Nytt

Etter en rekke tilfeller av tyveri og overgrep begått av personer ansatt i den kommunale hjemmehjelpstjenesten, går byråd i byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester i Oslo, Sylvi Listhaug, inn for krav om politiattest for ansatte. I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet 21 august i fjor begrunner byråden kravet med ønske om større sikkerhet for eldre og andre som har behov for omsorgstjenester.

Oslo kommune ønsker også å ha mulighet til å innhente politiattest ved ansettelse av ansatte innen helse- og sosialtjenesten. Dette er det i dag som hovedregel ikke anledning til.
Jeg er klar over at muligheten for å innhente politiattest aldri vil gi fullstendig trygghet for at eventuelle overgripere eller de som er dømt for voldskriminalitet ikke blir ansatt. Det gir imidlertid større sikkerhet for at eldre og andre som har behov for hjelp ikke skal bli utsatt for overgrep.

Mange eldre, funksjonshemmede og demente pleies hjemme, og bør ha krav på å kunne føle seg trygge i sitt eget hjem. Dagens praksis tillater tidligere dømte å få arbeide i pleie- og omsorgssektoren, også i tilfeller der de er alene med brukerne.
Krav om politiattest for personell som arbeider med barn og psykisk utviklingshemmede er tidligere innført, men både byrådet i Oslo, Sykepleierforbundet og Hjemmehjelpstjenesten ønsker at kravet om politiattest skal omfatte samtlige ansatte innen omsorg og pleie i Norge.

Statsråd Sylvia Brustad i Helse- og omsorgsdepartementet er imidlertid lite villig til å åpne for øvrige muligheter til å innhente politiattest. Byrådens forslag ble avslått og begrunnet i et brev av 30 november 2006:

Det ble i denne vurderingen lagt vekt på de administrative og økonomiske konsekvenser et slikt krav vil medføre, sett i lys av det inngrep det representerer for det aktuelle personell, og at det er uklart hvilken effekt et krav om politiattest vil ha.

Også Pensjonistforbundet ønsker at brukere som er avhengige av hjemmehjelp skal beskyttes bedre enn tilfellet er i dag, men har ikke fått gjennomslag.

I tillegg til de nevnte kostnadene ved å innhente politiattest foreligger det i følge Pensjonisforbundet en uttrykt bekymring for tidligere dømtes muligheter til å bli ansatt i pleie- og omsorgsyrker.

Les også