Rosengård: - Vi makter ikke problemene

Hans Rustad

Som følge av alle uro­lig­he­tene i det inn­vand­rer­tette Roseng­ård de seneste ukene, fra­trådte styr­ke­le­der for utryk­nings­per­so­nell i Roseng­ård, Hen­rik Pers­son, sin stil­ling for noen dager siden. Svensk red­nings­tje­neste kan knapt bevege seg inn i Roseng­ård uten å bli utsatt for angrep med stein­kas­ting, molo­tov­coctails, trus­ler og fysisk vold, og må som regel ha politieskorte.

Men nå sier også nær­po­liti­sjef Börje Arons­son at poli­tiet ikke len­ger mak­ter pro­ble­mene i Herr­går­den i Roseng­ård: Det er for far­lig og poli­tiet er for få til å gå inn i bolig­om­rå­det Herrgården.

Var­för pat­rul­le­rar poli­sen inte på Herrgården?

– När vi är där inne hag­lar sten, det far molo­tov­cock­tails, smäl­lare och annat. Från bal­kon­ger och från taken på husen. Jag har en skyl­dig­het att ingripa, sam­ti­digt har jag ett arbets­miljö­an­svar också. Vi kan inte gå runt med hjälm, knä­skydd och axel­skydd hela tiden på dagarna där.

– Herr­går­den är skits­vårt för oss att arbeta på. Om vi klär ut oss, om vi har gro­par där vi kan sitta och spana, när vi försö­ker doku­men­tera, det röjs hela tiden. Med en gång går sms-kedjor om att vi är på plats.

Kan ni inte vara på plats från bör­jan – ingen tän­der väl eld när man har poli­sens ögon på sig?

– 2007 var vi mycket på plats i uni­form. Men i dags­lä­get när vi arbe­tar i uni­form kom­mer sten från höger och väns­ter. Där­för försö­ker vi arbeta på ett annat sätt, med spaning.

Upprätt­hål­ler ni lag och ord­ning i Herrgården?

– Nästan fullt ut. I vissa lägen kom­mer vi inte till att upprätt­hålla lag och ord­ning. Och defi­ni­tivt inte att lag­föra. Bland annat efter­som vi inte får Herr­gårds­borna att vittna. Ska vi få något gjort måste vi gripa på bar gär­ning och det har vi mycket mycket svårt att göra. Då är det ju svårt att upprätt­hålla lag och ordning.

Även om brän­derna inte är direkt livs­far­liga, så får folk in rök i sina hem, de får sick­sacka mel­lan brin­nande bildäck. Var­för kan inte Herr­gårds­borna påräkna samma grad av ser­vice som vil­ket annat bostads­om­råde som helst i Malmö?

– Det är en bra fråga. Jag kan inte svara klock­rent på det. Inte mer än att det finns en grund­läg­gande pro­ble­ma­tik som jag försö­ker påtala i alla forum, för poli­ti­ker i kom­mu­nen och minist­rar, att Herr­går­den är en kata­strof. Det krävs helt andra insat­ser än från polis och rädd­nings­tjänst. Sen kan inte vi frånsäga oss vårt ansvar.

Du har beskri­vit hur tidi­gare insat­ser mot ung­doms­kri­mi­nella inte har hjälpt – de kom­mer til­l­baka. Hand­lar det inte nu om att hålla ord­nin­gen, att vara på plats och övervaka?

– Jo, i den bästa av värl­dar hade det givet­vis varit det bästa, men det är ju en utopi det du pra­tar om.

För att?

– De resur­serna finns givet­vis inte. Den dagen jag kan pla­cera ut en polis­kon­sta­pel i varje hörna i Roseng­ård, dyg­net runt, sju dagar i veckan, den dagen kom­mer ald­rig att infinna sig. Så enkelt är det.

Vilka resur­ser vill du ha?

– Jag kan inte svara på det. Fick jag 300 poli­ser skulle jag inte lösa det ändå. Icke sa nicke. Du måste in i grun­den till pro­ble­men. Se samhällsansvaret.

– Hade jag en polis­re­surs så jag kunde pla­cera ut poli­ser dyg­net runt på samt­liga går­dar på Herr­går­den så kanske vi til­l­fäl­ligt skulle lösa det. Men vi skulle inte komma til­l­rätta med de grund­läg­gande problemen.

Vore det inte bra att ha en til­l­fäl­lig lös­ning i vän­tan på att poli­ti­kerna agerar?

– Jovisst. Du stäl­ler frå­gorna och ger sva­ren. Men visst. Under för­ut­sätt­nin­garna vi arbe­tar i dag mäk­tar vi inte med pro­ble­men i Herrgården.

Du pekar på de struk­tu­rella pro­ble­men, sam­ti­digt är det väl en resurs­fråga som gör att brand­män­nen inte kan släcka bildäcken som brin­ner för de får inte skydd av poli­sen. Släp stjäls fram­för ögonen på polismännen.

– I de spec­i­fika fal­len vet jag inte hur det gått till, men grund­prin­ci­pen är att är det polis på plats och någon stjäl ett släp ska givet­vis poli­sen ingripa. Sen givet­vis, tak­tiskt, i sam­band med ingri­pande ska man också se till arbets­miljö och annat.

Ni lag­för inte och det är för far­ligt för er att gå in i områ­det. Kan man se det på något annat sätt än att de som kas­tar sten har vunnit?

– Du pra­tar som om det är en fot­bolls­match. Jag tycker inte om det. Men du kan skriva att poli­sen har stora bekym­mer och pro­blem att få folk lag­förda och det är ett miss­lyckande för poli­sen så här långt.

Är det något som talar för att situa­tio­nen inte ska eskalera?

– Abso­lut ingen­ting. Det kan braka ikväll och bli kra­val­ler på Herr­går­den. Utan att blinka. Och det kan bli kolugnt i fjor­ton dagar. Vi vet inte.

Syd­svenskan: “Vi mäk­tar inte med pro­ble­men” og rela­terte artikler

Les også TV2‘s artik­kel om samme sak, der poli­ti­kere i Sve­rige fore­slår føl­gende løsninger:

Fore­slår portforbud

Løs­nin­gen som blir fore­slått fra poli­tisk hold i Sve­rige, er å inn­føre et port­for­bud etter klok­ken 20 for per­soner under 18 år.

Par­tiet Mode­ra­terna, som stats­mi­nis­ter Fred­rik Rein­feldt hører til, fore­slår til og med å inn­føre besøks­for­bud for folk som bor uten­for byde­len. De mener dette vil gjøre at poli­tiet kan gripe mer direkte inn.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.