vi kan nevne som rea­gerte på kren­kel­sen mot de kristne? Jeg kan ikke huske det. Kris­ten­dom­men har tålt større sji­kane i de senere ti-år enn dette. Når bren­nin­gen av èn hel­lig bok er så mye mer avskye­lig enn bren­nin­gen av en annen hel­lig bok, så kan det ikke skyl­des hand­lin­gen i seg selv, men den reak­sjo­nen dette med­fø­rer blant de tro­ende. Fordi de kristne ikke rea­ge­rer med mord og ter­ror av til­fel­dige ofre, så mener Jag­land og mange andre, at bren­ning av Bibe­len ikke på langt nær kan sam­men­lig­nes med bren­ning av Kora­nen i avskylighet.

Bjørn Olav Utvik hadde vært på reise i Egypt og andre ste­der der han hadde snak­ket med repre­sen­tan­ter fra Det mus­limske bror­skap. Han kunne bero­lige oss med at dess mer fun­da­men­ta­lisme og reli­gion, dess større ønske om demo­krati. De ønsket å komme til Norge å lære av Arbei­der­par­tiet og Kris­te­lig folkeparti.

Andre har også reist og inter­ju­vet bror­ska­pet. Walid al-Kubasi har hatt en fore­drags­turne og laget fil­men “Fri­het, Lik­het og Mus­limsk bror­skap”. Han ser tin­gene fra inn­si­den og snak­ker språ­ket. Det han sier er noe ganske annet. Bror­ska­pet snak­ker med to tun­ger og vet hva Ves­ten vil høre. De for­tel­ler ikke sin egent­lige agenda til nyt­tige idio­ter som Utvik. Det han tror er det de vil han skal tro! Har vi ikke opp­levd dette før? Var det ikke en gjeng fra venstre­si­den som besøkte både ØstTysk­land, Sov­jet, Roma­nia, Bul­ga­ria, Kina og Kam­bo­dia og rap­por­terte at alt var bare vel? His­to­rien gjen­tar seg.

Hege Stor­haug kunne for­telle at en gal­lup i Egypt i februar i år fra PEW insti­tut­tet fant ut at:

    82% mener stei­ning til døde er pas­sende straff for utro­skap,
    77% mener pis­king og ampu­te­ring kan bru­kes mot tyver,
    84% mener fra­fall fra Islam skal straf­fes med døden.

Er det noen som inn­bil­ler seg at demo­krati og men­neske­ret­tig­he­ter blir resul­ta­tet av slike holdninger?

Sam­ti­dig mente 59% at de ønsket seg demo­krati, 54% er til­hen­ger av kjønns­a­par­teid på arbeidsplassen.

Et slikt demo­krati blir jo bare et navn uten inn­hold. Utvik og Jag­land var klare på at fol­kene i de ara­biske lan­dene ville ha seg fra­bedt noen påvirk­ning fra Ves­ten. De hadde jo sin stolt­het. Ja det er kan­skje dette som er mye av pro­ble­met, tenkte jeg.

Demo­krati og men­neske­ret­tig­he­ter, retts­stat og folke­styre er nem­lig et ekte­født barn av Ves­tens filo­sofi og kul­tur. Det er dette som er grunn­la­get for Ves­tens vel­stand og sta­bi­li­tet. Vil man ikke lære av dette, som så mange andre land i ver­den har gjort med stor suk­sess, så får de finne på noe annet, men da tren­ger de ikke kalle det demo­krati eller men­neske­ret­tig­he­ter og det vil hel­ler ikke hjelpe dem ut av den bak­ev­jen de befin­ner seg i.

En gjen­nom­gå­ende tone i debat­ten, som jo egent­lig ikke var en debatt, var at det meste var Ves­ten skyld. Utvik kunne f.eks. nevne at Ves­ten, som ville ha frie valg og demo­krati, snudde ryg­gen til Hamas da de kom til mak­ten i Gaza. Ja det er jo dumt at så mange i Ves­ten tror at bare fol­ket kan få velge så er demo­kra­tiet sik­ret. Glemt er his­to­rien der Hit­ler kom til mak­ten på demo­kra­tisk vis etter frie valg, men de fær­reste vil av den grunn regne hans styre som demokratisk.

Demo­krati er ikke bare folke­styre, men hvi­ler på en rekke søy­ler som er enda vik­ti­gere. Hamas, som bru­talt myr­det folk fra PA, og som hol­der Gaza i et jern­grep, og som aldri vil kunne slutte fred med Israel, er av FN erklært som en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon. Like­vel mener Utvik at fordi de vant val­get i Gaza så skal vi støtte opp under den frem­ti­den de har plan­lagt for de pale­stinske folk.

Det blir neppe noen frem­tid på den måten, ikke noe demo­krati heller.

Dag Myhre
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.