Kultur

Natività mistica – Den mystiske fødsel (c.1500)
Sandro Botticelli (1445-1510)
Olje på lerret, 108,6 x 74,9 cm, National Gallery, London

I vår europeiske kultur har julesangene vært viktige, og de er fortsatt viktige. Med sine enkle fortellinger som alle kan forstå, formidler de et kristent budskap til barn og voksne. De var og er et åndelig felleseie, tradisjonsbærende og samlende. Noen julesanger brukes bare innenfor ett land og virker nasjonsbyggende. Andre julesanger er felles for flere europeiske land, og de bidrar til å vedlikeholde vår europeiske identitet. At mange ikke kan tro på innholdet i sangene, endrer ikke dette.

De eldste og fortsatt levende julesangene er hundrevis av år gamle og synes udødelige. Folkefrelser til oss kom stammer fra 300-tallet. Et barn er født i Bethlehem kommer fra middelalderen. Julesalmen Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom ble til på 1700-tallet. På 1800-tallet lages Glade Jul (Stille Nacht) i Østerrike. Fremdeles skapes det hele tiden nye julesanger – noen når ikke ut over ett enkelt lands genser, andre sprer seg til flere land.

Den «moderne» julefeiringen startet på 1800-tallet og brakte nye skikker. Da ble det også en blomstringstid for julesanger. I noen tilfeller hentet man frem gamle juletekster og ga dem nye melodier, i andre tilfeller er både tekstene og melodiene nye. Julesangene som vi kan lytte til her, er av begge typer. De er skrevet av to tyske komponister, Richard Strauss (1864-1949) og Max Reger (1873-1916), og bør vel oppfattes som julesanger for voksne. Tekstene er neppe tenkt for barn, og musikken innbyr knappest til gang rundt juletreet.

Jeg har lagt den norske oversettelsen så nært tysk som mulig og har følgelig måttet renonsere på godt norsk språk. Enkelte av løsningene mine kan være diskutable, så kommentarfeltet er åpent for korrigeringer og forbedringer.

Richard Strauss: Weihnachtsgefühl – WoO. 94 (1899).

Richard Strauss var en av de mest innflytelsesrike senromantiske komponistene. Han er særlig kjent for sine symfoniske dikt og sine operaer, men også som mester for en mengde sanger.
Teksten i denne sangen er av den tyske dikteren Friedrich Hermann Frey (1839-1911) som skrev under psevdonymet Martin Greif. Her er både komponist og dikter tilnærmet samtidige, og vi er på alle måter i en slags 1800-talls verden.
Den enkle teksten gir oss et voksent menneskes følelser og tanker ved julens komme. Jeg opplever at både dikter og komponist gir et godt, om enn romantisk bilde, av følelser og stemninger som kan gripe noen og hver av oss litt eldre – selv i vår egen tid.

Naht die jubelvolle Zeit, /…….…./Nærmer (seg) den gledefylte tid,
Kommt auch mir ein Sehnen; /../(så) kommer også til meg en lengsel;
Längst entflohner Seligkeit /……/(og) lengst forsvunnet lykksalighet
Denk ich nach mit Tränen. /……./tenker jeg på (over) med tårer.

Und ich schaue, wie im Traum, /……./Og jeg ser, som i drømme,
Ihren fernen Schimmern /………………./dens fjerne glans 1)
Weben um den Weihnachtsbaum, /../sveve rundt juletreet,
Kehrt sie selbst auch nimmer. /………./om enn den selv aldri vender tilbake.

1) Bemerk at ihren (dens) her på linje 6 og sie (den) på linje 8 kan vise tilbake til enten Zeit eller Seligkeit.

Richard Strauss: Weihnachtslied – WoO. 2 (1870),

Teksten er av den tyske dikteren Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791) som også selv var en habil komponist og mester for en mengde tonesettinger.
Opprinnelsen til Weihnachtslied er noe usikker. Kanskje har Schubart her overtatt eller bearbeidet en eldre, schlesisk folkesang. I tillegg til tittelen som Strauss bruker, finner vi også diktet titulert som Schlaf wohl, du Himmelsknabe du, som Der Hirten Lied am Kripplein og som Geistliches Volkslied aus Schlesien. Vi har altså å gjøre med en tekst som er fra en eldre tid enn musikken, men slik jeg opplever det, gir tonene en tydelig 1800-talls stemning og beskriver situasjonen på ypperlig vis.
Diktet har i alt fire vers, og det synges de to første. Her hører vi hyrdene tale; voksne og troende mennesker som nesten er blitt som barn igjen. 2)

Schlaf wohl, du Himmelsknabe du, /../Sov godt, du himmelske gutt,
Schlaf wohl, du süßes Kind! /…………../sov godt, du søte barn!
Dich fächeln Engelein in Ruh / …………/Deg vifter engler rolig
Mit sanftem Himmelswind. /………..…./med mild, himmelsk vind.
Wir arme Hirten singen dir /…………../Vi fattige hyrder synger for deg
Ein herzigs Wiegenliedlein für. /……../en dyptfølt liten vuggesang.
Schlafe! /………………………………………../Sov!
Himmelssöhnlein, schlafe! /…….……../Lille himmelens sønn, sov! 3)

