I hen­hold til norske medier nek­ter Israel inn­byg­gerne i Gaza å motta hjelpe­sen­din­ger med mat, medi­si­ner og driv­stoff. Denne artik­ke­len kunne neppe stått på trykk i en norsk avis: 

Hamas militi­amen in the Gaza Strip on Sun­day attacked fuel trucks hea­ded toward the Nahal Oz bor­der crossing, for­cing them to turn back, sources in the Pale­sti­nian Petro­leum Aut­hority said.

Dozens of Hamas militi­amen hur­led sto­nes and ope­ned fire at the trucks,” the sources added. “The trucks were on their way to rece­ive fuel sup­plied by Israel. The dri­vers were for­ced to turn back. Some of them had their winds­hields smashed.” 

The Pale­sti­nian Petro­leum Aut­hority reached an agreement with Israel over the week­end to rece­ive 250,000 liters of fuel after UNRWA com­plai­ned that it did not have enough fuel to dis­tri­bute food aid to more than 500,000 Pale­sti­ni­ans in the Gaza Strip.

ANNONSE

The Pale­sti­nian Aut­hority Health Mini­s­try also accu­sed Hamas of block­ing fuel sup­plies to hos­pi­tals and cli­nics in the Gaza Strip. The mini­s­try said Hamas gun­men ope­ned fire at a num­ber of trucks that were try­ing to trans­fer fuel to the hos­pi­tals and cli­nics.

Eyewit­nesses in Gaza City said that at least on four occa­sions over the past few weeks, Hamas militi­amen con­fis­cated trucks loa­ded with fuel shortly as they were on their way from Nahal Oz to the city. 

They added that the fuel sup­plies were taken to Hamas-con­trolled security instal­la­tions throug­hout the city. 

Hamas is taking the fuel for the vehicles of is lea­ders and security for­ces,” the eyewit­nesses said. “Because of Hamas’s actions, some hos­pi­tals have been for­ced to stop the work of ambu­lances and gene­ra­tors.”

PA offi­ci­als in Ramal­lah said Hamas’s measu­res were aimed at crea­ting a cri­sis in the Gaza Strip with the hope that the inter­na­tio­nal com­mu­nity would inter­vene and force Israel to reopen the bor­der crossings. 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Jan Hår­stad

  I den siste tiden i særdeleshet,har jeg jevn­lig vært for­bau­set over hvor­dan våre media dek­ker begi­ven­he­tene i krigs­so­nene Pakistan,Irak og Afgha­ni­stan. Svært ritualistisk,svært vanepreget,svært uten dypere pasjon og inter­esse.

  Så kom­mer da spørs­må­let jeg leg­ger fram for kom­men­ta­rer og debatt. USA Today for­tel­ler i en lengre artik­kel at Pen­ta­gons media­av­de­ling i lengre tid nå har vært opp­tatt av å bygge opp en rekke med for­eign news web­sites utplas­sert i vik­tige regio­ner på de aktu­elle språkene,også på ara­bisk for å dekke Irak: http://www.Mawtani.com
  Pen­ta­gon øns­ker natur­lig­vis at deres versjon/fortolkning av hen­del­sene skal prege ver­dens­opp­fat­nin­gene i mediakrigen,den psy­kiske krigen,infokrigen. Er Norge nå også blitt en del av dette infor­ma­sjons­felt­to­get? I så fall er det ytter­li­gere årsa­ker til å bygge opp docu­ment.

  Arnaud de Borchgrave,som udis­ku­ta­belt er en av USAs beste journalister,skriver i http://washingtontimes 2 mai,i artik­ke­len Mir­ror and mis­con­cep­tions ‚at det meste av det som sprøytes ut som offisielle,main stream, ver­sjo­ner av hva som nå skjer,er bare bløff og bedrag.

  En annen vete­ran­presse­mann med lang farts­tid i krigs­so­nene og i presse,Eric Margolis,hevder i et inter­vju på You Tube (Iran Attack) at den ame­ri­kanske pres­sen til for­veks­ling nå lig­ner den sov­je­tiske i for­kant av sam­men­brud­det i 1989.

  For meg høres dette helt rik­tig ut,men er det nå slik at vi er iferd med å få en spil­lover fra Pen­ta­gons nyhe­ter over i Norge?

 • Ole Peder­sen

  Arnaud de Bor­ch­grave har en meget inter­es­sant beskri­velse av den hjem­me­dyr­kede Fem­te­ko­lonne og deres sym­pa­ti­sø­rer som dyr­ker isla­mo­fo­bi­be­gre­pet.

  The gene­ral com­man­ding four loyalist columns moving on Mad­rid during Spain’s 1936–39 civil war referred to his mili­tant sup­por­ters in the capi­tal as his ‘fifth column.’ Simi­larly, Nazi Ger­many and the Soviet Union main­tai­ned fifth columns in the Uni­ted Sta­tes. These were groups of secret sym­pat­hizers, sle­eper cells, or sup­por­ters of an enemy who engage in espio­nage or sabo­tage, or sim­ply disin­form about the attacker’s inten­tions.

