simone martini cristo fra i dottori.jpg

Simone Mar­tini (Siena, ca. 1284 – Avig­non, 1344)
Jesus i temp­let, 1342
Tem­pera på tre med blad­gull – 49,5 x 35 cm
Walker Art Gallery, Liver­pool

His­to­rien om denne lille kran­ge­len i den hel­lige fami­lie – her­lig eks­pli­sitt skild­ret av Mar­tini, fin­nes i Evan­ge­liet etter Lukas i det annet kapit­tel:

41 Hvert år pleide Jesu for­eldre å dra til Jeru­sa­lem for å feire påske. 42 Da han var blitt tolv år, dro de som van­lig opp til høy­ti­den. 43 Men da høy­tids­da­gene var over og de skulle hjem, ble gut­ten Jesus igjen i Jeru­sa­lem uten at for­eld­rene vis­ste om det. 44 De trodde han var med i reise­føl­get, og gikk en dags­reise før de begynte å lete etter ham blant slekt­nin­ger og ven­ner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de til­bake til Jeru­sa­lem for å lete etter ham der. 46 Først etter tre dager fant de ham i tem­pelet. Der satt han blant lærerne, lyt­tet til dem og stilte spørs­mål. 47 Alle som hørte ham, und­ret seg over hvor for­stan­dig han var, og hvor godt han svarte. 48 Da for­eld­rene så ham, ble de slått av und­ring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvor­for har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» 49 Men han svarte: «Hvor­for lette dere etter meg? Vis­ste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50 Men de for­sto ikke hva han mente med det han sa til dem.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • The­rion

  Et par bitte små mal a pro­pos til denne beret­telse secun­dum Lucam.

  At det går såpass lang tid før et for­eldre­par (som uttyk­ke­lig kal­les “for­eldre” i teksten)oppdager at deres visst­nok eneste sønn ikke er med dem, hører nok til sjel­den­he­tene.

  Påfal­lende er det også at cara la Madonna ikke satte dette i for­bin­delse med den pri­vi­li­gerte infor­ma­sjon hun tid­li­gere hadde fått fra sel­veste il Archangelo – sta­dig secun­dum Lucam.

 • Chris­tian Skaug

  pri­vi­li­gerte

  Hva? Et hull i The­rions latin??

 • The­rion

  Latin, ja.

  http://www2.mf.no/bibelprog/mb?LUK+1,1–999&bi=vul&refk

  Hvem kan vel totalt glemme bort en slik visi­ta­tio?

  Som du ser, omfat­ter dette teks­ten til Mag­ni­fi­cat. Og denne begi­ven­het er godt og grun­dig doku­men­tert av den selv­samme Simone Mar­tini

 • The­rion

  For­søkte å finne en Bebu­delse på net­tet.

  Dess­verre er det mange red­sels­fulle gjen­gi­vel­ser ute og slen­ger. Denne var den beste jeg fant.

  http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/s/simone/6annunci/ann_2st.html

  Denne er noe mørk, men gir et omtrent­lig inn­trykk. Det er en hel viten­skap å avfo­to­gra­fere kunst­verk.