Ny USA-ambassadør tråkker i salaten om FrP

Hans Rustad

Under hørin­gen i Sena­tets uten­riks­ko­mite sist uke kom den nye ame­ri­kanske ambas­sa­dø­ren til Norge, George James Tsou­nis, med noen opp­sikts­vek­kende utta­lel­ser om Fremskrittspartiet.

usa.giorgos_tsounis_117196783

 

Det var den repub­li­kanske sena­to­ren John McCain som fikk Tsou­nis ut på glattisen.

- Etter høs­tens valg har Norge fått en sentrums-høyre koa­li­sjon som omfat­ter anti-innvandringspartiet Frem­skritts­par­tiet. Hva tror du det var ved dette par­tiet som appel­lerte til vel­gerne? spør McCain.

- Takk sena­tor for dette vik­tige spørs­mål. Norge er stolt av å være et åpent demo­kra­tisk sam­funn. Et bipro­dukt av å være et åpent sam­funn som set­ter ytrings­fri­het høyt er at du har noen mar­gi­nale ele­men­ter som har en mik­ro­fon som de benyt­ter til å spy ut sitt hat, men la meg sam­ti­dig legge til at Norge har vært raske til å ta avstand fra dem. Vi vil fort­sette å arbeide sam­men med Norge .…

Her bry­ter McCain inn.

- Har regje­rin­gen tatt avstand fra dem? De er del av koalisjonen!

McCain slår ordene inn og får Tsou­nis til å miste fatningen.

- La meg kor­ri­gere meg selv, sier han to gan­ger, eller ret­tere: - Jeg dum­met meg ut! - Det er et åpent sam­funn og det over­vel­dende fler­tall blant befolk­nin­gen og i nasjo­nal­for­sam­lin­gen står ikke for dette.

Tsou­nis har ikke for­stått at han like­vel tar avstand fra og for­døm­mer ett av regje­rings­par­ti­ene i det lan­det hvor han er sendt av Barack Obama for å være USA fremste repre­sen­tant. Det er utro­lig klønete.

McCain kan ikke la være, men må avslutte med en dre­pende kommentar.

- Takk, jeg har ingen flere spørs­mål til disse utro­lig kva­li­fi­serte kan­di­da­tene. Ordet utro­lig har en dob­belt­be­tyd­ning, og betyr her det motsatte.

Tsou­nis sier inn­led­nings­vis at han ikke har besøkt Norge. Han løper tom for svar tid­lig i utspør­rin­gen, men noe så ele­men­tært som å for­stå spørs­må­let fra sena­tor McCain, burde man for­vente av en kom­mende ambassadør.

 

Hele hørin­gen lig­ger her: http://www.foreign.senate.gov/hearings/nomination-01-16-2014

McCains utspør­ring av Tsou­nis begyn­ner ved ca 60 min

 
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.