Den kjente kine­siske regis­sø­ren Chen Kaige er i Oslo i anled­nin­gen pre­mie­ren på sin siste film, “Sam­men med deg”. I inter­vju med VG for­tel­ler han en nyde­lig his­to­rie, som for­tje­ner å gjen­gis:

–Som ung gutt opp­levde jeg noe ver­di­fullt: En venn av meg hadde noen få klas­siske pla­ter. Vi lyt­tet i hem­me­lig­het i luk­kede rom. Det var selv­føl­ge­lig strengt for­budt, og vi ble da også etter­hvert avslørt, – og måtte se på at pla­tene ble knust. Men stun­dene med Dvor­aks “Fra den nye ver­den” end­ret meg grunn­leg­gende; det fan­tes en vak­ker, givende og ver­di­full vir­ke­lig­het borten­for alt hatet. Og når pla­tene var knust kunne denne vir­ke­lig­he­ten gjen­ska­pes i hjer­tene våre. vik­tig er kuns­ten; dette er en scene jeg før eller senere skal gjen­skape i en frem­ti­dig film, sier Chen Kaige (51).

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629