Norgesuvenn?

Hans Rustad

Anders Giæ­ver i VG er opp­tatt av neo­lo­gis­mer. Nå har han laget ett selv: Norgesuvenn.

Eti­ket­ten fes­tes til Bruce Bawer. Bawer ber med sin siste bok, som ikke slip­pes som e-bok før 31. januar 2012, om å slippe mer av Norge, mener Giæver.

Siste ord fra en Norgesuvenn

Den ame­ri­kanske skri­ben­ten Bruce Bawer har bodd i Norge i tolv år. I sin nye bok, «The New Quis­lings», sier han takk for seg.

I vir­ke­lig­he­ten er det vel Giæ­ver som vil gi ham reise­pass. Såvidt jeg vet har ikke Bawer noen pla­ner om å for­late Norge, hvor han bor sam­men med sin kjæreste.

Giæ­ver har fått fatt i et eksemp­lar av boken før pub­li­se­ring. Andre kan bare gjette seg til inn­hol­det, men ut fra Giævers posi­sjon i debat­ten etter 22/7 får man en anelse.

Bawers anke­punkt er at det offi­si­elle Norge gikk i spinn etter 22/7. Man kas­tet seg inn i en jakt på synde­buk­ker og fant den på en høyre­side man har igno­rert og ikke ønsket å vite noe om. Bawer var en av disse ten­kerne. Hans bøker er knapt refe­rert i norske medier. Nå ble Bawer utro­pet til “ideo­log” for et kon­traji­had­miljø i en rekke aviser. Det røper used­van­lig dår­lig kunn­skap om “mil­jøet”. Bruce Bawer tok nem­lig parti for Char­les John­son i Little Green Foot­balls, da han tok et opp­gjør med kontrajihadmiljøet.

Giæ­ver sky­ver Bjørn Stærk foran seg, men det går utmer­ket an å lese og ta til seg begge to. De ute­luk­ker ikke hver­andre. Men slik vil Giæ­ver gjerne ha det. Han kom­mer med et fer­dig­la­get manus: Bawer skal ut.

Fak­tum er at norsk offent­lig­het defi­ne­res og kon­trol­le­res av en kon­sen­sus som hånd­he­ves strengt og som ikke tåler den kri­tik­ken som Bawer repre­sen­te­rer. Denne kri­tik­ken kan eksemp­li­fi­se­res av David Mamet og hans bril­jante tit­tel: Why I Am No Lon­ger a ‘Brain-Dead Libe­ral’. Det kan virke som om Giæ­ver insis­te­rer på fort­satt å være en hjerne­død libe­ra­ler. Han er mye i USA. Fan­ger han ikke opp noen av de intel­lek­tu­elle strøm­nin­gene? Dette opp­gjø­ret med hjerne­død libe­ra­lisme har fore­gått i mange år.

Hvis Giæ­ver ville seg selv og VG vel ville han for­stått at det er denne selv­kri­tik­ken som det offent­lige Norge trenger.

Når en løgn gjen­tas litt for mange gan­ger fal­ler den til mar­ken som en over­mo­den frukt.

Bawer skrev nylig et stykke i Frontpagemag.com om utvis­nin­gen av en homo­fil ira­ker til­bake til Irak etter flere års sam­liv med en venn i Norge. UNE skri­ver i avsla­get at han må til­pas­seg seg de sosio­kul­tu­relle nor­mene i hjem­lan­det, dvs. skjule sin leg­ning. Det var altså ikke snakk om tvil om han vir­ke­lig var homo­fil. Hvor­dan stem­mer dette med Nor­ges image som et humant land? Vet UNE hvor­dan homo­file behand­les i Irak? Isla­mis­ter jak­ter på dem, og utgir seg for homo­file på jakt etter en date. Når de får en homo­fil på kro­ken, mis­hand­les han til døde. En tek­nikk har vært å smøre igjen anus med hur­tig­tør­kende lim. Det ender med at offe­ret dør under for­fer­de­lige smerter.

Bawer sam­men­stil­ler dette med behand­lin­gen som mul­lah Kre­kar får: han sit­ter trygt på sta­tens reg­ning og kan true norske poli­ti­kere på livet. Nylig sa han til finsk TV at USA for­tjente et nytt 9/11. Det hadde ikke lært noen ting.

Noe er galt i et land hvor ter­ro­ris­ter er på stats­fi­nan­siert trygd, og for­fulgte mino­ri­te­ter utvises.

Dette hand­ler om fri­het. Det hand­ler om en offent­lig­het som tar slike sann­he­ter til seg, og de får en egen bit­ter­het, med tanke på hva de koster.

VG har en leder i dag der man kon­sta­te­rer at PST for annen gang har tapt i saken mot soma­lie­ren som var til­talt for å ha smug­let 200.000 kro­ner til al Sha­baab. VG føyer til at PST tapte også i saken mot Arfan Bhatti og sky­tin­gen mot syna­go­gen i Oslo, som ble ned­ska­lert til grovt skade­verk. Men VG glem­mer å nevne eller å sette spørs­måls­tegn ved tapene. Kan det være fordi det er noe galt med straffe­retts­pleien, at det er dom­sto­ler som nek­ter å se de poli­tiske sidene? Akku­rat som mul­lah Kre­kar sit­ter trygt og kan slynge sine trus­ler mot navn­gitte politikere?

Noe er galt i konge­ri­ket, og VG og Giæ­ver burde se med større åpen­het på kri­tikk. Vi tren­ger det.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.