For litt siden skrev vi om hvor­dan Scot­tish Pale­stine Soli­darity Cam­paign (SPSC) for­søkte å få Edin­burgh-fes­ti­va­len til å avlyse en kon­sert med Jeru­sa­lem Quar­tet. Fes­ti­val­le­del­sen bøyde seg ikke, og kon­ser­ten – som var full­sten­dig utsolgt – ble gjen­nom­ført som plan­lagt på fre­dag.

Kon­ser­ten ble imid­ler­tid flere gan­ger avbrutt av SPSC-med­lem­mers roping og skri­king i salen. Aksjo­nis­tene ble av sik­ker­hets­vak­ter fjer­net fra salen, til applaus fra pub­li­kum. Fire ble arres­tert.

I år har Edin­burgh-fes­ti­va­len besøk av både en pale­stinsk og en iransk gruppe. Det kom ingen pro­te­ster mot deres til­stede­væ­relse. Og Valerij Ger­giev diri­gerte flere kon­ser­ter uten at noen mente at hans støtte til Russ­lands krig mot Geor­gia burde ligge ham til last. 

Det er to ting som er hyg­ge­lig ved denne his­to­rien. For det første mis­lyk­tes SPSC så det suste. For det andre hadde SPCS fak­tisk kjøpt bil­let­ter for å kunne for­styrre kon­ser­ten, og støt­tet der­med Jeru­sa­lem Quar­tet øko­no­misk.

ANNONSE

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629