Når 15 blir til 52

Nina Hjerpset-Østlie

Bre­man­ger kom­mune sa ja til å bosette 15 soma­liske og eri­tre­iske flykt­nin­ger i bygda Svel­gen (1.198 inn­byg­gere), men på grunn av fami­lie­gjen­for­enin­ger kan tal­let øke til 52 før som­meren. Nå ber NAV kom­mune­sty­ret om å si nei til å bosette flere flykt­nin­ger enn den lille kom­mu­nen kan ta seg av, skri­ver Firda­pos­ten.

–Dette er ein ny situa­sjon for oss å ta imot flykt­nin­gar. Og den mengda som har komme, har vore meir enn vi var klar over. Vi ven­tar å busette totalt 52 per­sonar før som­ma­ren er over i Svel­gen. Talet kan bli større, fleire har sagt dei vil søkje om fami­lie­gjen­for­ei­ning, og då kan vi komme opp mot 63. Dette er eit vel­dig løft for NAV. Vi har ikkje til­sett fleire, men kjem til å gjere det snart, for å kunne hand­tere denne situa­sjo­nen, seier leiar for NAV Bre­man­ger Anita Stein­set i ei ori­en­te­ring til kommunestyret.

En av de bosatte men­nene har 22 barn under 18 år, og har søkt om gjen­for­ening med kone og 11 av barna. Også barna kan i sin tur søke om fami­lie­gjen­for­ening med sine søs­ken og mødre, så antal­let kan ifølge Stein­set komme til å øke ytterligere.

NAV mener at det nå er behov for å få kon­troll på situa­sjo­nen, og ønsker der­for å sette stopp for boset­ning av flere flykt­nin­ger i Svelgen.

–Vi treng å få kon­troll på situa­sjo­nen, og sikre dei som alle­reie bur her, og ven­tar på fami­li­ane sine den best mulege hjelpa. Vi skal finne busta­der til alle saman, og når ein per­son plut­se­leg får fami­lie på 6–7 stykke, så krev det eks­tra plass, og eigna bustader.

Bre­man­ger kom­mune får inte­gre­rings­stø­nad fra sta­ten for inn­til fem år for hver per­son som blir bosatt i kom­mu­nen. For fami­lie­gjen­for­ente varer stø­na­den i inn­til 3 år. Men utfor­din­gene for kom­mu­nen er mange; flere av flykt­nin­gene sav­ner ett eller flere barn de ikke vet hvor befin­ner seg, noe som er belas­tende for den enkelte, men også pre­ger de NAV ansat­tes hver­dag, for­tel­ler Stein­set. Det er bla kre­vende å få time hos fast­lege fordi mange av flykt­nin­gene ikke er folke­re­gist­rert og mang­ler fød­sels­num­mer. Det går også med mye tid og arbeid for å i det hele tatt få flykt­nin­gene regist­rert i Folke­re­gis­te­ret og å skaffe pass og per­son­num­mer, etter­som dette må gjø­res ved per­son­lig opp­møte i Førde og Florø.

Kon­sti­tu­ert drifts­sjef ved Svel­gen opp­vekst, Carina End­re­sen Sol­våg, sier at sko­len er i en omstil­lings­pro­sess med i alt 39 frem­med­språk­lige ele­ver av totalt 188 ele­ver. Frem­med­språk­lige utgjør nå over en fem­te­del av ele­vene, og før som­meren får Svel­gen skole kan­skje 37 frem­med­språk­lige ele­ver til.

–Barne­ha­gane vil etter kvart bli fulle, men vi har fram­leis plass i klas­sane. Vi har plass til 29 i kvar klasse, så det skal vi få til, seier ho. På Svel­gen skule er det born frå 14 for­skjel­lige nasjo­nar. Polen­Bra­sil, Peru, India, Bul­ga­ria, Est­land, Bel­gia, Sri Lanka og Sve­rige for å nemne nokre.

Sav­net av fami­lien er det vans­ke­ligste med å komme til Norge, sier Hossein Ahmed May­a­muud. Kona og 11 av barna hans befin­ner seg i Addis Addeba, uten pen­ger og opp­holds­til­la­telse. Det gjør det umu­lig å leve et ordent­lig liv, men May­a­muud har søkt om gjen­for­ening og håper at de snart kom­mer til Norge

–Sta­ten har eit stort ansvar for oss, dei gjer oss økonomi som vi kan leve med, ein bustad, utdan­ning slik at vi kan få eit yrke, og vi får til­bod om norsk opp­læ­ring. Det betyr mykje for oss. No håpar vi også at sta­ten kan gjere det same for våre born og fami­liar, slik at også dei kan få eit godt liv i Norge. For å kunne leve
eit godt liv her, så treng vi fami­lien vår, seier Hus­sein Mayow Obeyd.

Saaid Maka­raan Moha­med kom til Norge i 2009, og nylig kom fami­lien hans til Svel­gen. Noen har begynt på sko­len, mens tre av barna går i barne­hage. Moha­med er i gang med å lære seg norsk og håper å finne seg en jobb. Etter­hvert vil også kona komme i arbeid, sier han til Firda­pos­ten.

Artik­ke­len “Inn­vand­ring ska­per barne­boom i Svel­gen, ved­tok å ta imot 15, men får i sta­den 52 flykt­nin­gar” sto på trykk i Firda­pos­ten 17.mars 2012, og fin­nes ikke på nett. Den kan imid­ler­tid kjø­pes og las­tes ned her.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.