Situa­sjo­nen i den syriske byen Daraa er bru­tal under­tryk­kelse, og nå også en begyn­nende huma­ni­tær krise.

Daraa har 75.000 inn­byg­gere.

Sol­da­ter ryk­ket inn og kut­tet kom­mu­ni­ka­sjon, strøm og skjøt i fil­ler vann­tan­kene på hus­ta­kene. Sol­da­tene har slått en jern­ring rundt byen og slip­per ingen ut eller inn. Selv ikke innen­for byen tør folk bevege seg nå. De drepte lig­ger i gatene og stin­ker. Ingen tør hente dem av frykt for snik­skyt­tere.

Snik­skyt­terne hev­des å være ira­nere som ikke bryr seg om de sky­ter syrere.

En måle­stokk på hvor blo­dig og hard under­tryk­kel­sen nå er:

On Fri­day, 34 people were kil­led there when thou­sands of pro­te­sters from nearby vil­la­ges, in a show of soli­darity, descended on the town, which is in a largely agri­cul­tural region known as the Houran that is knit by extended clan loyal­ties. Some orga­nizers said the pro­te­sters, car­ry­ing olive bran­ches and white she­ets to sig­nal their peace­ful­ness, were try­ing to break the siege and deli­ver food and water. Security for­ces fired at them any­way, in some of the worst car­nage since the upri­sing began.

Hva skjer med sol­da­tene som sky­ter på ube­væp­nede sivile som kom­mer med mat og vann til inn­byg­gerne?

Lør­dag mor­gen gikk hæren og sik­ker­hets­styr­ker til aksjon mot Omari-mos­keen, som har vært et sym­bol på pro­test. Det skjedde i en regel­rett mili­tær aksjon.

The military’s cap­ture of the Omari Mos­que was anot­her sign of its deter­mi­na­tion to crush dis­sent in a town that has become a sym­bol of the six-week upri­sing against the govern­ment of Pre­si­dent Bashar al-Assad, who inheri­ted power from his fat­her in 2000.

ANNONSE

After deploy­ing rein­for­ce­ments of four tanks and 20 armo­red per­son­nel car­riers to Dara’a at dawn, the mos­que was shelled, then taken by sol­di­ers, who clo­sed it to worshi­pers, acti­vists and resi­dents said. Sni­pers took up positions on top of the mos­que, and heli­cop­ters drop­ped parat­ro­opers on its grounds, wit­nesses said.

Seks men­nesker ble drept under stor­min­gen av mos­keen. Blant dem søn­nen til mos­ke­ens reli­giøse leder. Han ble ikke drept under flukt, eller mot­stand. Han ble drept da sol­da­tene kom for å se etter faren. Hjemme.

Faren, sheikh Ahmed Siasna, var for tre uker siden med­lem av en dele­ga­sjon som fikk møte pre­si­dent Bashar al-Assad for å fore­slå refor­mer.

Nå er søn­nen drept og faren arres­tert.

At least six people were kil­led at the mos­que and elsewhere, they said. Among them was the son of the mosque’s preacher, who was shot when security for­ces ente­red his house look­ing for his father.There was a report that the preacher, Sheik Ahmed Siasna, was arrested later, though that could not be con­fir­med. He was among a dele­ga­tion that had met with Mr. Assad three weeks ago to discuss poten­tial reforms in aut­ho­ri­ta­rian Syria

Syrian For­ces Seize Mos­que That Was Uprising’s Sym­bol

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629