Verdens verste land for kvinner

Nina Hjerpset-Østlie

En ver­dens­om­spen­nende under­sø­kelse viser at Afgha­ni­stan er det ver­ste lan­det i ver­den å være kvinne. De fire neste er Kongo, Pakis­tan, India og Soma­lia.

Under­sø­kel­sen er utført av Thom­son Reu­ters Foun­da­tion i for­bin­delse med lan­se­rin­gen av nett­si­den Trust­Law Woman, hvis for­mål er å tilby juri­diske råd til kvinne­grup­per i hele verden.

I de fem lan­dene er fat­tig­dom, vold­tekt og drap på jente­barn svært utbredt. Mål­ret­tet vold mot kvin­ne­lige offi­si­elle repre­sen­tan­ter, mang­lende helse­til­bud, despe­rat fat­tig­dom og kul­tu­relle tra­di­sjo­ner gjør Afgha­ni­stan til det far­ligste lan­det å bli født som kvinne.

I rap­por­ten heter det at “kvin­ner som for­sø­ker å tale ut eller påtar seg offent­lige rol­ler som utford­rer inn­grodde kjønns­stero­ty­per om hva som er aksep­ta­belt for kvin­ner å gjøre eller ikke, som f.eks. å arbeide som politi eller nyhets­opp­le­sere, blir ofte truet eller drept.

Eks­tremt utbredt sek­su­ell vold mot kvin­ner plas­ser Kongo som num­mer to på lis­ten. En nylig rap­port fra USA hev­der at mer enn 400.000 kvin­ner blir vold­tatt hvert år. FN kal­ler Konge “ver­dens voldtektshovedstad”

“Rights acti­vists say militia groups and sol­di­ers tar­get all ages, inclu­ding girls as young as three and elderly women,” the sur­vey reports, “They are gang raped, raped with bayo­nets and some have guns shot into their vaginas.”

Pakis­tan opp­når en tredje­plass på bak­grunn av kul­tu­relle, tri­bale og reli­giøse prak­si­ser som er ska­de­lige for kvin­ner: “Disse inklu­de­rer syre­an­grep, barne- og tvangs­ek­te­skap og straff eller gjen­gjel­delse ved stei­ning eller annet fysisk misbruk.”

Divya Baj­pai, repro­duc­tive health advi­ser at the Inter­na­tio­nal HIV/Aids Alli­ance, added: “Pakis­tan has some of the hig­hest rates of dowry mur­der, so-called honour kil­lings and early mar­riage.” Accor­ding to Pakistan’s human rights com­mis­sion, as many as 1,000 women and girls die in honour kil­lings annually.

India is the fourth most dan­gerous coun­try. “India’s cen­tral bureau of investi­ga­tion esti­mated that in 2009 about 90% of traf­fick­ing took place wit­hin the coun­try and that there were some 3 mil­lion pro­sti­tu­tes, of which about 40% were child­ren,” the sur­vey found.

For­ced mar­riage and for­ced labour traf­fick­ing add to the dan­gers for women. “Up to 50 mil­lion girls are thought to be ‘mis­sing’ over the past cen­tury due to female infan­ti­cide and foe­ti­cide,”, the UN popu­la­tion fund says, because parents pre­fer to have young boys rat­her than girls.

Soma­lias kvinne­mi­nis­ter, Maryan Qasim, uttryk­ker imid­ler­tid for­bau­selse over at Soma­lia er num­mer fem på lis­ten over ver­dens mest kvinne­fiendt­lige land, i ste­det for å toppe den.

Soma­lia, som er en stat i full poli­tisk opp­løs­ning, lider av omfat­tende til­fel­ler av bar­sels­død, vold­tekt, kjønns­lem­les­telse og begren­set adgang til utdan­ning og helse­til­bud. Soma­liske kvin­ner lever i dag­lig frykt for vold og voldtekt:

Qasim added: “The most dan­gerous thing a woman in Soma­lia can do is to become preg­nant. When a woman beco­mes preg­nant her life is 50-50 because there is no ante­na­tal care at all. There are no hos­pi­tals, no health­care, no nothing.

Add to that the rape cases that hap­pen on a daily basis, and female geni­tal muti­la­tion being done to every single girl in Soma­lia. Add to that famine and drought. Add to that the figh­ting [which means] you can die any min­ute, any day.”

Moni­que Villa, the chief exe­cutive of the Thom­son Reu­ters Foun­da­tion, said: “Hid­den dan­gers – like a lack of edu­ca­tion or ter­rible access to health­care – are as deadly, if not more so, than phy­si­cal dan­gers like rape and mur­der which usu­ally grab the headlines.

In Afgha­ni­stan, for instance, women have a one in 11 chance of dying in child­birth. In the top five countries, basic human rights are sys­te­ma­ti­cally denied to women.

Empo­we­ring women tack­les the very roots of poverty. In the devel­o­ping world when a woman works, her child­ren are bet­ter fed and bet­ter edu­cated because they spend their money for their family.“

The Guar­dian: Afgha­ni­stan worst place in the world for women, but India in top five
Sur­vey shows Congo, Pakis­tan and Soma­lia also fail fema­les, with rape, poverty and infan­ti­cide rife
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.