Logikken

Hans Rustad

Det at draps­man­nen i Frank­rike hen­ret­tet ikke-europeere, førte til den logiske kon­klu­sjon at dra­pene var rasis­tiske, dvs. de måtte være begått av en europeer.

Så kom mas­sa­kren på den jødiske sko­len, og ordet anti­se­mit­tisk ble føyd til. Nå var man over­be­vist om at draps­man­nen måtte være nazist. Det ble alle­rede snak­ket om at både Nico­las Sar­kozy, for ikke å nevne Marine Le Pen, kom til å få pro­ble­mer i valgkampen.

Men så var det snakk om en jiha­dist. Den omvendte rekke­føl­gen av 22/7. Det brakte enkelte ut av fat­ning. I NRKs mor­gen­sen­ding 6.30 kunne ikke Roger Sevrin Bru­land få seg til å si at man­nen var jiha­dist. Han og pro­gram­le­der Øystein Heg­gen snak­ket om aksjo­nen som var i gang i Tou­louse. - Hvem er han egent­lig? spurte Heg­gen, og Bru­land ble svært sve­vende. I 07.00-sendingen ble det vist til at han selv hev­det at han var Al-Qaida-tilknyttet. Det kunne mao være tvil­somt. Mot­vil­jen mot å inn­rømme at han var eks­trem mus­lim, var åpenbar.

Ordene rasis­tisk kan bare bety én ting: en hvit euro­peer. Der­som ofrene er ikke-europeere, kan det bare bety en hvit rasist.

Nå viser denne saken at en Al-Qaida-sympatisør utmer­ket er i stand til å drepe ikke-europeere, sogar andre mus­li­mer. Men det har man da visst i lang tid. Det fak­tum at jiha­dis­ter ser på andre mus­li­mer som for­ræ­dere som kan dre­pes, har vært kjent i årevis. Like­vel går det ikke inn. Man ten­ker i ste­reo­ty­per, de ste­reo­ty­per man selv liker. Det kal­les ellers fordommer.

The shoo­tings began on March 11, when an parat­rooper of North Afri­can ori­gin arran­ged to meet some­one in Tou­louse to sell him a scoo­ter he had adver­ti­sed online, reve­aling in the ad his mili­tary status.

Imad Ibn Zia­ten, a 30-year-old staff serge­ant in the 1st Air­borne Trans­por­ta­tion Regi­ment, was shot in the head at close range with a .45 cali­bre pis­tol, a met­hod that was to become the suspect’s sig­na­ture.
Four days later three more parat­ro­opers from anot­her regi­ment were gun­ned down - two of them fatally - in iden­ti­cal fashion in a street in the gar­ri­son town of Mon­tau­ban, 45 kilo­met­res (29 miles) away.

The dead - Cor­po­ral Abel Chennouf, 25, and Pri­vate First Class Moham­med Legouade, 23, both of the 17t Para­chute Engi­neer­ing Regi­ment - were French sol­di­ers of North Afri­can Arab origin.

Arab sol­di­ers are prized tar­gets for groups like Al-Qaeda, which regards Mus­lims who fight for Western armies as traitors.

The Tele­graph: Tou­louse shooting-French police sur­round house of jihadist
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.