Spørsmålene som ikke blir stilt

Hans Rustad

Ansla­gene over ande­len bor­gere med uten­landsk bak­grunn er dra­ma­tiske. Det er en enorm end­ring for et lite land som er vant til homo­ge­ni­tet. Det første spørs­må­let som mel­der seg er hvor­for disse tal­lene kom­mer først nå. Poli­ti­kerne har tiet, og den aka­de­miske fag­kunn­ska­pen har ikke våget.

Da en ansatt i danske SSB gjorde en lig­nende stu­die på begyn­nel­sen av 90-tallet, mis­tet han nes­ten job­ben. Det var rett og slett uvel­komne tall. Slike hold­nin­ger har vi også sett i norske SSB.

Det gren­ser til ure­de­lig­het og fag­lig svik(t). Ett eksem­pel er at SSB kun reg­ner som inn­vand­rere de som inn­vand­rer og deres barn. Annen gene­ra­sjon går for å være norske. Men når en stor del av dem hen­ter ekte­make i hjem­lan­det, lyver sta­ti­stik­ken. For­ti­el­sen bidrar til å legge lokk på en debatt som må komme før eller senere, og den kan da bli mer pola­ri­se­rende og poli­ti­se­rende enn den kunne vært med større åpenhet.

Inn­vand­rings­de­bat­ten er et svært felt, der utgangs­punk­tet er en homo­gen befolk­ning i Euro­pas utkant, som slett ikke er vant til å leve i et vei­kryss, som plut­se­lig utset­tes for et bom­bar­de­ment av inn­trykk utenfra.

Det må gi kon­flik­ter. Men hvor­dan hånd­tere dem? Utad står tole­ran­sen høyt, men hvor­dan er inter­ak­sjo­nen på grunn­pla­net? Det offi­si­elle Norge er kon­sen­sus­ori­en­tert og kon­flikt­sky. Man sky­ver pro­ble­mene foran seg.

Det gjen­spei­les i dek­nin­gen av etniske mot­set­nin­ger i andre land. Opp­tøy­ene i Frank­rike ble i stor grad frem­stilt som utslag av rett­fer­dig harme.

Nå er det Syd­ney som her­jes av de samme kon­flik­tene. Mediene sør­ger kon­se­kvent for å frem­heve hvit vold og rasisme. At mus­limske gjen­ger har over­tatt og står for den ver­ste vol­den blir såvidt nevnt, eller for­tiet. Jfr. VG-netts dek­ning og document.no’s klipp fra aust­ralske aviser.

Cate Blan­chett leder kjendis-aksjon mot opp­tøyer

Her er Roar Dalmo Mol­tu­baks opp­sum­me­ring av siste døgns kirkebranner:

Flere net­ter på rad har ung­doms­gjen­ger van­da­li­sert biler og kirke­bygg - flere titalls per­soner er arres­tert og mange har blitt skadd i sammenstøtene.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.