Tenden­sen til at ultra­or­to­dokse jøder ikke vil sitte ved siden av kvin­ner på EL Al-fly er økende, skri­ver Ha’aretz. Det ska­per pro­ble­mer og gnis­nin­ger på flyv­nin­ger.

While the phe­n­ome­non of lone Haredi men approa­ching female pas­sen­gers is not new, and has in fact gone on for years, large groups of Hare­dim – upwards of 15–20 people in some instan­ces – are reportedly attemp­ting to secure blocs of seats for them­selves. Their per­sist­ence is cau­sing con­s­ter­na­tion and fric­tion, while set­ting off a host of logi­s­ti­cal pro­blems during the course of some flights, accor­ding to a num­ber of sources inter­viewed by Haa­retz.

En økende kjønns­se­gra­sjon blant ultra­or­to­dokse, såkalte hare­dim, kom for alvor frem i lyset i fjor. Disse rigide vil ikke ikke bare segrere blant dem selv, de blan­der seg også inn i ver­den uten­for, dvs i kon­takt med andre men­nesker. Det har vakt sterke reak­sjo­ner i det isra­elske sam­funn.

De reli­giøse nyter godt av pri­vi­le­gier som unn­tak fra mili­tær­tjenste, som kan bli satt på spill hvis de for­sø­ker å gjøre sam­fun­net reli­giøst.

Det høres ut som en baga­tell, men når man leser om pro­ble­mene for­står man at de ikke bare for­år­sa­ker store prk­tiske pro­ble­mer, men også indi­ke­rer noen hold­nin­ger som får kon­se­kven­ser, hvis man gir etter.

ANNONSE

Seat-switching is par­ti­cu­larly acute on lon­ger El Al flights, say pas­sen­gers and tour ope­ra­tors, as Hare­dim insist not only on a sepa­ra­tion of the sexes, but also pre­fer to sit together in order to expedite the for­ma­tion of a quo­rum for evening and mor­ning pray­ers. Sit­ting together also allows Hare­dim to exclude from their field of vision films that they say offend their cul­tural and reli­gious sen­si­ti­vities, while also crea­ting “dis­tance” from pas­sen­gers who con­sume non-kos­her food that they bring onto the air­craft.

Pas­sen­gers inter­viewed by Haa­retz say the reper­cus­sions of seat-switching are felt almost imme­dia­tely, and include delays before take-off incur­red by pas­sen­gers trans­fer­ring lug­gage from one over­head com­part­ment to anot­her. They note delays in the dis­tri­bu­tion of in-flight meals, as flight atten­dants are for­ced to con­tend with res­huf­fled sea­ting plans. In some instan­ces, pas­sen­gers report wai­ting an hour or more after they were told they would rece­ive their pre-orde­red “stan­dard” meals, usu­ally dis­tri­buted after the spec­ially requested meals – such as those for child­ren, pas­sen­gers with spec­ial needs, and con­su­mers of strictly kos­her food.
..
“This would never hap­pen on Con­ti­nen­tal, Luft­hansa or Delta,” stresses Feld­man, a 30-year vete­ran of the industry who says he has fiel­ded dozens of com­pla­ints from pas­sen­gers related to the seat relo­ca­tions over the last seve­ral mon­ths. “Other air­li­nes would not tole­rate this beha­vior,” he says.
..

This would never hap­pen on Con­ti­nen­tal, Luft­hansa or Delta,” stresses Feld­man, a 30-year vete­ran of the industry who says he has fiel­ded dozens of com­pla­ints from pas­sen­gers related to the seat relo­ca­tions over the last seve­ral mon­ths. “Other air­li­nes would not tole­rate this beha­vior,” he says. While Feld­man ack­now­led­ges that other air­li­nes may expe­ri­ence “indi­vi­dual or iso­la­ted cases,” he says seat-switching is “an ano­maly, orga­nized by a spec­i­fic group adept at mani­pu­la­ting the sys­tem and exer­ting peer pres­sure upon fel­low pas­sen­gers.” Feld­man, who calls the mat­ter “exclu­sively an El Al issue” spec­i­fic to an air­line that is con­side­red “Jewish,” is floa­ting a sim­ple recom­men­da­tion: “Why doesn’t El Al announce to board­ing pas­sen­gers that seat-switching will not be tole­rated?” Feld­man asks. 

