Domstolene har besluttet å inndra nær 2,7 milliarder kroner i straffesaker de ti siste årene. Kun 793 millioner kroner er innbetalt.

Til sammenligning antas det at den svarte økonomien minst er på 108 milliarder kroner årlig, skriver Dagens Næringsliv.

– Tallene taler for seg. Dette betyr at politi og påtalemyndigheten i realiteten lar kriminalitet lønne seg, sier høyskolelektor Inger A.E. Coll på Politihøgskolen.

– Det er faktisk viktigere å ta pengene ut av den kriminelle økonomien enn å få en dom på seks måneders fengsel der pengene ligger klare når domfelte kommer ut, fortsetter hun.

I fjor klarte staten å få tak i 49 millioner kroner fra kriminelle, noe som tilsvarer maksimalt 0,45 promille av den svarte økonomien.

Bjørn Vandvik i Politidirektoratet innrømmer at etaten fortsatt har en vei å gå på kompetanseheving, optimal ressurssetting og synliggjøring av resultater.

– Det er et høyt prioritert mål for politi og påtalemyndigheten å frata utbytte fra profittmotivert kriminalitet. Politidirektoratet og riksadvokatembetet arbeider kontinuerlig for å bedre resultatoppnåelsen innen fratakelse av utbytte, sier Vandvik.

Når domstolene beslutter at penger skal inndras, står Statens innkrevingssentral for gjennomføringen. Kravet foreldes etter ti år.