Hamas-Fatah-regjering - ikke nok til å anerkjennes?

Hans Rustad

Det er tvil om den pale­stinske koa­li­sjons­re­gje­rin­gen har struk­ket seg langt nok i å aner­kjenne det inter­na­sjo­nale sam­funns tre krav slik at boi­kot­ten kan opp­he­ves. Israel sier nei og i EU er det splid. USA er også avven­tende. De vil se hele dokumentet.

Det var for­ven­tet at sam­ti­dig med regje­rings­dan­nel­sen skulle den isra­elske sol­da­ten Gilad Sha­lit fri­gis. Det var han som ble kid­nap­pet ifjor som­mer. Men så skjedde ikke, og det tas som et dår­lig tegn. Innen Hamas er det flere som ikke liker koa­li­sjo­nen og betrak­ter den som svakhet.

But the poli­ti­cal docu­ment guid­ing the new govern­ment does not fulfill the inter­na­tio­nal community’s three demands — to rec­og­nize Israel, forswear vio­lence and accept pre­vious Israeli-Palestinian agreements — and Israel announ­ced that it would the­re­fore not deal with the new govern­ment or any of its minis­ters, Hamas or not. The Uni­ted Sta­tes is expec­ted to follow suit but the Euro­pean Union will face a fierce inter­nal debate about whether to con­ti­nue its iso­la­tion of the Pale­sti­ni­ans.
..
The docu­ment men­tions Israel only as an occu­pier of Pale­sti­nian land. It does not rec­og­nize Israel’s right to exist and does not expli­citly accept pre­vious Israeli-Palestinian agreements, but says the agreements, inclu­ding inter­na­tio­nal agreements, will be “respected.”

And it does not forswear vio­lence. On the con­trary, it “affirms that resi­stance is a legi­ti­mate right of the Pale­sti­nian people.” It says “hal­ting resi­stance depends on ending the occu­pa­tion and achie­ving free­dom, return and inde­pen­dence,” a refe­rence to “the rights of Pale­sti­nian refugees and their right of return to their lands and pro­per­ties.” Israeli offi­ci­als cal­led that “a step back­ward” from the agreement in Mecca.

The docu­ment does call for an exten­sion of the often-broken cease-fire by Israel and the Pale­sti­ni­ans and for furt­her discus­sions on how to orga­nize the many — and often com­pe­ting — Pale­sti­nian security forces.

One of the main aims of the unity govern­ment is to end the vio­lence that has bro­ken out between Hamas and Fatah in recent months.

In Gaza, an Abbas aide, Nabil Abu Rudeineh, said the main aims of the govern­ment were “inter­nal security and ending the suf­fe­ring of Pale­sti­ni­ans,” by get­ting aid abroad to again pay full sala­ries and stop­ping the inter­nal clashes. Mr. Haniya said the main aim was “inter­nal security.”

In Gaza, Mus­tafa el-Sawaf, a poli­ti­cal ana­lyst close to Hamas, noted the con­ti­nuing Hamas-Fatah clashes and said, “One can say there is really no Pale­sti­nian con­sen­sus on the pro­gram. I give this govern­ment six months.”

Hvis regje­rings­er­klæ­rin­gen er for ullen på de inter­na­sjo­nale kra­vene, og ikke løser sik­ker­hets­pro­ble­mene, kan regje­rin­gen bli kort­va­rig. Kri­gin­gen pågår fort­satt og hvis folk ikke får betalt, vil mis­nøyen stige.

Hamas-Fatah Coalition Mis­ses West’s Goals
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.