The uptick in Haredi requests abo­ard El Al flights to switch seats coin­ci­des with recent inci­dents invol­ving some rigorously Ortho­dox Jews insis­ting on the sepa­ra­tion of sexes in cer­tain Israeli neigh­bor­hoods, on pub­lic bus routes and in pub­lic sea­ting spaces, even at check-out coun­ters in super­mar­kets and sto­res.

Last month, a Heb­rew Face­book page tit­led “Herem [excom­mu­ni­ca­tion against] El Al” featu­red an in-flight pho­to­graph taken during an El Al flight from Brazil to Israel that showed makes­hift partitions taped to the backs of four pas­sen­gers’ seats. The pho­to­graph garne­red natio­nal cover­age on Israel’s Channel 2 newscast. 

Ultra-Ortho­dox Jews increas­ingly refuse to sit near women on El Al flights
El Al custo­mers, ope­ra­tors say large groups of Hare­dim, upwards of 15–20 people in some instan­ces, are reportedly attemp­ting to secure blocs of seats for them­selves.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Arbeids­rud

  Er det ikke slik at mange av de ultra-orto­dokse også er imot sta­ten Israel, fordi de mener at tiden ikke var inne, eller at Gud ikke ville eller noe slikt?  Mener jeg leste noe slikt ett sted.

  • Så vidt jeg vet er dette kor­rekt.
    
   Det at sam­funn hol­der seg med en egen “reli­giøs kaste” som på sett og vis   håndterer/forvalter “det hel­lige” (indi­rekte –på vegne av den gemene hop –som ofte har mer enn nok med å skaffe “det dag­lige brød) er nokså all­ment.
   Det bud­dhis­tiske mun­ke­ve­se­net er et annet rele­vant eksem­pel.

   Hvor­vidt slike “spe­sia­lis­ter i gud­dom­me­lig­het” fak­tisk har en posi­tiv funk­sjon eller bare sur­fer med som en para­sit­tisk kaste vil nok være situa­sjons­av­hen­gig.
   I så måte er vel den bud­his­tiske løs­nin­gen (å la mun­ke­nes livs­opp­hold være avhen­gig av tigging/almisser) en mer demo­kra­tisk måte å løse feno­me­net på.

   Et nokså gjen­kjen­ne­lig fel­les­trekk ved disse snyl­ter­kas­tene er for øvrig at de er gitt for­mer for pri­vi­le­gier, –og at de kla­ger høy­lydt hvor urett­fer­dig verden/de for­mas­te­lige verds­lige er, hvis noen av disse pri­vi­lie­gi­ene blir inn­skren­ket.

   Cas­san­ders
   In Cod we trust 

  • The­rion

    Gjen­opp­ret­telse av Israel – som et davi­disk. teokra­tisk monarki  under Den Sal­vede (på hebra­isk Maschy­iacjh, på gresk Chris­tos)- er et gjen­nom­gå­ende tema hos pro­fe­tene i GT.

   Dette er den teo­lo­giske bak­grunn for enkelte grup­pe­rin­gers avvis­ning av sta­ten Israel. “Uten Maschy­iach – intet gjen­opp­ret­tet Israel”. Chaim Potok omta­ler dette i “The Cho­sen”, som blant annet hand­ler om mot­set­nin­ger mel­lom cha­si­dim og mer libe­rale i tiden rundt opp­ret­tel­sen av Israel.

  • einar_x_x

   Etter det jeg har lest er det først og fremst ultra-otro­dokse fra Neturei Karta-beve­gel­sen som er imot opp­ret­tel­sen av sta­ten Israel. Og de mis­bru­kes av Isra­els fien­der i tide og utide: http://en.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta

   • The­rion

     Onde tun­ger påstår at der­som N.K. (Nut Kases) hadde hatt en opp­slut­ning nogen­lunde til­sva­rende den mengde omtale de får både her og der, burde de ha vært den domi­ne­rende ret­ning innen juda­isme på ver­dens­ba­sis.

