Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil undersøke om det kan finnes tiltak som gjør at de to vindkraftverkene på Fosen ikke må rives. 

I oktober fikk reineierne på Fosen medhold i Høyesterett.

I den oppsiktsvekkende dommen slo Høyesterett fast at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

I ettertid har reineierne krevd at de to vindkraftverkene må rives.

Nå har olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) skrevet et brev til partene. Der gjør hun det klart at det vil ta tid å vurdere om vindkraftverkene kan bli stående eller ikke.

– Det er nødvendig med en grundig saksbehandling for å finne ut hvordan dommen bør følges opp, sier Persen til NTB.

Strømproduksjonen fortsetter

Dommen fra Høyesterett innebærer ifølge olje- og energiministeren ikke at konsesjonen til de to vindkraftverkene har falt bort.
Hvis konsesjonen skal endres, må det skje igjennom nye forvaltningsvedtak. Det betyr at de to vindkraftverkene inntil videre blir stående – og at de kan fortsette å produsere strøm.

– Det er flere som har tatt til orde for at vindkraftverkene umiddelbart bør stanses og rives. Men selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsen som er gitt, er ugyldig, så har ikke Høyesterett tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene på Fosen, sier Persen.

Hun legger til at hun har forståelse for reindriftssamenes utålmodighet og frustrasjon. Men saksbehandlingen må være forsvarlig.

– Når vi som forvaltning skal fatte vedtak, så må disse basere seg på alminnelige krav til utredning og saksbehandling, sier hun.

Vil utrede avbøtende tiltak

Departementet vil nå sette i gang et arbeid for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om hvordan vindkraftverk påvirker reindriften.
Persen viser til at Høyesterett i sin dom legger til grunn at vindkraftverkene uten avbøtende tiltak på sikt vil føre til at reintallet på Fosen må reduseres så mye at det vil være i strid med samenes rett til kulturutøvelse.

Et sentralt spørsmål i regjeringens utredning blir derfor om det kan finnes slike avbøtende tiltak.

– Men det betyr ikke at departementet har tatt stilling til om vindkraftverkene kan bli stående helt eller delvis, sier Persen.

– Vil dere prøve å redde vindkraftverkene?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Det som er viktig for meg nå, er å finne løsninger som sikrer samenes folkerettslige vern.

Utredningsprogram i januar

Persen understreker at utredningen vil ta tid. Et mer detaljert program skal etter planen være klart innen utgangen av januar.
– Da vil det totale tidsperspektivet være klarere.

Én ting er likevel klart, ifølge olje- og energiministeren: Regjeringens hovedmål er at samenes folkerettslige vern skal sikres.

– Vi har sagt til vindkraftaktørene at vi i det videre arbeidet vil gjøre de endringene som er nødvendige for å sikre reindriftens rettigheter, advarer hun.

Sametinget krever driftsstans

Sametingspresident Silje Karine Muotka holder fast på at staten må beklage at det er gjort en feil på Fosen, og at driften stanses mens saken utredes.
– Sametinget er ikke uenig i at det må foretas et omgjøringsvedtak. Det kan også meget vel ende i at vindkraftvirksomheten i området må avvikles. Problemet er bare at departementet ikke kan godkjenne at en ulovlig virksomhet per i dag fortsetter i påvente av et omgjort vedtak, skriver Muotka i en epost til NTB.

Hun påpeker at en slik prosess kan ta lang tid.

– I påvente av et nytt konsesjonsvedtak må derfor nåværende ugyldige konsesjon trekkes tilbake og driften stanses. Fosen Vind og Roand Vind har uansett ikke en privatrettslig tilgang til området og kan derfor ikke fortsette driften uten avtale med reindrifta, skriver sametingspresidenten, som skal møte statsråden torsdag denne uka.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.