To menn pågrepet for voldtekt i Oslo, to etterlyst i Stavanger

Nina Hjerpset-Østlie

To afri­kanske asyl­sø­kere ble pågre­pet i Oslo i hel­gen for hhv. vold­tekt og vold­tekts­for­søk. Poli­tiet etter­ly­ser nå offeret:

Hoved­be­vi­set mot 15-åringen er opp­tak fra et over­vå­kings­ka­mera som Stor­tin­gets sik­ker­hets­tje­neste har gitt til poli­tiet. I til­legg skal noen ha fil­met vold­tek­ten med mobil­ka­mera, et opp­tak poli­tiet gjerne vil ha tak i. Poli­tiet har ett vitne som avhø­res man­dag.
Ikke fengsel

Den 15 år gamle asyl­sø­ke­ren fra Nord-Afrika er sik­tet for å ha for­gre­pet seg på en kvinne som var ute av stand til å mot­sette seg dette, opp­ly­ser politi­ad­vo­kat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Vold- og sede­lig­hets­sek­sjo­nen ved Oslo politidistrikt.

En 20 år gam­mel asyl­sø­ker fra Øst-Afrika er pågre­pet og sik­tet for et vold­tekts­for­søk på en pri­vat­fest i Prinsdal.

I Stav­an­ger etter­ly­ser poli­tiet en 20-25 år gam­mel mann med afri­kansk utse­ende etter at en 20 år gam­mel kvinne skal blitt vold­tatt natt til søndag.

En kvinne i begyn­nel­sen av 20 årene ble kon­tak­tet av en ukjent mann uten­for ser­ve­rings­ste­det Bur­ger King på tor­get i Stav­an­ger. Hun gikk her­fra alene rundt klok­ken 01.30 i ret­ning mot Gamle Stav­an­ger. Da hun kom til Haug­vald­stads­gate, satte hun seg ned på en benk. Man­nen som hun tid­li­gere hadde sett ved Bur­ger King duk­ket opp og skal der ha vold­tatt henne.

Beskri­velse av gjer­nings­per­sonen: Mann, cirka 20 – 25 år, 170 - 175 centi­me­ter høy, nor­mal kropps­byg­ning, mørkt, kort, krøl­let hår, mørk i huden, tro­lig av afri­kansk opprinnelse.

I februar og mai ble ytter­li­gere to unge kvin­ner i Stav­an­ger utsatt for over­falls­vold­tekt. De anmeldte vold­tek­tene har hit­til ikke vært kjent i offent­lig­he­ten, men nå etter­ly­ser poli­tiet en mann med afri­kansk utse­ende for over­falls­vold­tek­ten i februar:

Gjer­nings­man­nen er opp­gitt å være rundt 45 år, tro­lig afri­ka­ner. Han hadde dår­lige ten­ner og er mel­lom 170 og 175 centi­me­ter høy.

– Vi har ingen mis­tenkte, sier Johansen.

Hel­ler ikke den andre over­falls­vold­tek­ten i byen i år har vært kjent før nå. Her har poli­tiet sik­tet en 22-åring.

Vold­tek­ten skal ha skjedd inne på et toa­lett på et ute­ste­det i sen­trum 13. mai. Poli­tiet karak­te­ri­se­rer saken som en overfallsvoldtekt.

22-åringen ble pågre­pet og sik­tet for vold­tek­ten kort etter. Den sik­tede er fra Gam­bia, og skal dagen før ha fått ende­lig avslag på søkand om opp­hold i Norge.

Gjer­nings­menn med såkalt ikke-vestlig bak­grunn har for øvrig stått bak samt­lige over­falls­vold­tek­ter i Oslo de tre siste årene. Av 21 ofre for over­falls­vold­tek­ter i Oslo i 2009 var 17 norske kvin­ner med “etnisk nor­disk utse­ende”. I 2008 hadde 9 av 11 ofre etnisk norsk utseende.

Også i Stav­an­ger viste poli­ti­ets tall at ikke-vestlige menn er over­re­pre­sen­tert når det gjel­der over­falls­vold­tek­ter eller for­søk på samme. I løpet av 2008 og til novem­ber 2009 mot­tok Stav­an­ger­po­li­tiet 17 anmel­del­ser for over­falls­vold­tek­ter eller for­søk på over­falls­vold­tekt, de seks såkalte taxi-voldtektene inklu­dert. I 16 av de 17 sakene ble gjer­nings­men­nene beskre­vet som ikke-vestlige av ofrene.

TV2: – Kvinne i 20-årene vold­tatt i Stavanger

TV2: Etter­ly­ser mann etter to over­falls­vold­tek­ter i Stav­an­ger
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.