    (Godt eksem­pel på at i PK-ver­de­nen er unn­ta­ket regelen).

  • hel­ga123

   jo, ikke alle jøder er sio­nis­ter.

   • ytto

    Jg har ikke fått helt klart for meg hva sio­nisme –og hatet befengt mot det-står for. Jg for­bin­der det med nasjo­nalt strev ala Isra­els etablering,ikke  allskens “kon­spi­ra­sjo­ner” som wil­loch hev­der

    • hel­ga123

     Sio­nisme er en form for jødisk nasjo­na­lisme, som hev­der at det jødiske folk utgjør en etnisk/nasjonal gruppe med rett til hele eller deler av det his­to­riske land­ska­pet Pale­stina med hoved­vekt på Jeru­sa­lem.”

     Står det i wiki. Det var i grun­nen det jeg for­bandt med begre­pet også. Det og at de første (Golda Meir & co) var stand­haf­tige sosia­lis­ter.

 • Dette er ad fon­tes og akk så kjent. Vi finn­ner det igjen i alle de abra­ha­mit­tiske reli­gio­nene, riki­g­nok med bety­de­lige for­skjel­ler i uttrykt prak­sis. Men alle tre har under­grup­per med full­sten­dig for­kas­te­lig og uak­sep­ta­bel prak­sis. –Som (dess­verre frem­de­les) får leve videre under beskyt­telse av alt for vel­vil­lige for­mu­le­rin­ger om reli­gions­fri­het. I rea­li­te­ten bry­ter slike grup­per fun­da­men­talt med en rekke (av kvin­ners) men­neske­ret­tig­he­ter.

  Kvin­nen har i utgangs­punk­tet vært reg­net som 2.rangs vesen, med verdi omtrent som krøt­ter eller der­om­kring (men med ett vik­tig unn­tak: krav til “ren­het”). Hen­nes vesent­ligste rolle var som åker/livmor som man­nen skulle pløye (takke fan­den til meta­for) og hen­nes egent­lige opp­gave har vært å føde – for­trinns­vis det gje­veste : søn­ner.

  Hvis dere av en eller annen grunn føler dere alt for opp­stemt eller glad en dag, kan dere se fil­men “Kadosh”.
  En av fil­mens hoved­per­soner (også haredim/hassidic) star­ter (selv­føl­ge­lig) dagen med et reli­giøst rituale, som like selv­føl­ge­lig inne­hol­der en rekke bøn­ner. En av disse er en direkte takk til den all­mek­tige for at han IKKE ER FØDT KVINNE.  Og for øvrig er et annet tema i fil­men: En kvinne  som ikke føder barn er VERDILØS.

  For øvrig skal det nev­nes at reli­giøse  miso­gyni IKKE er sær­eget for troi­kaen judaisme/ kristendom/islam. For eksem­pel hin­du­isme og flere for­mer for bud­dhisme er ikke nevne­ver­dig bedre.

  For de som øns­ker kunn­skap og vil opp­ar­beide seg en god dose rettferdig(sic) harme, kan jeg anbe­fale Ophe­lia Benson’s :“Does God Hate Women?”.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • ad1648

  Ganske komisk at voksne men­nesker er redd for jente­lus:)

  • Hadde det vært så vel, kune det vært komisk. Det er en mye styg­gere rea­li­tet som lig­ger bak. Hoved­grun­nen er igjen knyt­tet til man­nen som den “reli­giøst vesent­lige”, og kvin­nen som i beste fall et acces­so­rium, i vær­ste fall et  “for­der­vende ele­ment”.
   “For­der­vel­sen” har to hoved­kom­po­nen­ter: 
   1) At den kropps­lige “ren­he­ten” direkte avspei­ler den ånde­lige: Hvis en har mage for det, kan en lese hhv jødiske og islamske reg­ler (vrang)forestillinger omkring mensturasjon…ikke minst mens­tura­sjon og bønn.
   2) Kvin­nen som fris­ter­inne. Hen­nes blotte nær­vær “ødelegger”/forurenser  tan­kene og kon­sen­tra­sjo­nen den (mye vik­ti­gere) kon­tak­ten MANNEN skal ha med sin(sic) gud.

