Irving som sannhetsvitne

Gunnar Nyquist

Holocaust-benekteren David Irving er invi­tert til Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len på Lil­le­ham­mer neste år der temaet er “Sannhet”.

«Vi har utford­ret Irving til å snakke om sitt begrep om sann­het, og om krigs­his­to­rien som en pågå­ende kamp om tro­ver­dig­het, basert på hans egne erfa­rin­ger fra strids­so­nen», heter det i en presse­mel­ding fra fes­ti­va­len der det frem­går at pub­li­kum får anled­ning til å stille spørsmål.

Uunn­gåe­lig

Temaet for neste års Lit­te­ra­tur­fes­ti­val er “sann­het”, og det er grun­nen til at Irving er invi­tert, seier kunst­ne­risk leiar Stig Sæterbakken.

- Det var uunn­gåe­leg å ikkje ten­kje på David Irving i for­hold til dette temaet. Han er jo ein svært omstridd his­to­ri­kar og for­fat­tar, seier han.

Sæter­bak­ken seier det er vik­tig å høyre på hans ver­sjon av krigs­his­to­ria, og ikkje minst grunn­gje­vinga for denne.

Dømme­kraft

Valet av David Irving som fore­drags­hal­dar under Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len ska­par sterke reak­sjo­nar i his­to­ri­kar­mil­jøet i Noreg.

- Det tyder på eit totalt saman­brot av dømme­kraft, seier forsk­nings­di­rek­tør ved sen­ter for stu­dier av Holo­caust og livs­syns­mi­no­ri­te­tar, Odd-Bjørn Fure.

Han mei­ner Irving er avslørt som ein svind­lar, og at han ikkje på nokon måte har noko å gjere på ein slik festival.

Også leiar for Heime­front­mu­seet, Arn­finn Moland, rea­ge­rer på Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len sitt val.

- Eg tyk­kjer det er opp­sikts­vek­kjande å velje ein per­son som har så lite tru­verd, til å prate om sann­het, seier han.

Irving om sann­het på Litteraturfestivalen

Holocaust-nektar til Lillehammer
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.