Maria hat mit Mutterblick /…………./Maria har med (en) mors blikk 4)
Dich leise zugedeckt; /……………….……/stille svøpt deg; 5)
Und Joseph hält den Hauch zurück, /../og Josef holder pusten
Daß er dich nicht erweckt. /…………..…/så han ikke vekker deg.
Die Schäflein, die im Stalle sind, /..…../Lammene som er i stallen,
Verstummen vor dir Himmelskind. /../tystner foran deg, himmelske barn.
Schlafe!
Himmelssöhnlein, schlafe!

2) Opprinnelig satte Reger bare musikk til det første verset, men ofte tar sangere med også det andre verset.

3) Himmelssöhnlein: Andre utgaver av diktet har Himmelssöhnchen
4) Mutterblick: en mors (kjærlige) blikk (andre utgaver av diktet har Mutterlieb’ og Himmelsblick).
5) zugedeckt (av zudecken) dekket til, dekket over (svøpt? reivet?): Lagt noe (tøy) over eller rundt barnet (sml.: Hun (Maria) svøpte ham og la ham i en krybbe).

Max Reger: Uns ist geboren ein Kindelein – op. 137 no. 3 (1914)

Johann Baptist Joseph Maximilian Reger var en nyskapende komponist som kanskje kan sies å lage en slags syntese av barokke og romantiske elementer. I våre dager er han trolig mest kjent for sine orgelverk, men han har skrevet en stor mengde sanger.

Teksten i denne sangen kan antas å stamme fra 1604, og tekstforfatteren ukjent. Den har et mer alderdommelig preg enn de to foregående tekstene hos Strauss, mer konsist og mer nøkternt. Noe som Reger følger opp på mesterlig måte. Dette er en tekst som i 1914 nok kunne virke gammelmodig, men den falt altså likevel i den mye senere komponistens smak, og den kunne antas å nå frem til det voksne publikumet som den synes tiltenkt.

Uns ist geboren ein Kindelein, /………/Oss er født et lite barn
ist klarer denn die Sonne, /……………../(det) stråler mer enn solen,
das soll der Welt ein Heiland sein, /../det skal være verdens frelser
dazu der Engel Wonne. /…………………/(og) dessuten englenes glede.

Hätt’ ich Flügel von Seraphim, /../Hadde jeg vinger som serafen, 6)
wie fröhlich wollt’ ich fliegen /…./hvor glad ville jeg (ikke da) flyve
mit den Engeln schön dahin /…../med englene lykkelig dit hen 7)
zu Jesu meinem Geliebten. /……/til Jesus, min kjære.

6) seraf: et vinget, overjordisk vesen, engel (omtalt i Det gamle testamente)
7) schön: kan ha mange betydninger, ofte er betydningen så avsvekket at ordet neste ikke kan oversettes. (Sml: schön heraus sein: «være lykkelig ute av det»)

Max Reger: Christleins Wiegenlied (1914) – op. 137 no.10 (1914)

Igjen er tekstforfatteren ukjent, og teksten dukker også opp med tittelen Lasst uns das Kindlein wiegen. Den stammer trolig fra en folkesang på 1600-tallet, og igjen søker altså Max Reger bakover i litteraturen for å finne en tekst for sin egen nåtid. Musikken får et tilsvarende alderdommelig og noe strengt preg, og derved understrekes vel det tidløse og seriøse i tekstens budskap?

Lasst uns das Kindlein wiegen, /…/La oss vugge det lille barnet
das Herz zum Kripplein biegen!/../la oss bøye hjertet mot krybben!
Lasst uns im Geist erfreuen, /…. / La oss glede oss i ånden
das Kindlein benedeien! /…………/(og) det lille barnet velsigne!
O Jesulein süß, o Jesulein süß. /../Å, søte, lille Jesus; å, søte, lille Jesus.

Lasst uns dem Kindlein neigen, /../La oss bøye oss for det lille barnet,
um Lieb’ und Dienst erzeigen! /../for å vise kjærlighet og tjenestevilje!
Lasst uns doch jubilieren /………../La oss da juble
und geistlich triumphieren! /……./og i ånden triumfere!
O Jesulein süß, o Jesulein süß.

Lasst unsre Stimmlein schallen, /../La våre fattige stemmer klinge,
es wird dem Kindlein g’fallen. /…../det vil det lille barnet like.
Lasst ihm ein Freudlein machen, /../La (oss) gi det en liten glede,
das Kindlein wird eins lachen. /../(og) det lille barnet vil engang le (av fryd).
O Jesulein süß, o Jesulein süß.

Les også

Les også