Et fler­tall av bri­tene – 58 pro­sent, mener kri­gen i Afgha­ni­stan ikke lar seg vinne, og flere vil trekke sol­da­tene ut enn de som vil la dem fort­sette kam­pen.

More than half of those ques­tio­ned by poll­ster Com­Res — 52 per­cent — said Bri­tish tro­ops should be pul­led out of Afgha­ni­stan right away, while 43 per­cent thought they should stay. Fifty-eight per­cent of respon­dents viewed the war as unwin­nable, while only 31 per­cent thought it could be won.

The poll of more than 1,000 people con­ducted last week was pub­lis­hed in Tuesday’s Inde­pen­dent new­spa­per. It had a mar­gin of error of plus or minus 3 per­cen­tage points.

A total of 191 Bri­tish per­son­nel have died in Afgha­ni­stan since the U.S.-led inva­sion in 2001. Twenty-two have been kil­led this month, about half in Ope­ra­tion Panther’s Claw, a major offen­sive against the Tali­ban in Hel­mand Pro­vince.

Poll: UK pub­lic sees the Afghan war as unwin­nable

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Skol­o­pen­der

  Kri­gen i Afgha­ni­stan er minst like absurd som den i Irak, og den norske regje­ring er minst like mye i utakt med folke­vilje, vett og for­stand som den bri­tiske.

  Denne type krig kan ikke vin­nes av andre enn even­tu­elt dem som utkjem­per den på vår side av front­lin­jen her i Norge og Europa. Det er her den kri­gens avgjø­rende slag vil stå. Der­for bør styr­kene trek­kes til­bake hit og set­tes inn der hvor de kan gjøre nytte for seg.

  Vi bør gjøre som israe­lerne: Lære oss hvor­dan vi på lang sikt skal kunne redde oss selv, og for­be­rede oss på de kom­mende rea­li­te­tene her hjemme, slik at vi over­le­ver og vin­ner en krig som aldri vil ta slutt, i vårt eget land.

  http://www.amazon.com/Saving-Israel-Jewish-People-Never/dp/0471789623/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1248806619&sr=1–2

 • thorr

  Sna­pha­nen har, som van­lig, en kom­men­tar som tar situa­sjo­nen på kor­net:

  se Evig­he­den ven­ter og Fler­tal ser Afgha­ni­stan som uden mulig­het for sejer. En bekendts søn skal der­ned snart og “kæmpe for vores fri­hed”. Det har han hørt og det tror han på, hel­dig­vis for ham. Han er skarp­skytte, og han skal nok få god træ­ning i fel­ten og det er altid noget. Der var en god grund til at gå ind, men er den en god grund til at blive der ? De grunde poli­ti­kerne giver offent­lig­he­den, må de læn­gere ud på lan­det med. Så er der to mulig­he­der: enten hører vi ikke de gode grunde, – de kunne jo være en hem­me­lig­hed mel­lem NATO´s for­svars­mi­nistre – eller også ken­der poli­ti­kerne dem hel­ler ikke selv. Altså: hvad er kort sagt succes­kri­te­riet ? Jo flere vest­lige drenge der dør, desto mere pres­ser sva­ret sig på. Hver gang der kom­mer en kiste hjem, tæn­ker jeg: til hvil­ken nytte mon ? Det vir­ker også para­dok­salt at bekæmpe jiha­dis­ter i Afgha­ni­stan, sam­ti­digt med at islam vælte ind i Europa, ikke så få afgha­nere, for­res­ten. Var det ikke en idé at for­svare Europa i Europa, for eksem­pel mod det som EU´s inte­gra­tion­smi­nis­tere nu er ved at koge sam­men, der kun vil opmuntre til yder­li­gere storm på Euro­pas græn­ser ? “Tage vores ansvar”, som TV-Avi­sen gen­tog inkvi­si­to­risk i aftes, “tage vores ansvar” for fal­le­rede sta­ters uan­svar­lig­hed ? Jeg skulle mene Euro­pæerne snart ville betakke sig for at hæfte for den, og iøv­rigt vil give Fan­den i enhver kon­ven­tion, med den effekt de har haft.

 • Aesop

  @thorr

  Sna­pha­nen har helt rett! Det er vann­vit­tig å skulle krige i Pakis­tan og Afgha­ni­stan, sam­ti­dig som man har stor inn­vand­ring fra nevnte land.

  Jeg mener, hvor­dan ville du rea­gert om noen bombet ditt land?