Nei, det blir ikke sannere av å gjentas

Nina Hjerpset-Østlie

Venst­res Trine Skei Grande har for­søkt, Dags­avi­sens Arne Strand likeså og i dag er det Norsk orga­ni­sa­sjon for asyl­sø­kere (NOAS) ved Jon Ole Mar­tin­sen og Anti­ra­sis­tisk sen­ter (ARS) ved Kari Helene Par­ta­puoli sin tur til å gjenta det glade bud­skap:

Norsk asyl­po­likk er bare for streng, altså. Og på auto­pi­lot føl­ger den nå så kjente utta­lel­sen: Norsk asyl­po­li­tikk er blant de mest restrik­tive i Europa.

Jon Ole Mar­tin­sen, råd­gi­ver i Norsk orga­ni­sa­sjon for asyl­sø­kere (NOAS), mener det lave asyl­sø­ker­tal­let i Norge er en kon­se­kvens av en stram asylpolitikk.

- Dette er en vil­let poli­tisk utvik­ling fra regje­rin­gen. Myn­dig­he­tene har ført en bevisst sig­nal­po­li­tikk siden 2008 som roper: Ikke velg Norge, her er det vans­ke­lig! Norsk asyl­po­li­tikk er blant de mest restrik­tive i Europa og helt klart en med­vir­kende årsak til at færre vel­ger Norge.

D´damer og her­rer har rett i at antal­let ankomne asyl­sø­kere har gått kraf­tig ned de siste årene. Det er en direkte følge av Stoltenberg-regjeringens sig­nal­po­li­tikk, som støt­tes av et stort fler­tall i Norge. Dette siste er sann­syn­lig­vis årsa­ken til at asyl­li­be­rale per­soner og orga­ni­sa­sjo­ner til det kjed­som­me­lige frem­mer en påstand som ikke er sann - og ikke blir sann uan­sett hvor mange gan­ger de pågjel­dende gjen­tar den.

Norge har fort­satt ikke den mest restrik­tive asyl­po­li­tik­ken i Europa - vi har en av de mest libe­rale av slag­sen og har i noen år inn­vil­get flere asyl­søk­na­der per inn­byg­gere enn noe annet euro­pe­isk land. I for­hold til folke­tall inn­vil­ger Norge opp­hold til ca. 7 gan­ger flere asyl­sø­kere enn gjen­nom­snit­tet i EU.

Eurostats fore­lø­pige tall for 2011 viser at Norge lig­ger på en heder­lig tredje­plass over inn­vil­gede asyl­søk­na­der per inn­byg­ger i Europa, godt foran store og folke­rike land som Tysk­land, Stor­bri­tan­nia og Frankrike:

(Dette er et utvalg av land, lenke til his­to­gram­met for hele Europa er her.)

Iht til Eurostats tall for 2010 lå Norge på en 10. plass av 30 land over mot­tatte asyl­søk­na­der. Av inn­vil­gede asyl­søk­na­der lå Norge på en 5. plass av 30 euro­pe­iske land, men reg­ner man antall inn­vil­gede asyl­søk­na­der pr. 1000 inn­byg­gere endte imid­ler­tid Norge på en solid første­plass. Det samme var til­felle i 2009.

Selv i rene tall inn­vil­get Norge flere asyl­søk­na­der i 2010 - 5300 - enn bla Frank­rike med sine 64 mil­lio­ner inn­byg­gere (5115) og Ita­lia med sine 58 mil­lio­ner (4305).

De stats­støt­tede press­grup­pene for en libe­ra­li­se­ring av norsk asyl­po­li­tikk utvi­ser en sta­dig mer påfal­lende mot­vilje mot å for­holde seg til fak­tu­elle opp­lys­nin­ger, og fore­trek­ker til­syne­la­tende å fremme feil­ak­tige påstan­der i håp om at de blir opp­fat­tet som sanne. I vir­ke­lig­he­ten er det så enkelt som at enten gjør de det bevisst for å villede omgi­vel­sene eller så har de ikke pei­ling på hva de snak­ker om - og bør der­for vur­dere å tie stille til de har satt seg bedre inn i saken. Det fin­nes også en annen vur­de­ring som det muli­gens kan være i de asyl­li­be­ra­les egen inter­esse å foreta: kan det f.eks. ten­kes at mang­lende gjen­nom­slag for andre saker de fron­ter skyl­des at tro­ver­dig­he­ten deres er lik null nett­opp fordi de kon­se­kvent frem­mer så åpen­bart og bevi­se­lig urik­tige påstan­der som dette? Kan vi i det hele tatt feste lit til noe av det de sier lenger?

Men kan­hende håper de at der­som de bare fort­set­ter å gjenta seg selv, så vil mer fakta­ori­en­terte poli­tiske mot­stan­dere til slutt gå lei av å til­bake­vise dem?

I så fall tar de vel­dig feil. Tal­lene som viser at asyl­li­be­rale per­soner og press­grup­per farer med en - i beste fall - sær­de­les mis­vi­sende frem­stil­ling av tin­ge­nes til­stand fin­nes, og vi kom­mer til å legge dem frem.

Hver gang.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.