Kort

Nettavisene redigeres mer som Facebook-vegger, tilpasser seg brukerens smak. Kokkvold: Mediene har innimellom plikt til å opponere mot leserne. Klassekampen

Les også

Les også