Koranklossene, her fra hjertet av Oslo i desember 2017, står som tause påminnere om en tid med økt fare for terror i det en gang så fredelige Norge. Den tid er forbi. Foto: Privat

Politiets sikkerhetstjeneste sendte torsdag ut en pressemelding der de vurderer det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020. Med forbehold om at PST har avdekket reelle forberedelser til slik terror, fremstår varselet som et påfallende skremmeskudd, slik rett innunder jul.

Hva PST vet og ikke vet, vet vi selvsagt like lite om som alle andre, og slik skal det da også være. Likevel må det være lov til å spørre hva som er grunnen til at de torsdag før julefreden forhåpentligvis senker seg over landet, sender ut en kort pressemelding om fare for høyreekstrem terror i 2020:

I løpet av 2018 og 2019 har det vært et økt fokus på bruk av terror som et politisk virkemiddel i internasjonale, høyreekstreme nettverk. I 2018 ble det gjennomført syv høyreekstreme terrorangrep. Så langt i 2019, er antallet gjennomførte høyreekstreme terrorangrep mer enn doblet, til seksten gjennomførte angrep.

De høyreekstreme terrorangrepene i 2019 har vært rettet mot ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder.

Trusselen fra høyreekstreme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019. PST vurderer det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020. Antallet personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister, har også økt.

Voldstrusselen fra høyreekstreme vil primært komme fra enkeltpersoner som er uten direkte tilknytning til etablerte ekstreme grupper, men som bruker høyreekstrem ideologi for å rettferdiggjøre angrep. Et eventuelt terrorangrep vil sannsynligvis rettes mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere. Målet med slik terrorhandling, vil være å drepe og skade flest mulig. Høyreekstreme terrorhandlinger kan også rettes mot norske myndigheter, og politikere som oppfattes å legge til rette for innvandring og at norsk levesett og kultur ødelegges.

De mest sannsynlige angrepsmidlene ved et høyreekstremt terrorangrep i Norge er skytevåpen, improviserte eksplosiver og kjøretøy.

Som man roper i skogen får man svar

Så vidt vi kan forstå, er PSTs trusselvurdering fra februar 2019, fortsatt gjeldende. I oppsummeringen står følgende:

  • Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet. Samtidig vil antall nye personer som radikaliseres til disse gruppene fortsatt være lavt.
  • Det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019, ettersom de fremdeles fokuserer på radikalisering og organisasjonsbygging. Det at enkelte innvandrings- og islamfiendtlige grupper ser ut til å øke sin tilstedeværelse i de norske høyreekstreme miljøene, vil utgjøre en særskilt utfordring det kommende året. (Uthevelsene er gjort redaksjonelt)

Dersom man mener at Phillip Manshaus må regnes som en «normal høyre-ekstremist», kan man selvsagt si at PST tok feil. PST har selv beklaget at de overså tips om denne personen, men så langt har etterforskningen av aksjonen mot Noor-moskeen avdekket at Manshaus handlet alene. Han var det man kaller for «en ensom ulv», åpenbart et kasus for psykiatrien. En indikator på hans forstyrrethet er at han drepte sin egen stesøster.

PST bekreftet mandag at de har fått tips om den siktede 21-åringen, og at de gjorde undersøkelser av ham, men at de ikke gikk videre med saken. Visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt vedgikk samtidig at politiet kunne ha gjort mer for å forhindre Manshaus. (ABC Nyheter)

Nettopp på bakgrunn av ovennevnte sitat, burde PST være drevne nok i sin omgang med pressen til å forstå at en slik nyansering av trusselbildet, nær sagt utav det blå, vil få deler av pressen til å hausse opp noe som kan nøytralisere hva veldig mange nordmenn, etniske som ikke-etniske, oppfatter som en reell trussel, nemlig faren for islamsk terror.

NTB er de som går lengst i denne løsrevne opphaussingen:

PST tror det vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge i 2020. Antall personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner, har økt. (NTB ingress)

Les selv hva som står i pressemeldingen, som altså er gjengitt in extenso lenger opp i artikkelen. Gir ord som «vurderer det som mulig» og « Et eventuelt terrorangrep» bakgrunn for å skrive det NTB gjør? Forstår ikke NTB – og indirekte også PST – at slike meldinger i løpet av kvelden og morgendagen vil skremme opp lesere i hver eneste avkrok av dette landet? Inklusive medlemmer av Bergens-moskeen som nå innfører vakthold foran fredagsbønnen.

Ikke en gang tabloide Dagbladet går så langt som NTB gjør i tittel og ingress:

– PST frykter angrep på norske moskeer – I en oppdatering på PSTs trusselvurdering av høyreekstreme, vurderes det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020. (Dagbladet)

Blind på ene øyet

Document.no har i liket med andre «alternative medier» nesten konsekvent blitt karakterisert som islamofobiske og uetterrettelige. Dette er tøv. Vel skriver vi mye om innvandring, islamsk kriminalitet og terror, men dette er jo fordi de såkalte hovedstrømsmediene ikke gjør det. Hvorfor det er slik, er ikke godt å si. Det kan være at de ikke tør, men jeg heller mer mot teorien om at de ikke vil. Dermed bryter de med pressens første bud, nemlig å fortelle sannheten, og da ikke bare deler av den.

Det er et gjennomgående trekk ved norsk presse, og ikke bare i denne saken, at de nesten konsekvent unngår å stille spørsmål som kan sette ting i relieff og som kan indikere – et svakt ord, men passende – at en del mennesker med opphold i Norge og med en spesiell religiøs tilhørighet utgjør en betydelig terror-risiko!

Et forhold som så absolutt burde ha kommet mer frem i norsk presse, er hvorfor det ikke er flere islamistiske terrorangrep i Norge, blant annet med utgangspunkt i at to prosent av alle norske muslimer (rundt 4.200 personer) er enig i utsagn som at «islam tillater vold og terror», og at angrepene på USA 11. september «kan rettferdiggjøres». 

Dette er ordene til en av nestorene innen norsk terrorforskning, Professor Brynjar Lia. Han kom med utsagnet på en frokost arrangert av Forsvarets Forskningsinstitutt tidligere denne måneden, og hele hans foredrag – om Jihadismens fremtid – kan sees på FFIs sider.

Jeg var selv tilstede på frokosten, og det var mye annet som var verdt å gripe tak i der, men det får ligge i denne omgang. ABC Nyheter skal ha ros for at de, såvidt jeg har registrert, var de eneste som brakte Lias ord ut til folk. (P4 var der også, men de har jeg ikke hørt.)

Både PST og de såkalte hovedstrømsmediene bør må gå i seg selv.

PST burde må forstå at norsk presse leser deres oppdateringer som Fanden leser Bibelen, og mediene, med NTB i spissen, bør må slutte å bringe forvrengninger og halvsannheter. Si ting som det er, selv om sannheten kan være ubehagelig.
Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Les også