Rekord­store 80 pro­sent av ame­ri­ka­nerne sier de ikke har til­lit til at myn­dig­he­tene gjør det som er rik­tig. Det er den største til­lits­kri­sen på 50 år.

Nearly 80 per­cent of Ame­ri­cans say they do not trust the U.S. govern­ment to do what is right, expres­sing the hig­hest level of dis­trust in Wash­ing­ton in half a cen­tury, accor­ding to a pub­lic opi­nion sur­vey.

Only 22 per­cent of Ame­ri­cans say they trust the govern­ment “just about always” or “most of the time,” accor­ding to the Pew Rese­arch Cen­ter sur­vey released on Sun­day.

Ame­ri­cans’ trust in the federal govern­ment has been on a ste­ady decline from a high of 73 per­cent during the Eis­enhower admi­ni­stra­tion in 1958, when the “trust” ques­tion was first posed in a natio­nal sur­vey, the rese­arch cen­ter said.

Eco­no­mic uncer­tainty, a highly par­ti­san environ­ment and over­whel­ming dis­con­tent with Con­gress and elected offi­ci­als were all factors con­tri­bu­ting to the cur­rent wave of pub­lic dis­trust, the report said.

The long, bit­ter debate over the health­care law that U.S. Pre­si­dent Barack Obama sig­ned last month made neg­a­tive feeling about govern­ment, par­ti­cu­larly Con­gress, even worse, accor­ding to the report based on a series of sur­veys of some 5,000 people.

ANNONSE

Majority of Ame­ri­cans Dis­trust the Govern­ment: Sur­vey

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Frost­bitt

  Men her på ber­get er det ingen grunn til noen mis­til­lit. Å neida. At to tid­li­gere
  lov­gi­vere – Anders Tal­le­raas og Mag­nus Stange­land – nå risi­ke­rer til­tale for trygde­be­dra­geri, må vi bare ta med et skul­der­trekk. Pytt, pytt.

  Tal­le­raas og Stange­land har bare laget lover for oss andre – det var da aldri menin­gen at de selv skulle være omfat­tet av dem, var det vel? De er så uskyl­dige at det nes­ten ikke er til å holde ut. Vi vel­gere er jo som kjent idio­ter, men like­vel, i all vår idioti har vi mer­ket oss at denne kjempe­skan­da­len er på rask vei ned­over fram­si­dene på nett­avi­sene. La oss hel­ler snakke om islandsk aske, dere! Det gir den beha­ge­lige følel­sen av fel­les frykt og barns­lig glede over å være langt borte – ”å, det er så skum­melt! Selv om vi vet at det er helt ufar­lig, i hvert fall for oss her i trygge Norge. Dei­lig kos med litt uhygge!”.

  Så hvor­for skulle vi føle noen mis­til­lit eller for­akt for lov­gi­vere, regje­ring eller presse­folk? Dess­uten duk­ket Kim opp igjen i ”Him­mel­blå” i går kveld, så alt er bare fryd og gam­men.

  Fryd & gam­men.

 • thekopp.myopenid.com

  Da Obama skulle inn­føre den ame­ri­kanske vari­an­ten av NAV, ble det som kjent bal­lade.

  Her er hva de fikk:

  http://www.youtube.com/watch?v=HcBaSP31Be8

  Tole­ranse for anne­le­des ten­kende er for­satt stor over there:

  Isla­mic Armed Fort­ress Emer­ges from Pocono Moun­tains, Feds Turn Blind Eye.

  The most dan­gerous Isla­mist in the world is neit­her Afghani nor Arab.
  He comes from neit­her Sudan nor Soma­lia.

  This indi­vi­dual has topp­led the secu­lar govern­ment of Tur­key and estab­lis­hed madras­sahs throug­hout the world.

  His schools indoc­tri­nate child­ren in the tenets of radi­cal Islam and pre­pare ado­le­scents for the Isla­miza­tion of the world.

  His name is Fet­hul­lan Gulen and he resi­des not in the wilds of southern Tur­key – - but the moun­tains of Northea­s­tern Penn­syl­va­nia.

  From his fort­ress hea­dquar­ters, located on 28 acres at 1857 Mt. Eaton Road in Saylors­burg, PA, Gulen plots the overthrow of secu­lar govern­ments and over­sees the spread of edu­ca­tion jihad throug­hout Asia, Europe, and the Uni­ted Sta­tes.

  http://www.jihadwatch.org/2010/04/islamic-armed-fortress-emerges-from-pocono-mountains-feds-turn-blind-eye.html

  Er ikke Com­man­der in Chief klar over dette, eller er det nett­opp det han er?

  Jeg synes han er en tvil­som per­son. Hør hva han sier her:

  http://www.youtube.com/watch_popup?v=tCAffMSWSzY

  For ordens skyld:

  Et møte med prof. Ber­nard Lewis

  BL: ”Salaam” som det hebra­iske ”shalom” betyr fred, som brukt i det gamle hebra­iske uttryk­ket ”shalom aleichem”, ”fred være med dere”. Men ”salaam aleikoum” har en begren­set for­tolk­ning på ara­bisk. Man må for­stå det som fred innen den sanne troen, fred ved å aksep­tere, ta i mot, islam. Dette er et uttrykk som bare blir brukt mel­lom mus­li­mer.

  Inter­es­serte kan Google: Islam­berg.

  Så kan man spørre seg: Hvor er USA på veg?

 • thekopp.myopenid.com

  Jeg glemte denne:

  The Cen­sor­ship Agenda: Obama Bans “Islam”

  http://www.pjtv.com/?cmd=video&video-id=3351

  Den kre­ver regist­re­ring, men ta det bry­de­riet og se hva Obama nå har bestemt.

  Ord som : Islam, Mus­lim, Jihad og Enemy må ikke bru­kes i doku­men­ter som omhand­ler security.

  Natur­lig vis. Noen kunne komme til å bli kren­ket.

 • mikal13

  Alex Jones tar repub­lik­kens frem­tid på kor­net;

  Først med ”The Obama Decep­tion”;

  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

  og der­et­ter ”Fall of the Repub­lic”;

  http://www.youtube.com/watch?v=F8LPNRI_6T8