Poesi

De två grodorna.

Tvenne grodor hade sitt tillhåll i en damm. Då dammen
under sommartiden torkade ut, öfvergåfvo de den och sågo
sig omkring efter annan uppehållsort. De kommo då af
en händelse till en djup brunn, vid hvars åsyn den ena
grodan utropade: »Kom du, och låt oss båda hoppa ned
här.» Den andra invände: »Men om nu vattnet också där
torkar ut, på hvad sätt skola vi då komma upp igen?»