Kirke­le­dere i Øster­rike og Vest-Tysk­land for­søkte å hjelpe Adolf Eich­mann etter at han var pågre­pet og ført til Israel. Det var fami­lien som sto bak for å få ham dømt av en inter­na­sjo­nal dom­stol, ikke en isra­elsk, viser papi­rer der Spiegel har fått til­gang til.

Beskri­vel­sen av Eic­mann som “grunn­leg­gende ansten­dig” og “snill”, gjør seg svært dår­lig i etter­tid.

Accor­ding to the Ger­man paper, church lea­der Wil­helm Mensing-Braun – the Super­int­endent of the Pro­tes­tant Church for Upper Austria – descri­bed Eich­mann as “fun­da­men­tally decent,” “kind-hear­ted,” and cha­rac­te­rized by “great help­ful­ness,” in a let­ter to the for­eign affairs depart­ment of the Evan­ge­li­cal Church in Ger­many. The let­ter was sent right before Eich­mann was to go on trial in Jeru­sa­lem for his part in the the mur­der of six mil­lion Jews during the Holo­caust.
..
Bis­hop Her­mann Kunst, the repre­sen­ta­tive of the Evan­ge­li­cal Church at the West Ger­man govern­ment, sent the let­ter to the West Ger­man for­eign mini­s­try with the note that the assess­ment was “at least inter­e­s­ting,” Der Spiegel reported. That means that not only an Austrian church offi­cial, but a Ger­man one as well, effec­tively lob­bied on behalf of Eich­mann, the paper said.

Church offi­ci­als asked West Ger­many to help Eich­mann in 1960

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • Fran­cesco

    Det var flere geist­lige i den katolske kirke som hjalp Eich­mann å flykte i 1950 fra Tysk­land til Argen­tina. Her kan nev­nes bis­kop Alois Hudal og fran­sis­ka­ne­ren Edoarda Dömö­ter ifølge Neal Bascomb i “Jak­ten på Eich­mann”.  Anti­se­mit­ten­Juan Peron hadde ett nokså omfat­tende nett­verk som hjalp nazis­ter etter kri­gen med å flykte til Argen­tina, i dette nett­ver­ket inn­gikk repre­sen­tan­ter fra Vati­ka­net og “…ville aldri ha vært så effek­tivt uten hjel­pen fra den katolske kirken,…” iflg Bascomb.

    Både den katolske og pro­tes­tan­tiske kirke kunne hatt en mer ære­rik his­to­rie i for­hold til nazis­men – ja.