Arbeidsløysa aukar med 2% i veka, opplyser det russiske Arbeidsdepartementet. Samtidig er det stadig færre ledige stillingar utlyst, melder Eurasian Development Bank. 2014 var dessutan eit toppår for arbeidskonfliktar og streikar i landet, skriv Izvestia. Dei økonomiske utsiktene er ikkje gode; den sosiale uroa kan difor auke.

Avisa siterer ein ny studie som viser at talet på arbeidskonfliktar er høgare no enn under finanskrisa i 2009. Årsakene til problema er «den økonomiske situasjonen», heiter det, ei omskriving av «vestlege sanksjonar».

Desse sanksjonane har «ein øydeleggjande effekt», skriv kanadiske Elvis Picardo ved Global Securities Corporation,Vancouver i Investopedia. Den låge oljeprisen har sjølvsagt gjort situasjonen verre. Investorane flyktar, og Picardo konluderer slik:

Given the number of risks facing the Russian economy in 2015, investors would be well advised to avoid the region and look elsewhere for investment opportunities.

Den gjennomsnittlege realinntekta fall med 29 prosent i januar i år, skal vi tru den russiskspråklige nettstaden til sjakkmeistar og regimekritikar Gary Kasparov. Fleire enn kvar tredje russar trur dei enten vil misse jobben eller få redusert løn dei komande månadane, syner ei meiningsmåling.

For dette må dei kjøpe mat som blir dyrare. Sidan sist sommar har matvareprisane gått opp med mellom 10 og 100 prosent, avhengig av regionen, skriv Olga Melnikova frå Institute of Modern Russia, ein organisasjon som er leia av sonen til regimekritikar og forretningsmannen Mikhail Khodorkovsky.

Kanskje ei trøyst for russarane at president Putin sjølv har kutta løna si med 10%. Det svir nok ikkje så mykje. Han gav seg sjølv ei lønsauke på 165% i april i fjor, skriv Bloomberg. …

Les også