At muslimer, særlig da uighurene i Xinjiang-provinsen undertrykkes er vel kjent. Nå opplever også kristne i Kina den hardeste forfølgelsen de har opplevd siden kulturrevolusjonen. For å nå sine mål har regimet tydd til omskrivninger av Bibelen, samtidig som personkulten rundt president Xi Jinping antar bibelske proporsjoner.

Det kinesiske regimet har alltid dyrket ledere, men for å omskrive uttrykket fra George Orwells Animal Farm en smule, er ‘noen ledere likere enn andre ledere’. Xi Jinping ærer fortsatt Mao Tse-Tung, i allefall i navnet, så inntil videre nøyer Kinas kommunistparti seg med å forsøke å detronisere Jesus som lederskikkelse for Kinas over 100 millioner kristne.

Som Foreign Policy skrev om så sent som torsdag denne uken, virker det som om Kinas lederskap er spesielt skremt over at de kristne står opp mot verdslig lederskap.

 

Det kinesiske regime har satt seg som mål, ikke bare å tilintetgjøre de kristnes muligheter og evner til å utøve sin tro, men de vil også tilintetgjøre selve troen. Til dette formål har myndighetene gjennom det kinesiske kommunistpartiet (CCP), begynt å erstatte Jesus med President Xi Jinping.

Jesus replaced by Xi Jinping? (Washington Times)

Christians in China are increasingly persecuted by a regime intent on extinguishing not only their ability to practice their faith but the very faith itself. To these ends, Chinese Communist Party (CCP) authorities aim to replace Jesus with their leader, Xi Jinping. (Washington Times)

Artikkelforfatterne skriver at CCPs offisielle data erkjenner at Kina har 38 millioner protestanter og 10-12 millioner katolikker. Internasjonale observatører anslår det sanne antallet kristne i Kina som langt større, mellom 100-120 millioner.

Kristendommen i Kina, særlig har oppslutningen om protestantismen vokst enormt under kommuniststyret de siste 40 årene:

Skjermdump: The Economist

I løpet av flere tiår har kinesiske evangelister bygget videre på budskapet de europeiske misjonærene kom med, med historiske kinesiske kilder som viser at kristendommens budskap ikke er noe nytt i Kina, og karismatisk praksis. (I det første århundre dro noen av apostlene til Kina ) Maos katastrofale styresett, åpningen etter 1978 og de voldsomme sosiale endringene, bidro til å opprettholde de troende og gjøre dem enda sterkere i troen. Dette hjelper oss til å få en forklaring på hvorfor religionen – spesielt i sin uregulerte, underjordiske form – vinner så mange konvertitter. Professor Lian poengterer at Beijings problem ikke er at kristendommen er for fremmed, men at den er blitt for kinesisk.

Dette har skremt regimet. De svarer med det de kan best: vold. Nettet er fullt av eksempler, her et:

In April 2021, Radio Free Asia reported that “authorities in China are detaining Christians in secretive, mobile ‘transformation’ facilities to make them renounce their faith.” According to that report, “A member of a Christian ‘house church’ in the southwestern province of Sichuan… said he was held in a facility run by the ruling Chinese Communist Party (CCP)’s United Front Work Department, working in tandem with the state security police, for 10 months after a raid on his church in 2018. It was a mobile facility, that could just set up in some basement somewhere. It was staffed by people from several different government departments.”

I april 2021 rapporterte Radio Free Asia at «myndigheter i Kina holder kristne i hemmelige, mobile ‘transformasjonsfasiliteter’ for å få dem til å gi avkall på troen.» I følge den rapporten sa «Et medlem av en kristen ‘huskirke’ i den sørvestlige provinsen Sichuan … at han ble holdt i et anlegg drevet av det styrende kinesiske kommunistpartiets (CCP) ‘United Front Work Department, som arbeider i tandem med det statlige sikkerhetspolitiet, i 10 måneder, etter et raid på kirken hans i 2018. Det var et mobilt anlegg som bare kunne settes opp i en eller annen kjeller. Det var bemannet av folk fra flere forskjellige statlige avdelinger. ”(Forbes)

Skriftene skal omformes

Men som omskolering, trakassering og fengslinger ikke er nok, har regimet nå gitt seg ut på å forandre selve Bibelen:

Believers in China already are under more pressure than at any time since the Cultural Revolution, and a new phase is beginning. Beijing no longer wants simply to repress religion but to transform it. Xi Lian, a professor at Duke University Divinity School, tells me that the Communist Party wants to “create a new version of Christianity shorn of its transcendent visions and values.”

