Eks-Guantanamo var postbud og tyv

Hans Rustad

abderrahmane.jpg

Man må holde to ting fra hver­andre. Kri­tikk av Guan­tanamo betyr ikke at alle som sit­ter der er uskyl­dige, slik doku­men­ta­rer gir inn­trykk av. Den dansk-algeriske Simane Hadj Abder­rahmane (34) satt to år på Guan­tanamo. Nå er han arres­tert for svin­del og tyveri som postbud.

Abder­rahmane kom hjem fra Guan­tanamo i februar 2004. Den danske regje­ring hadde benyt­tet sin inn­fly­telse i Wash­ing­ton. Det tok seg der­for svært dår­lig ut da Abder­rahmane rett etter hjem­koms­ten sa at det var helt OK med angrep på danske sol­da­ter i Irak og selv stats­mi­nis­ter Fogh Rasmussen.

Abder­rahmane fikk starte et nytt liv med et nytt gjen­nom­snitts­navn, på hem­me­lig adresse, og jobb som post­bud. Nå er han arres­tert for å ha stjå­let to pass og tre bank­kort, som han har tatt ut 100.000 kro­ner på. Det var en mot­ta­ker av en av kor­tene som slo alarm da han så det raste ut pen­ger på et kort han ennå ikke hadde mot­tatt. Det var ikke Over­vå­ki­ings­po­li­tiet, PET, men regu­lært ordens­po­liti som arres­terte Abder­rahmane, og pos­ten ante ingen­ting om hvem de hadde ansatt.

Abder­rahmane har dansk mor og alge­risk far. Han stu­derte matte­ma­tikk ved uni­ver­si­te­tet i Århus, men drop­pet ut og ble ren­gjø­rings­as­sis­tent i 1997. Ter­robe­stre­bel­ser i Dan­mark har ofte hand­let om å skaffe pen­ger til ter­ror­grup­per. Sånn sett pas­ser Abder­rahmanes tyveri inn i et møns­ter. Hver­ken pen­ger eller pass ble fun­net da han ble arres­te­rert, og Abb­der­rahmane for­holdt seg taus i avhør.

Ter­ror­fors­ker Michael Taar­nby, Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­nale Stu­dier, har også med inter­esse note­ret sig, at det er pas og penge, som den tid­li­gere Guan­tana­mo­fange er sig­tet for at have stjålet.

»Når vi har set støtte fra Dan­mark til ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner over de seneste ti år, har det involve­ret en del eksemp­ler på fundrai­sing, her­under også det at skaffe penge ved kri­mi­nelle hand­lin­ger,« siger Michael Taarnby.

Bank­rø­veri på Fre­de­riks­berg
Et eksem­pel er det vold­somme røveri i Jyske Bank på Fre­de­riks­berg i 2001, hvor tre fransk-algeriske bank­rø­vere under flug­ten skød en dansk politi­mand i benet. Pen­gene gik - ifølge den franske rets­sag mod røverne - til den isla­miske oprørs­be­væ­gelse i Alge­riet. I Dan­mark hjalp en anden alge­rier bosat i Århus røverne med at skjule sig og plan­lægge røve­riet. I rets­sa­gen mod denne mand i efter­året 2004, vid­nede Sli­m­ane Hadj Abderrahmane.

Dans­ke­ren for­talte, at han havde funge­ret som penge­ku­rer for man­den i Århus, idet han tre gange havde trans­por­te­ret kon­tan­ter med til en kon­takt­per­son i Alge­riet i 2000 og 2001. Sli­m­ane for­kla­rede, at han ikke anede, hvor­vidt pen­gene gik direkte til ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen GSPC, men han udtalte her­ef­ter støtte til grup­pen, som han kal­der en fri­heds­be­væ­gelse. I inter­view­bo­gen om sit ophold på Cuba, “Dans­ke­ren på Guan­tanamo”, for­tæ­l­ler han også, at han for­søgte at komme i kon­takt med GSPC, da han var i Alge­riet i 2000.

Abder­rahmane har ikke hatt jobb før han ble ansatt som post­bud i Greve i mai. Han ble arres­tert 15. august. Han til­brin­ger tiden foran pc’en, med å løpe marat­hon og besøke mos­keen til kon­ver­tit­ten Abdul Wahid Petersen.

Han kom­mer nogen­lunde fast til fre­dags­bøn hos den jyske imam, sufi­sala­fis­ten Abdul Wahid Peter­sen, med hvem han deler afvis­nin­gen af det gud­løse seku­lære sam­fund. Sam­men med ima­men del­tog han i Copen­ha­gen Mara­ton i maj 2006, hvor han stil­lede op til for­del for Abdul Wahids nye ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tion Danish Mus­lim Aid. I det hele taget bru­ger Sli­m­ane Hadj Abder­rahmane meget tid på at holde sig i god fysisk form, og han har del­ta­get i flere mara­ton­løb i de sidste par år.

I mil­jøet omkring Abdul Wahids moske fin­des også en shia-muslim, og da Sli­m­ane Hadj Abder­rahmane blev klar over dette, var han først ganske for­ar­get, da sala­fis­ter opfat­ter alle andre ret­nin­ger inden for islam - og især shiaerne - som kæt­tere. Men han over­kom sin reli­giøse for­agt for shia-muslimen og har inter­esse­ret sig meget for ham, da han lærte, at shia-muslimen var tid­li­gere mili­tær kom­man­dør og havde den kamp-erfaring, som Sli­m­ane Hadj Abder­rahmane selv læng­tes efter, inden han blev taget til fange i Afghanistan.

Det hel­lige postbud

Af PERNILLE AMMITZBØLL
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.