Ny sterk epi­sode i serien franske for­vik­lin­ger (under­state­ment): Franske tje­neste­menn i Syria hjalp i hem­me­lig­het ira­kere med nye pass slik at de kunne flykte videre til Europa. Det er ame­ri­kanske etter­ret­nings­kil­der som opp­ly­ser dette til The Wash­ing­ton Times, som reg­nes for å ha gode kon­tak­ter i de sirk­lene. Det er ikke kjent hvem eller hvor mange av Sad­dams menn som slik fikk adgang til EU med fransk hjelp. Opp­lys­nin­gene er fram­kom­met ved bruk av “sen­si­tive” meto­der. Både Pen­ta­gon og State Dept. er i har­nisk fordi Frank­rike på denne måten har hindret jak­ten på nære med­ar­bei­dere av Sad­dam Hus­sein. En Bush-med­ar­bei­der har føl­gende kom­men­tar: –Dette er Raoul Wallen­berg i revers (Wallen­berg hjalp som kjent jøder å unn­slippe nazis­tene under andre ver­dens­krig). En fransk tals­kvinne avvi­ser his­to­rien som ond­sin­nede ryk­ter. Ame­ri­ka­nerne er frust­rert over at så få av de 55 etter­søkte ira­kerne er tatt, 19 styk­ker, og bare en blant de ti øverste på lis­ten.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629