The centerpiece of this campaign is a major new undertaking to rewrite holy scripture. China’s state-run Xinhua News Agency said late last year that Politburo Standing Committee member Wang Yang had presided over a meeting of so-called scholars and “religious people from the grassroots level” to discuss “making accurate and authoritative interpretations of classical doctrines to keep pace with the times.”

De troende i Kina er allerede under mer press enn noen gang siden kulturrevolusjonen, og en ny fase begynner. Beijing ønsker ikke lenger bare å undertrykke religion, men å transformere den. Xi Lian, professor ved Duke University Divinity School, forteller meg at kommunistpartiet ønsker å «lage en ny versjon av kristendommen som er vingeklippet for sine  transcendente (overnaturlige) visjoner og verdier.»

Midtpunktet i denne kampanjen er et stort nytt foretak for å omskrive de hellige skrifter. Kinas statsdrevne Xinhua News Agency sa sent i fjor at medlem av Politburos faste komité Wang Yang hadde ledet et møte med såkalte forskere og «religiøse mennesker fra grasrotnivået» for å diskutere «å lage nøyaktige og autoritative tolkninger av klassiske doktriner for å beholde tempoet med tiden.» (WSJ)

The Washington Times gir flere eksempler:

CCP authorities published textbooks in which, for instance, a well-known Biblical passage (John Chapter 8) is perverted to portray Jesus as a sinner and murderer instead of a merciful savior. Book-sellers are compelled to vandalize and censor Christian publications, notably by removing or covering the name “Jesus” with the Chinese symbols for “JD,” short for “ji du,” which is defined as “to hate, or to envy.” The words “God” and “Lord” are censored. Bibles in print or digital form are confiscated or deleted. Online church services or studies are banned.

KKP-myndighetene ga ut lærebøker der for eksempel et kjent utdrag fra Bibelen (Johannes kapittel 8) er pervertert for å fremstille Jesus som en synder og morder, i stedet for en barmhjertig frelser. Bokselgere er tvunget til å vandalisere og sensurere kristne publikasjoner, særlig ved å fjerne eller dekke navnet «Jesus» med de kinesiske symbolene for «JD», forkortelse for «ji du», som er definert som «å hate eller misunne. ” Ordene “Gud” og “Herre” er sensurert. Bibler i trykt eller digital form blir beslaglagt eller slettet. Tjenester eller studier på nettet er forbudt. (WT)

Slike eksempler er det mange av. Nylig har de kinesiske myndighetene utgitt en offisiell lærebok i etikk, der Jesus (i Johannes evangelium kapittel 8) fremstilles som en person som steiner den utro kvinnen til døde, i stedet for å tilgi henne. Dette stemmer bedre overens med kinesiske myndigheters moralkodeks. (Kilde: Open Doors)

Andre anbefalte kilder for å forstå kristendommens fremvekst i Kina fra kulturrevolusjonen og frem til 2000-tallet er «Den himmelske mann – hans egen historie» av Broder Yun og Paul Hattaway.  og «Tilbake til Jerusalem. 100 000 kinesere i historisk misjonsoffensiv» av Paul Hattaway,

Kina har en offisiell kirke som kalles Tre Selv Patriotiske kirke. «Tre selv» står for hovedprinsippene bevegelsen bygger på. De skal styre seg selv, understøtte seg selv og arbeide ved hjelp av egne krefter. Poenget er at all utenlands innblanding er forbudt.

I tillegg er det en undergrunnskirke, som er forbudt. De har gjerne møter i hjemmene, ute i friluft, eller i et hvilket som helst lokale. Møtene er gjerne lange, og utenlandske predikanter forventes å preke i minimum fire-fem timer. De er preget av sterk forfølgelse.

Hva mer skal til for å kalle det som skjer hos neste års arrangør av vinter-OL for folkemord?

Bjørgen om Beijing-OL: – Bør ta på oss arrangørrollen og ikke diskutere alt som er feil

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Les også