Opp­rø­ret i Lon­don som nå er i gang på tredje kvel­den, ser ut til å ha spredd seg til Bir­ming­ham. Mas­kerte ung­doms­gjen­ger knu­ser vin­duer og stje­ler fra butik­ker. Poli­tiet har fra sen etter­mid­dag vært til­stede i sen­trum.

Gangs of mas­ked youths have gat­he­red in Bir­ming­ham city centre and some shop win­dows have been smashed.

A McDonald’s res­tau­rant, close to the city’s cat­h­ed­ral, has had a win­dow bro­ken and eye wit­nesses have reported more damage in the Col­more Row area.

A heavy police pre­sence has also been seen in the city from late after­noon.

West Mid­lands Police said it was aware of some dis­or­der in Bir­ming­ham city centre, inclu­ding some van­da­lised shops and inci­dents of theft.

Assi­stant Chief Con­stable Sha­ron Rowe said seve­ral pre­mi­ses in the centre had been attacked, with some shop win­dows smashed and pro­perty sto­len in various loca­tions.

Det ser ikke ut som om man øns­ker at gjer­nings­men­nene skal bli tatt på med silke­hans­ker.  De som blir pågre­pet skal til ret­ten så fort så mulig.

Our com­mu­nities have made it clear to us that they do not want this kind of vio­lence in their city and we will con­ti­nue to work with them to bring any­body who com­mits acts of crime or anti-social beha­viour to jus­tice as soon as pos­sible.”

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-14452468

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Arbei­de­ren

  Neste gang du får en en spam eller scam epost, sjekk ip adres­sen – ikke sjel­den er opp­ha­vet Bir­ming­ham. 

  • bell­ste

   Hva har det med saken å gjøre? 

   Jeg får en masse spam, å sjek­ker IP-adres­sen på alle. De er som regel ikke fra Bir­ming­ham eller Eng­land i det hele tatt. Det meste kom­mer fra Kina, Afri­kanske land og Sør-Ame­rika.

   • Arbei­de­ren

    Mitt poeng og erfa­ring er at Bir­ming­ham er opp­havs­ted for svært mange svin­del for­søk. Med andre ord, kri­mi­na­li­tet er leve­brød for mange der­fra og man kan jo gjerne ektra­po­lere litt og anta at opp­rø­ret har sine røt­ter i kri­mi­nelle ghet­toer.

 • Kan­u­ten

  Fra en inter­es­sant artik­kel The Guar­dian har om opp­tøy­ene:

  Walking out in my neigh­bour­hood after wri­ting this, I found that Gay’s the Word book­s­hop on March­mont Street, one of cen­tral London’s best-known gay land­marks, had its win­dow smashed last night. A sub­stance seems to have been thrown at the win­dow before it was bro­ken. This was the only busi­ness attacked on the street.”

  En bok­han­del for homo­file blir som eneste byg­ning i et område utpekt som mål og for­søkt påtent.

  Jeg tror man kan anta at kul­tu­relle årsa­ker har mer rele­vans her enn sinne ret­tet mot politi og under­tryk­kende sosio-øko­no­miske struk­tu­rer.

 • Dio­rella

  Her er det bil­der fra hen­del­ser i Eng­land man ikke får se i norske aviser

  http://radulova.livejournal.com/2357168.html?page=1#comments

 • olechr­lov

  Det må nes­ten være lov å peke på at i følge film­snut­ter og bil­der fra litt mer “uav­hen­gige” nyhets­for­mid­lere er  95% av demon­stran­tene av uten­landsk opp­rin­nelse. For meg vir­ker det som om dette er måten enkelte folk rea­ge­rer på når de øns­ker å uttrykke mis­nøye. At noen viser til at ned­skjæ­rin­ger og dår­lige tider har skylda for slik opp­før­sel synes jeg blir feil. Hvor­dan skal frem­ti­den bli hvis alle som ikke får vil­jen sin rea­ge­rer på denne måten….