Tucker Carlson snakket for to netter siden om at justisminister Merrick Garland har undertegnet flere titalls stevninger mot Trumps nærmeste medarbeidere. Nå bekrefter New York Times at det dreier seg om et 40-tall mennesker som må utlevere elektroniske verktøy og spor.

Som Nytimes skriver: Dette er det mest aggressive utspillet så langt fra justisdepartementet og kommer på toppen av razziaen mot Mar-a-Lago.

The seizure of the phones, coupled with a widening effort to obtain information from those around Mr. Trump after the 2020 election, represent some of the most aggressive steps the department has taken thus far in its criminal investigation into the actions that led to the Jan. 6, 2021, assault on the Capitol by a pro-Trump mob.

Beslaget av telefonene, kombinert med en utvidet innsats for å innhente informasjon fra de rundt Trump etter valget i 2020, representerer noen av de mest aggressive grepene avdelingen har tatt så langt i sin kriminelle etterforskning av handlingene som førte til Jan. 6, 2021, angrep på Capitol av en pro-Trump-mobb.

Med full adgang til deres telefoner kan de kartlegge forbindelsen mellom tusenvis av mennesker. Hvis politiet hadde ærlige hensikter kunne man stole på resultatet. Men ingen på MAGA-siden stoler lenger på FBI eller justisdepartementet. De er troende til å plante bevis og konstruere anklager på sviktende grunnlag.

Federal agents with court-authorized search warrants took phones last week from at least two people: Boris Epshteyn, an in-house counsel who helps coordinate Mr. Trump’s legal efforts, and Mike Roman, a campaign strategist who was the director of Election Day operations for the Trump campaign in 2020, people familiar with the investigation said.

Føderale agenter med rettsautoriserte ransakingsordrer tok i forrige uke telefoner fra minst to personer: Boris Epshteyn, en intern advokat som hjelper til med å koordinere Mr. Trumps juridiske innsats, og Mike Roman, en kampanjestrateg som var direktør for valgdagens operasjoner. for Trump-kampanjen i 2020, sa folk som er kjent med etterforskningen.

Boris Epshteyn er en fast gjest hos Steve Bannon i warrom.com. Bidens justisdepartement har ingen respekt for advokatens beskyttede forhold til sin klient.

Allerede mens Trump var president brøt FBI seg inn til Trumps advokat Michael Cohen og beslagla computre og dokumenter. Liberale statsadvokater brukte allerede da loven som våpen, dvs de brøt loven for å få ram på Trump.

De ville sende et klart signal: Trump står utenfor loven.

Det er det de fortsetter med nå med raidet mot Mar-a-Lago hvor de beslagla absolutt alt de fant: medisinske rapporter, private bilder, to pass osv.

I stedet for å be en Trump-advokat følge dem rundt for å påse at alt gikk riktig for seg, gjorde FBI det motsatte: Kastet advokaten på dør.

Så holdt på de på i åtte timer. Dommer Aileen Cannon har sagt at justisdepartementet lekker bevisst for å kompromittere Trump. Det er derfor rett og rimelig at en tredjepart gjennomgår beslaglagt materiale.

En annen side ved rettsforfølgingen er at Biden-regimet vil knekke folk økonomisk. Det begynte også under Trump. Nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Flynn måtte bruke 700.000 dollar på salærer og ble tvunget til å selge huset.

Andre som Roger Stone har også havnet i økonomisk trøbbel. Advokatene til spesialetterforsker Bob Mueller brukte lawfare bevisst som våpen.

Another was Bernard B. Kerik, a former New York City police commissioner. Mr. Kerik, who promoted claims of voter fraud alongside his friend Rudolph W. Giuliani, was issued a subpoena by prosecutors with the U.S. attorney’s office in Washington, his lawyer, Timothy Parlatore, said on Monday. Mr. Parlatore said his client had initially offered to grant an interview voluntarily.

En annen var Bernard B. Kerik, en tidligere politimester i New York City. Herr Kerik, som fremmet påstander om valgbedrageri sammen med sin venn Rudolph W. Giuliani, ble utstedt en stevning av påtalemyndigheten med det amerikanske advokatkontoret i Washington, sa hans advokat, Timothy Parlatore, mandag. Mr. Parlatore sa at hans klient først hadde tilbudt å innvilge et intervju frivillig.

Biden-regimet og Demokratene vil kriminalisere å betvile valgresultatet i 2020, eller ethvert valg som en Demokrat vinner.

De har laget et eget ord for det: Election denier, og vil gjøre det politisk og justispolitisk kriminelt.

Mediene har bygget opp til et slikt stadie.

Det spiller ingen rolle at Demokratene i 20216 nektet å anerkjenne Trump som lovlig valgt og sa han kunne takke Putin for seieren.

