Sha­rons disengage­ment-plan rom­mer mange usik­ker­hets­fak­to­rer. Med Gaza som eksem­pel spår Meron Ben­ve­nisti at resul­ta­tet vil bli det stikk mot­satte av hva Sha­ron håper og tror: Ikke sepa­ra­sjon, men en fel­les stat.

Han kri­ti­se­rer venstre­si­den som tror at dette er begyn­nel­sen på slut­ten for okku­pa­sjo­nen: Det Israel gjør er et å skape en stor fange­gård med halv­an­nen mil­lion men­nesker. Det kan ikke gå bra. Ben­ve­nisti, som var en av de første til å doku­men­tere pale­stinske leve­for­hold, trek­ker sam­men­lig­nin­gen med Sør-Afri­kas for­søk på å lage ban­tu­stans, en paral­lell som lyder usma­ke­lig i manges ører.

As the Israeli left sees it, the con­fi­ne­ment of one and a half mil­lion people in a huge hol­ding pen fulfils the ideal of put­ting an end to the occu­pa­tion, and fur­nis­hes some relief about how “we are not respon­s­ible”.

ANNONSE

Sha­ron øns­ker å bruke samme modell på Vest­bred­den. Det kan ikke gå bra.

The ban­tu­stan model for Gaza, as depicted in the disengage­ment plan, is a model that Sha­ron plans to copy on the West Bank. His announ­ce­ment that he will not start to disengage before con­struc­tion of the fence is com­pleted along a route that will include all sett­le­ment blocs (in kee­ping with Biny­a­min Netanyahu’s demand), under­sco­res the con­ti­nuity of the ban­tu­stan con­cept. The fence creates three ban­tu­stans on the West Bank – Jenin-Nablus, Bethle­hem-Hebron and Ramal­lah. This is the real link between the Gaza and West Bank plans. The link is not what those poli­ti­ci­ans who will pro­vide a “security net” for Sha­ron in a Knes­set no-con­fi­dence vote call “the pre­ce­dent of the dis­mant­ling of sett­le­ments”.

Ban­tu­stan plan for an apart­heid Israel 

Sharon’s sepa­ra­tion scheme is doo­med to fail once it becomes clear what it means 
Meron Ben­ve­nisti
Mon­day April 26, 2004
The Guar­dian

En Guar­dian-repo­ra­sje fra Gaza gir tanke­stoff: Det kan virke som Israel ska­per nye pro­ble­mer for seg selv, og hvor­dan skal det kunne kon­trol­lere gren­sen mot Egypt?

Ewan MacA­skill rap­por­te­rer fra Beit Lahia på gren­sen mot Israel, hvor det var hard skyti­ing igår. I alt 14 pale­sti­nere er drept siden Ran­tissi ble lik­vi­dert, bare tre av dem “figh­ters”.

I repor­ta­sjen står noe som en del for­sva­rere ugjerne hører om eller snak­ker om: Øde­leg­gel­sen av sivil infra­struk­tur.

During the figh­ting, behind a screen of tanks and sol­di­ers, Israeli bull­do­zers destroyed, appa­rently as a puni­tive action, a sew­age works built for the Pale­sti­ni­ans by the Swedish inter­na­tio­nal devel­op­ment agency. An hour before lea­ving yester­day mor­ning the Israeli army blew up a police tra­i­ning centre and a newly com­pleted – but never used – school for disab­led child­ren.

Dette er kri­mi­nelt. Det er dumt, både med tanke på pale­sti­ner­nes frem­tid og egne sol­da­ters moral. Det fin­nes rett og slett ingen begrun­nelse for å sprenge kloakk­sta­sjo­ner eller sko­ler for han­di­kap­pede barn. Det er dess­uten vel­dig gode argu­men­ter for alle som vil ramme Israel.

Sha­ron sier han vil kon­trol­lere gren­sen mel­lom Gaza og Egypt. Det skal bli tøft. Hamas og de andre sier de vil fort­sette kam­pen. De ser på utmar­sjen som en seier.

Ara­fat og hans selv­styre­myn­dig­he­ter står uhyre svakt i Gaza. Hamas og alli­erte vil tro­lig vinne et valg. Hvilke utsik­ter for frem­ti­den gir det? 

Ingen auto­ri­tet
The extent to which Mr Arafat’s aut­hority has declined in Gaza was brought home late on Tues­day night at Gaza cen­tral jail. Four men arrested for the kil­ling last Octo­ber of three US security men whose car was destroyed by a roadside bomb in Gaza were due for release, for lack of evi­dence.

Mr Ara­fat issued an order that they were not to be released. The police were coy about the details yester­day, but late on Tues­day night armed men from one of the factions tur­ned up at the jail, fired into the air and demanded their release. The police let them go. 

Youths on Gaza front­line keep hatred alive 

Figh­ting or wai­ting to fight, boys bear the brunt of the Israeli incur­sion

Ewen MacA­skill in Beit Lahia
Fri­day April 23, 2004
The Guar­dian

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629