   …“men respekt skarrem ha”!! .…respekt, my foot!

   Cas­san­ders
   Som ved­går at slike saker gjør meg en smule kole­risk.

    

 • Space­man_­Spiff

  Det er ikke vans­ke­li­gere enn at disse idio­tene må booke tre bilet­ter og sette seg sånn at de er sik­ker på at de ikke får noen kvin­ner på siden av seg?  Alter­na­tivt kan kan­skje book­ing­sys­te­met ha et lite kryss når man har så vans­ke­lig for å omgås kvin­ner, så kan vi andre som set­ter mer pris på dem få gle­den av deres sel­skap iste­det?

 • ise­lilje

  Demo­gra­fien her er ganske inter­es­sant og ikke helt upro­ble­ma­tisk for Israel:

  The ori­gi­nal Haredi com­mu­nities in Europe were deci­mated in the
  Holo­caust, and when Israel’s foun­ding prime minis­ter, David Ben-Gurion,
  offe­red sub­si­dies and army exemp­tions to the few in Israel then, he
  thought he was pro­vi­ding the group with a dig­ni­fied fune­ral. “Most Israe­lis at the time assu­med the Hare­dim would die off in one
  gene­ra­tion,” said Jonat­han Rosen­blum, a Haredi wri­ter.”

  I dag er det nes­ten 1 mil­lion av dem. 

  De utgjør ca. 10–12% av Isra­els befolk­ning, og ca. 20% av alle skole­barna, dvs. at det er minst 25% og kan­skje snart  opp­imot 30% av de jødiske skole­barna som kom­mer fra ultra-orto­dokse fami­lier. Det posi­tive sett fra jødisk-isra­elsk side er jo at disse store barne­kul­lene hjel­per vel­dig på opp­rett­holde et klart jødisk fler­tall i Israel.

  Men hvis man ser på skole­gan­gen som disse haredi barna får så er der også en del pro­ble­ma­tiske sider med tanke på frem­tida: 70% av skole­da­gen bru­kes til reli­giøse stu­dier, og bare 30% til van­lige seku­lære fag. De lærer ikke engelsk og vel­dig lite natur­fag Etter 8.klasse får de ute­luk­kende reli­giøs opp­læ­ring. De fleste fami­lier har ikke TV eller inter­nett.

  Mel­lom 60 og 65%  av ultra-orto­dokse menn er ikke i arbeid og øns­ker ikke å være det, de bru­ker hele dagen på Torahstu­dier og lig­nende. Rundt 50% av kvin­nene job­ber. Når disse fami­lien gjerne har 6–8 barn så blir ikke dette i de fleste til­fel­ler arbeids­inn­tekt nok til å kunne for­sørge seg selv, så vel­dig mange lever på offent­lig støtte.

  It is this com­bi­na­tion — accepting govern­ment sub­si­dies, refu­sing
  mili­tary ser­vice and decli­ning to work, all while having six to eight
  child­ren per family — that is unsett­ling for many Israe­lis.”

  Det er visse tendser til at deler av det ultra-orto­dokse mil­jøet nå begyn­ner å vekt­legge van­lige skole­kunn­skap og van­lig arbeid mer, og pres­set på at de skal gjøre det kom­mer sik­kert til å øke etter­hvert som de utgjør en sta­dig større del av befolk­nin­gen.

  http://www.nytimes.com/2012/01/15/world/middleeast/israel-faces-crisis-over-role-of-ultra-orthodox-in-society.html?pagewanted=all

  http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/01/01/israel-s-ultra-orthodox-problem.html

 • Jan Mayen

  Jeg tror dem er litt redde for jente­lus, slik noen gutt­un­ger i 1 klasse på barne­sko­len er.