  But as soon as anyone sug­gests the pre­sence of an Isla­mist equi­va­lent in Western democ­racies, watch out. Mili­tant Mus­lim ‘mode­ra­tes’ go into their well-rehear­sed defen­sive mode – Isla­mop­ho­bia and McCart­hy­ism are among the mil­der epit­hets.

  http://www.metimes.com//2004/04/09/fifthcolumn_trojan_horses/1445/

  Wash­ing­ton Times

  http://www.washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/search?crit=Arnaud+de+Borchgrave&submit.x=5&submit.y=9

  Uni­ted Press Inter­na­tio­nal

  http://www.upi.com/search/?sp=t&sLocation=sStories&ss=Arnaud+de+Borchgrave

 • Ole Peder­sen

  Takk til Cas­san­ders

  There is an uncanny irony here that many have noticed. The position of the Mus­lim com­mu­nity in the face of all provo­ca­tions seems to be: Islam is a reli­gion of peace, and if you say that it isn’t, we will kill you. Of course, the truth is often more nuan­ced, but this is about as nuan­ced as it ever gets: Islam is a reli­gion of peace, and if you say that it isn’t, we peace­ful Mus­lims can­not be held respon­s­ible for what our less peace­ful brot­hers and sis­ters do. When they burn your embas­sies or kid­nap and slaugh­ter your jour­na­lists, know that we will hold you pri­ma­rily respon­s­ible and will spend the bulk of our energies cri­ti­ci­zing you for “racism” and “Isla­mop­ho­bia.”

  http://www.huffingtonpost.com/sam-harris/losing-our-spines-to-save_b_100132.html

 • Jan Hår­stad

  Ytter­li­gere opp­trap­ping i Liba­non. Det kan for­tone seg som om Hiz­bal­lah helt bevisst er inn­stilt på å igang­sette en bor­ger­krig i Liba­non nå.
  I det siste døg­net har deres folk ryk­ket inn i Sunni-byde­lene i Bei­rut og gått til det eks­tremt pro­vo­ka­tive skrit­tet å ta seg inn i to kon­to­rer som til­hø­rer Said Hari­ris al-Mustaq­bal-parti.
  Dette har fått den ellers så sin­dige stor­muf­tien for sunniene,Qabbani,til å erklære at nå har Sunni Mus­li­mene i Liba­non fått nok og at Hiz­bal­lah er “armed gangs of out­laws that have car­ried out the ugliest attacks against the citizens and their safety.”

  Kan det være slik at stra­te­gene i Tehe­ran og
  Damas­kus nå øns­ker å åpne en ny krigs­front i Liba­non for å vide ut kamp­so­nene?

 • Jan Hår­stad

  Liba­non. Da jeg skrev en mor­gen­rap­port om Liba­non 10.24 idag var det hektisk,men så holdt Hiz­bal­lahs Has­san Nas­ral­lah en presse­kon­fe­ranse som ikke kan beteg­nes som noe annet enn en krigs­er­klæ­ring.
  Og for få minut­ter mel­der AP at det er krig i Liba­non nå: Sunni-mus­li­mer står mot Shia-mus­li­mer i reli­gon of peace. Her kjempes det om kon­trol­len av Beirut,om trafikknutepunkt,om tele­fon­net­tet til Iran/Hizballah,om Bei­rut Air­port og områ­det rundt – alt med Kalasni­kover og rocket pro­pelled gre­nades. Tida er skrudd til­bake til 1970-tal­let, bare med den for­skjell at da sto shia/sunni sam­men mot de kristne.

  I øye­blik­ket er det del­vis en reli­gions­krig innen Islam hvor Saudiene støt­ter sunni og Iran Shia­ene.

  Som jeg ser det: for en tid til­bake ble det helt på det rene at Iran job­bet med å åpne en ny front for Tali­ban med baser ved Iran/Afghanistan-grensa.
  Iran har spilt på mange hes­ter i Irak: Maliki,Hakim,Sistani og Sadr. Uan­sett hva USA gjør eller ikke gjør,går de på iranske musk­ler.

  I de siste ukene har det vært omfat­tende spe­ku­la­sjo­ner om hvor­vidt USA vil bombe iranske tre­nings­leire inni Iran.

  I og med at Syria,Hizballah,Hamas og Iran utgjør en alli­ert blokk er det ikke på tale at noen – i dette til­fel­let Hiz­bal­lah – igang­set­ter dras­tiske krigs­hand­lin­ger uten at dette er kla­rert med Damas­kus og Iran.

  Etter mitt skjønn er menin­gen nå å åpne en ny krigs­front slik at fokus kom­mer på Liba­non og at den even­tu­elle bom­bin­gen av baser i Iran blir utsatt inn­til videre.

  Om vi nå føl­ger utvik­lin­gen i Liba­non fra dag til dag,gjelder det å ha det andre øye i ret­ning Damas­kus og Tehe­ran. Ves­ten har en perm­a­nent tendens til å under­vur­dere den tak­tiske intel­li­gen­sen i det som fore­går.

  Den pale­stinske flykt­ninge­lei­ren Ein al Hil­weh ved Saida huser Al-Qaida kom­po­nen­ten Osbat al Ansar. Ifølge etter­ret­nings­kil­der utdan­nes mange “hvite” euro­pe­iske Jiha­dis­ter der nå for opp­drag i Europa.