Sakset/Fra hofta

Signaturen Cassanders hadde en anførsel til historien om hatkriminalitet mot kristne som tåler å fremheves.

Det kan være at nevnte OIDC, og ikke minst muslimske talspersoner har en særdeles lemfeldig bruk av ordet HAT! (Jeg kan for den del legge til at det samme i betydelig grad har vært tilfelle for folkevalgte som har utformet lover mot såkalt hatkriminalitet).

Et vesentlig problem som ligger innebygget i tankegangen som «ligger bak» lovformelig beskyttelse mot hatkriminalitet, er at det alt for ofte er den «krenkede» selv (eller evt talspersoner for-) som definerer hva som er HAT.

Dette er blant annet knyttet til religiøse systemers EGENFORSTÅELSE (som guddommelig gitt sannhet med SÆRLIG krav på respekt/beskyttelse). Dette har tradisjonelt vært innebygget i nasjonale lovverk (blant annet i systemer med statsreligion). Det som da faktisk er tilfelle er at religioner måler i forhold til, og/eller argumenterer ut fra en erfaring med EN PRIVILIGERT POSISJON.

En hvilken som helst reduksjon av privilegier blir dermed OPPFATTET som en «urettmessig innskrenking» av rettigheter.

I tillegg til «religionens selvforståelse» (som altså er på sosialt/samfunnsnivå) har en den «troendes selvforståelse». Når en «besitter en visshet om å representere det sanne/gode»», blir andre mennesker som mer eller mindre åpent forkaster (ens egen) «sannhet», nærmest oppfattet som krenkende .

Dette virker sannsynligvis sammen med forestillinger om/opplevelse av sosiale/strukturell «motarbeiding» (som altså ofte er en reduksjon av privilegier)

Det kan oppsummeres på en annen måte.
Troende (enkeltmennesker) og religioner (systemer) har «GRÅDIGE» krav til omgivelsene. Det er ikke nok å bli tolerert, evt sidestilt med andre tankesystemer. De forventer egentlig å bli anerkjent / bifalt / respektert , ja TIL OG MED BLI LIKT!

Jeg synes det er helt utmerket at religioner blir fratatt privilegier hvor de måtte ha dem.

Cassanders
In Cod we trust

Cassanders er inne på viktige mekanismer, han oppfordres til å skrive mer utførlig om dette tema.

Les også

Les også