Det er tvil om den pale­stinske koa­li­sjons­re­gje­rin­gen har struk­ket seg langt nok i å aner­kjenne det inter­na­sjo­nale sam­funns tre krav slik at boi­kot­ten kan opp­he­ves. Israel sier nei og i EU er det splid. USA er også avven­tende. De vil se hele doku­men­tet.

Det var for­ven­tet at sam­ti­dig med regje­rings­dan­nel­sen skulle den isra­elske sol­da­ten Gilad Sha­lit fri­gis. Det var han som ble kid­na­ppet ifjor som­mer. Men så skjedde ikke, og det tas som et dår­lig tegn. Innen Hamas er det flere som ikke liker koa­li­sjo­nen og betrak­ter den som svak­het.

But the poli­ti­cal docu­ment guid­ing the new govern­ment does not fulfill the inter­na­tio­nal community’s three demands — to rec­og­nize Israel, forswear vio­lence and accept pre­vious Israeli-Pale­sti­nian agreements — and Israel announ­ced that it would the­re­fore not deal with the new govern­ment or any of its minis­ters, Hamas or not. The Uni­ted Sta­tes is expec­ted to follow suit but the Euro­pean Union will face a fierce inter­nal debate about whether to con­ti­nue its iso­la­tion of the Pale­sti­ni­ans.
..
The docu­ment men­tions Israel only as an occu­pier of Pale­sti­nian land. It does not rec­og­nize Israel’s right to exist and does not expli­citly accept pre­vious Israeli-Pale­sti­nian agreements, but says the agreements, inclu­ding inter­na­tio­nal agreements, will be “respec­ted.”

ANNONSE

And it does not forswear vio­lence. On the con­trary, it “affirms that resi­stance is a legi­ti­mate right of the Pale­sti­nian people.” It says “hal­ting resi­stance depends on ending the occu­pa­tion and achie­ving free­dom, return and inde­pen­dence,” a refe­rence to “the rights of Pale­sti­nian refugees and their right of return to their lands and pro­per­ties.” Israeli offi­ci­als cal­led that “a step back­ward” from the agreement in Mecca.

The docu­ment does call for an exten­sion of the often-bro­ken cease-fire by Israel and the Pale­sti­ni­ans and for furt­her discus­sions on how to orga­nize the many — and often com­pe­ting — Pale­sti­nian security for­ces.

One of the main aims of the unity govern­ment is to end the vio­lence that has bro­ken out between Hamas and Fatah in recent mon­ths.

In Gaza, an Abbas aide, Nabil Abu Rudeineh, said the main aims of the govern­ment were “inter­nal security and ending the suf­fe­ring of Pale­sti­ni­ans,” by get­ting aid abroad to again pay full sala­ries and stop­ping the inter­nal clashes. Mr. Haniya said the main aim was “inter­nal security.”

In Gaza, Mus­tafa el-Sawaf, a poli­ti­cal ana­lyst close to Hamas, noted the con­ti­nuing Hamas-Fatah clashes and said, “One can say there is really no Pale­sti­nian con­sen­sus on the pro­gram. I give this govern­ment six mon­ths.”

Hvis regje­rings­er­klæ­rin­gen er for ullen på de inter­na­sjo­nale kra­vene, og ikke løser sik­ker­hets­pro­ble­mene, kan regje­rin­gen bli kort­va­rig. Kri­gin­gen pågår fort­satt og hvis folk ikke får betalt, vil mis­nøyen stige.

Hamas-Fatah Coalition Misses West’s Goals

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Jan Hår­stad

  For meg ser det ut som krigs­for­be­re­del­ser i Israel-Pale­stina nå er det eneste det hand­ler om og at snak­kin­gen til dels er fin­ter og røyk­tep­per. Pale­sti­nerne gra­ver seg ned etter modell av Hiz­bal­lah og byg­ger opp raket­tar­se­nal og denne trus­se­len vil nok Israel knuse før bunke­rene blir
  uinn­ta­ge­lige.
  Det som ytter­li­gere hel­ler ben­sin på bålet mel­lom Fatah og Hamas er at Al-Qaida vir­ke­lig rører på seg i Gaza. Og den orga­ni­sa­sjo­nen har det til fel­les med nazis­te­nes SS-divi­sjo­ner at den rett og slett dre­per alle som står i veien for dem,uansett sivile eller militære,barn eller gamle.Israel er redde for en rask ame­ri­kansk til­bake­trek­ning fra Irak,i så fall er Jor­dan tapt til den
  islamske aksen: Syria-Iran-Hiz­bal­lah-Hamas.
  USA job­ber på spreng for å finne mode­rate isla­mis­ter
  i Mus­lim Brot­her­hood-mil­jøet. Det for­tel­ler alt om despe­ra­sjon og for­tvi­lelse. Blir exi­ten fra den grønne sonen i Bag­dad en reprise på Sai­gon på sytti­tal­let?
  Jan Hår­stad

 • Trond

  Ser ikke ut til vår kjære regje­ring har noe pro­blem med aner­kjen­nelse, selv om den nye pale­stinske koa­li­sjons­re­gje­rin­gen svik­ter på alle punk­ter når det gjel­der fast­spik­ring av kra­vene fra Israel og ver­dens­sam­fun­net. Lør­dag 17 mars var en dag jeg ikke var spe­si­elt stolt av å være norsk. Hvor­for i svarte hel­vete skal mine skatte­kro­ner gå til ter­ror og jøde­drap? Jeg er så for­ban­net lei!

 • Dag

  Hva mener Høyre og Frp om denne svært tid­lige aner­kjen­nel­sen? Det har vært vel­dig stille fra den kan­ten.