At Bob Mueller og hans team to år senere måtte kaste inn håndkleet og konstatere at det ikke fantes noe bevis på samrøre, har ikke hatt noen betydning hverken for Demokratene, byråkratiet, eller mediene. De synger som om Trump var i lomma på Putin.

Dette spiller også over på dekningen av Ukraina-krigen. USAs støtte til denne krigen er på en måte et oppgjør også med MAGA.

Eirik Veum

Eirik Veum er ansatt som kommunikasjonssjef i PST. Han var på Dagsrevyen torsdag og snakket om vervingen til Wagner-gruppen i russiske fengsler. Han nevnte da påvirkning av det amerikanske valget som ett av Putins utenlandsoperasjoner.

NRK har aldri tatt et oppgjør med sin egen Russiagate-dekning. På Marienlyst går man fortsatt ut fra at Trump kan takke Russland for seieren. Derfor er det bare logisk at han stilles for retten, særlig når man har 6. januar i bakhånden.

Ingen er hevet over loven.

Bortsett fra Demokratene.

Flere akser

Justisdepartementet og FBI arbeider langs flere akser: Ett er 6. januar, men også de politiske komiteene Trump grunnla for å ta valget til domstolene – Save America – og de som utenforstående dannet som Stop the Steal – blir sugd inn.

900 er allerede siktet eller tiltalt for 6. januar og mange sitter i det som kalles American gulag. Mange har sittet måneder i isolasjon, de får dårlig legetilsyn og ikke permisjon selv når nærstående dør. Det sette en egen standard for dem. De er virkelig utenfor loven, og igjen får Demokratenes slagord dobbelt betydning.

The new subpoenas encompass a wide variety of those in Mr. Trump’s orbit, from low-level aides to his most senior advisers.

The Justice Department has spent more than a year focused on investigating hundreds of rioters who were on the ground at the Capitol on Jan. 6. But this spring, it started issuing grand jury subpoenas to people like Ali Alexander, a prominent organizer with the pro-Trump Stop the Steal group, who helped plan the march to the Capitol after Mr. Trump gave a speech that day at the Ellipse near the White House.

De nye stevningene omfatter et bredt utvalg av dem i Mr. Trumps bane, fra assistenter på lavt nivå til hans mest seniorrådgivere.

Justisdepartementet har brukt mer enn ett år på å etterforske hundrevis av opprørere som var på bakken ved Capitol 6. januar. Men denne våren begynte det å utstede storjurystevninger til folk som Ali Alexander, en fremtredende arrangør med proffen. -Trump Stop the Steal-gruppen, som hjalp til med å planlegge marsjen til Capitol etter at Mr. Trump holdt en tale den dagen ved Ellipse nær Det hvite hus.

Absolutt alle som hadde noe med det store folkemøtet i the Elllpse 6. januar – blir fanget inn.

According to one subpoena obtained by The New York Times, they asked for any records or communications from people who organized, spoke at or provided security for Mr. Trump’s rally at the Ellipse. They also requested information about any members of the executive and legislative branches who may have taken part in planning or executing the rally, or tried to “obstruct, influence, impede or delay” the certification of the presidential election.

I følge en stevning innhentet av The New York Times, ba de om alle opptegnelser eller kommunikasjon fra personer som organiserte, talte på eller sørget for sikkerhet for Mr. Trumps demonstrasjon ved Ellipse. De ba også om informasjon om eventuelle medlemmer av den utøvende og lovgivende grenen som kan ha deltatt i planleggingen eller gjennomføringen av demonstrasjonen, eller forsøkt å «hindre, påvirke, hindre eller forsinke» sertifiseringen av presidentvalget.

Trålfiske

Vi snakker her om en etterforskning på flere tusen mennesker og alle deres kontakter går opp i titusener.

Demokratene har ved en rekke valg bestridd resultatet. Foran valget i 2020 sa Hillary: Do not concede under any circumstance, hvis det så ut til at Trump hadde vunnet. Demokratene sto klare med 600 advokater til å reise juridisk bråk i hver delstat.

Men da Trump ville gjøre det samme ble han kriminalisert. Ingen domstol ville ta i dokumentasjonen på valgfusk.

Derfor henger mistanken som et Damoklessverd over Demokratene og Biden. Er han en illegitim president?

Akkurat som de vil kriminalisere å sette spørsmålstegn ved valget, vil de kriminalisere forsøket på å reise tvil om resultatet i noen av vippestatene slik at resultatet burde sendes tilbake til delstatsforsamlingene. Biden-regimet mener dette var et forsøk på å introdusere «falske valgmenn». Demokratene har gjort akkurat det samme. Hawaii forsøkte seg i 2016. De ble ikke hørt. Men de ble heller ikke kriminalisert.

Forsøket på å kriminalisere prosedyrer som Demokratene har benyttet seg av tidligere kan bare vekke mistanke om at de har noe å skjule.

 

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.