En ny rap­port fra tenke­tan­ken World Eco­no­mic Forum (WEF) viser at et mas­sivt fler­tall i Dan­mark, Sve­rige, Neder­land, Ita­lia og Spa­nia ser et større sam­kvem med den mus­limske ver­den som en trus­sel. Hele 79 pro­sent i Dan­mark, og mel­lom 65 og 67 pro­sent av befolk­nin­gen i de øvrige lan­dene fryk­ter større vest­lig sam­kvem med den mus­limske ver­den.

»Der er alar­me­rende lav opti­misme omkring dia­lo­gen,« siger WEF-grund­lægge­ren Klaus Schwab, der frem­over hvert år vil lave lig­nende under­sø­gelse af, hvor­dan hold­nin­gerne til vest­lig-mus­limsk dia­log og sam­liv udvik­ler sig.

»Vi kan forudse, at den mus­limske befolk­nings­an­del i EU15-lan­dene (Altså EU før udvi­delse i 2004. red.) vil vokse fra ca. 4,6 pct. i 2006 til 10–15 pct. i 2025 med højere kon­cen­tra­tio­ner på op til 30 pct. i byom­rå­der i Fran­krig, Tysk­land og Hol­land. Der­for vil enhver for­vær­ring på den inter­na­tio­nale poli­tiske front … blive følt mest alvor­ligt i Europa,« skri­ver Schwab i sit for­ord til rap­por­ten.

Tal­lene stam­mer fra en rekke menings­må­lin­ger som inn­går i en stor rap­port om for­hol­det mel­lom Ves­ten og islam, og som ble offent­lig­gjort i går. WEF har i løpet av 2007 gjen­nom­ført menings­må­lin­ger i 21 land, hvorav halv­par­ten er ikke-mus­limske og halv­par­ten islamske. Det teg­ner seg et bilde av uttalt mis­tro.

ANNONSE

Rap­por­tens over­ord­nede bud­skap er at dia­lo­gen mel­lom Ves­ten og islam går dår­lig:

Dans­ker­nes og andre euro­pæe­res syn på større sam­kvem med den mus­limske ver­den som en trus­sel skyl­des ifølge rap­por­ten, at der er »en vok­sende angst for ’den isla­miske trus­sel’ mod deres kul­tu­relle iden­ti­te­ter blandt euro­pæerne«, og at denne opfat­telse er »dre­vet af øget ind­vand­ring fra for­trins­vis mus­limske regio­ner«.

Rap­por­ten er for­fat­tet af fors­kere fra Geor­ge­town Uni­ver­sity, Wash­ing­ton D.C., USA.

En af rap­por­tens bemær­kel­ses­vær­dige kon­klu­sio­ner er, at et stort fler­tal af ame­ri­ka­nerne og cana­dierne i mod­sæt­ning til euro­pæerne ser øget sam­kvem med den mus­limske ver­den som en for­del. Og dette sam­ti­dig med, at ame­ri­ka­nerne og cana­dierne i øvrigt deler en stor del af de euro­pæiske befolk­nin­gers skep­sis over for den mus­limske ver­den.

I rap­por­ten opp­gis Jyl­lands­pos­tens Muham­med-kari­ka­tu­rer og påføl­gende reak­sjo­ner flere gan­ger som en begi­ven­het som har hatt stor inn­virk­ning på både dans­kers og andre spur­tes syn på dia­lo­gen mel­lom Ves­ten og islam. Det isla­mis­tiske ter­ror­ansla­get i Mad­rid i 2004 som krevde nes­ten 200 liv og mor­det på den islam­kri­tiske kunste­ne­ren Theo Van Gogh i Amster­dam i 2004 utpekes også som begi­ven­he­ter som har pre­get euro­pe­er­nes hold­nin­ger.

Et andet bemær­kel­ses­vær­digt resul­tat i rap­por­ten er, at mas­sive fler­tal i lande som Iran og Egyp­ten er over­be­viste til­hæn­gere af vest­lige fri­heds­ret­tig­he­der som ytrings­fri­hed. Og i en række mus­limske lande er der beund­ring og respekt for de rets­sam­fund, man har opbyg­get i USA og Europa.

Til gengæld er der blandt mus­limske befolk­nin­ger rundt om i ver­den meget lille til­tro til, at rege­rin­ger i Ves­ten for alvor hjæl­per dem til selv at få de samme ret­tig­he­der.

Den saudiske prins Hus­sam bin Saud bin Abdu­laziz al Saud er blant de mus­limske del­ta­gerne i i WEFs arbeids­gruppe. Han adva­rer folk i Ves­ten mot å tro at man kan få såkalte mode­rate stem­mer i den mus­limske ver­den til å ta avstand fra eks­tre­mis­ter:

»Hvis ‘mode­rate’ stem­mer skal være en dri­vende kraft i dia­lo­gen, må de aner­kende den sorg og de uretfær­dig­he­der, som fin­des blandt mus­li­mer. Man bli­ver nødt til at for­stå, at hvis alle ’mode­rate’ stem­mer i den isla­miske ver­den skulle for­dømme alle ’eks­tre­mis­tiske’ stem­mer, så ville det – i den aktu­elle stærkt anstrengte situa­tion – bli­ver set som et udtryk for mang­lende aner­ken­delse af de uretfær­dig­he­der, der bli­ver begået mod mus­li­mer,« skri­ver den saudiske prins i rap­por­ten

Ber­ling­ske Tidende: Dans­kerne føler sig truet af islam

World Eco­no­mic Forum: Islam and the West – Annual Report on the State of Dia­lo­gue

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Yng­var

  En sta­dig større rea­lisme siger altså inn folke­me­nin­gen. En posi­tiv utvik­ling.

  Dia­log er opp­skrytt, spe­si­elt når den bare går én vei. I Dan­mark skulle tals­man­nen for Det Isla­miske Tros­sam­fund, Kasem Said Ahmad, møte Kurt Wes­tergaard, teg­ne­ren bak “bombe i turbanen”-tegningen, til dia­log. Den klas­siske vari­an­ten av dia­log:

  Kasem Said Ahmad afbrød opta­gel­serne i skuf­felse, da det stod klart, at JP-teg­ne­ren ikke agtede at give en und­skyld­ning for, at han teg­nede den nu ver­dens­kendte teg­ning af pro­fe­ten Muham­med med en bombe i tur­ba­nen. Tals­man­den for Det Isla­miske Tros­sam­fund øns­kede efter­føl­gende ikke, at tv-inds­la­get skulle bringes.

  »Jeg blev sur og gik min vej. Vi nær­mede os slet ikke hin­an­den, og der kom intet ud af det. Jeg havde for­ven­tet, at han sagde, at han havde for­trudt, og at han und­skyldte,« siger Kasem Said Ahmad om mødet, der fandt sted hjemme hos teg­ne­ren.

  Det later til at det all­tid oss det er noe i veien med.
  Ikke for­står vi islam og dets vesen og vese­ner, og vår feil er det visst også at mus­limske befolk­nin­ger rundt om i ver­den [har] meget lille til­tro til, at rege­rin­ger i Ves­ten for alvor hjæl­per dem til selv at få de samme ret­tig­he­der. Gjør job­ben selv, for­banna idio­ter. For en pate­tisk offer­men­ta­li­tet denne til­bake­stå­ende kul­tu­ren dyr­ker frem.

  Og nå har fan­den meg World Eco­no­mic Forum også blitt en fla­gel­lant jam­bo­ree. Jesus…